Αρχική >> News >> Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Κέρκυρας

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Κέρκυρας

18.03.2014 - 00:00

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της Α' Φάσης του διαγωνισμού για την υλοποίηση μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κέρκυρας με ΣΔΙΤ, με Αναθέτουσα Αρχή τον Δήμο Κέρκυρας.

Προθεσμία υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 6η Μαΐου 2014 .

Ο ιδιωτικός φορέας θα επιλεγεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Κέρκυρας, για διάστημα 27 ετών. Το έργο θα διαχειρίζεται περίπου 87 χιλ. τόνους ετησίως.

Όπως σε όλους τους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ για έργα διαχείρισης απορριμμάτων, οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των διαγωνιζομένων και την επιλογή της βέλτιστης λύσης.

Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων, ενώ θα αξιοποιηθούν και κοινοτικοί πόροι για τη χρηματοδότηση του 40-60% του κόστους του έργου.