Αρχική >> News >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση φοιτητικών εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση φοιτητικών εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

31.01.2008 - 10:25

Αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση, ασφάλιση και εκμετάλλευση περιορισμένων εμπορικών χώρων για διάστημα είκοσι οκτώ ετών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύμπραξης, κτιριακών εγκαταστάσεων φοιτητικών κατοικιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) στις Πανεπιστημιουπόλεις Κομοτηνής, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, καθώς και ενός εστιατορίου φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης, με Αναθέτουσα Αρχή το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Η αναγκαιότητα υλοποίησης της Σύμπραξης αυτής, όσον αφορά στον τομέα στέγασης προκύπτει από το γεγονός ότι η δυναμικότητα των υφιστάμενων φοιτητικών κατοικιών είναι μικρότερη από τον αριθμό των φοιτητών, που με βάση τα σημερινά εφαρμοζόμενα κριτήρια δικαιούνται δωρεάν στέγαση. Ειδικά στις Πανεπιστημιουπόλεις της Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι το Πανεπιστήμιο εμφανίζει έλλειμμα σε υποδομές στέγασης, το οποίο μέχρι τώρα αντιμετωπίζει με τη μίσθωση κατοικιών εκτός των Πανεπιστημιουπόλεων και τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου. Εντούτοις, η λύση αυτή συνεπάγεται οικονομικό κόστος για το Πανεπιστήμιο αλλά και τις οικογένειες των φοιτητών, ιδίως των οικονομικά ασθενέστερων, χωρίς μάλιστα να εξασφαλίζεται πάντοτε η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (συνθήκες υγιεινής, θέρμανση, καθαριότητα κλπ.).

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος, σε καθαρή παρούσα αξία, των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο ανέρχεται σε 74,5 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από το διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου.