Αρχική >> News >> Πρωτοπόρος η Ελλάδα στον τομέα μιξης κοινοτικών και ιδιωτικών πόρων σε έργα ΣΔΙΤ στην Ευρώπη βάση της Εκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου.

Πρωτοπόρος η Ελλάδα στον τομέα μιξης κοινοτικών και ιδιωτικών πόρων σε έργα ΣΔΙΤ στην Ευρώπη βάση της Εκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου.

03.01.2018 - 11:56

**Most countries have set up centrally managed PPP units.However, experiences on blended PPP project remains fragmented.**

** Only Greece has thus far managed to integrate more systematically the PPP approach in the delivery of Cohesion Policy.**

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602010/IPOL_STU(2017)602010_EN.pdf