Αρχική >> News >> Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο ''Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση Έξι (6) Υπηρεσιών και Ενός (1) Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ''

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο ''Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση Έξι (6) Υπηρεσιών και Ενός (1) Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ''

17.05.2007 - 12:40

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο ''Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση Έξι (6) Υπηρεσιών και Ενός (1) Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ''

Η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου Α.Ε. (ΚΕΔ) ανακοινώνει ότι δυνάμει της υπ? αριθμ. 16/07/Ζ3/15-5-07 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία (Α' Φάση - Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση Έξι (6) Υπηρεσιών και Ενός (1) Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ». Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 7η Ιουνίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. Η ανωτέρω παράταση εστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16 Μαΐου 2007.

Για την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΣ