Αρχική >> News >> Κατάλογος Αναθέσεων 2013

Κατάλογος Αναθέσεων 2013

20.01.2014 - 00:00

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ), κατά τη διάρκεια του έτους 2013, ανατέθηκαν δεκατρία έργα με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του εν λόγω καταλόγου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 της Υπουργικής Απόφασης με ΑΠ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ-3628/12.11.2010.

 1. Ανάθεση Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ΕΣΠΑ, λιμενικών υποδομών για κρουαζιέρες, αξίας 33.000 ευρώ στη Δικηγορική Εταιρεία Μαχάς & Συνεργάτες.
 2. Ανάθεση Τεχνικής Εμπειρογνωμοσύνης για τη συμβατική δομή - διαγωνιστικά τεύχη αναφορικά με έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, αξίας 45.000 ευρώ στην ΑΤ Σύμβουλοι Διοίκησης, Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης ΕΠΕ.
 3. Ανάθεση Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τις επιπτώσεις της πρότασης Οδηγίας της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά  με τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης [COM(2011) 897/20.12.2011 fin. 2011/0437 (COD)], στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο υλοποίησης έργων Σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αξίας 17.000 ευρώ στον κ. Παναγόπουλο Σπυρίδωνα, Δικηγόρο.
 4. Ανάθεση Εμπειρογνωμοσύνης αναφορικά με ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων με συγχρηματοδότηση και από το ΕΣΠΑ, αξίας 39.000 ευρώ στην ENVECO Ανώνυμη Εταιρεία Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.
 5. Ανάθεση για την υλοποίηση Τεχνικής Εμπειρογνωμοσύνης αναφορικά με εξειδικευμένα τεχνικά θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και υλοποίηση, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ΕΣΠΑ λιμενικών υποδομών για κρουαζιέρες, αξίας 36.800 ευρώ στην ΑΔΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ.
 6. Ανάθεση για την υλοποίηση Εμπειρογνωμοσύνης σε έργα τηλεθέρμανσης μέσω ΣΔΙΤ και με παράλληλη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, αξίας 35.000 στην ASE Synergy Consulting AE.
 7. Ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου επικοινωνίας για την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) στην προώθηση υλοποίησης έργων μέσω ΣΔΙΤ και ΕΣΠΑ, αξίας 36.000 ευρώ στη Logos Associates ΕΠΕ.
 8. Ανάθεση για την υλοποίηση Εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με έργα ανάπτυξης και ανάδειξης ιστορικών πόλων έλξης στα αστικά κέντρα της χώρας μέσω ΣΔΙΤ και ΕΣΠΑ, αξίας 34.000 ευρώ στον κ. Κατσουρό Σαράντη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό.
 9. Ανάθεση Εμπειρογνωμοσύνης για τη διερεύνηση και προσδιορισμό του βέλτιστου τρόπου ιδιωτικής συμμετοχής σε έργα ανάπτυξης λιμενικών υποδομών για κρουαζιέρες μέσω ΣΔΙΤ και ΕΣΠΑ, αξίας 33.000 ευρώ στην Deloitte Business Solutions ΑΕ.
 10. Ανάθεση Εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με έργα υλοποίησης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων στάθμευσης μέσω ΣΔΙΤ και ΕΣΠΑ, αξίας 33.000 ευρώ στον κ. Μιχαηλόπουλο Γρηγόριο, Δικηγόρο.
 11. Ανάθεση Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία μέσω ανταγωνιστικού διαλόγου σε έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων μέσω ΕΣΠΑ, αξίας 35.000 ευρώ στην κα. Παπαγεωργίου Ελισσάβετ, Δικηγόρο.
 12. Ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για τη διαμόρφωση πρότυπων τευχών μηχανισμού πληρωμών αναφορικά με έργα ΣΔΙΤ ψηφιακής τεχνολογίας που δεν παράγουν έσοδα, με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, αξίας 27.000 ευρώ στον κο. Τζαμαλούκα Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών.
 13. Υλοποίηση Εμπειρογνωμοσύνης για χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ στον τομέα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και λοιπούς πόρους, αξίας 33.500 ευρώ στην TEC Σύμβουλοι Οργανισμών και Επιχειρήσεων ΑΕ.