Home >> Node >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Νομού Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Νομού Θεσσαλονίκης

31.01.2008 - 10:22

Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστημα 29 ετών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή το Σύνδεσμο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων της Βορειοδυτικής Ενότητας του Νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα αποτελούνται από μία μονάδα επεξεργασίας και αξιοποίησης (ΜΕΑ) των ΑΣΑ και χώρο υγειονομικής ταφής των υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της μονάδας επεξεργασίας. Η κατασκευή της ΜΕΑ θα γίνει με όποια διαθέσιμη τεχνολογία μπορεί αποδεδειγμένα να καλύψει τους στόχους που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες και τις προδιαγραφές αποτελέσματος που θα θεσπισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Η μονάδα αυτή θα έχει ετήσια δυναμικότητα 400.000 τόνων. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της σύμπραξης αυτής, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα αναλάβει και την πώληση των παραγόμενων από τη ΜΕΑ προϊόντων (ανακυκλώσιμα υλικά, καύσιμα, ενέργεια, κτλ).

Η Σύμπραξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης. Δεδομένου ότι στο Νομό Θεσσαλονίκης η παραγωγή απορριμμάτων είναι σημαντική, ενώ έως τώρα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη σε ό,τι αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των στερών απορριμμάτων, δηλαδή την εισαγωγή σε σύστημα διαχείρισης μεθόδων επεξεργασίας πριν από τη ταφή για την ανάκτηση χρήσιμων υλικών και ενέργειας. Ειδικότερα, η υλοποίηση της Σύμπραξης αυτής υπαγορεύεται από τις επιταγές της νομοθεσίας και την ανάγκη συμμόρφωσης με τους στόχους που τίθενται για την επεξεργασία του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων και τους ΧΥΤΑ και την αναγκαιότητα για οριστική παύση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ταγαράδων.

Με βάση τη διεθνή πρακτική δημοπράτησης αντίστοιχων έργων ΣΔΙΤ, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημοπράτησης ενός έργου στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων τίθεται στο κατώτερο όριο της τεχνολογικής λύσης, που με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ικανοποιεί τους κοινοτικούς και εθνικούς στόχους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος, σε καθαρή παρούσα αξία, των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο ανέρχεται σε 290 εκατομμύρια ευρώ. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, αφού ελήφθησαν υπ' όψη τα όρια κοινωνικής ανοχής όσον αφορά στην αύξηση των τελών που θα επιβάλλονται στους δημότες για την αποπληρωμή του έργου αυτού, υπολογίσθηκε το ανώτερο αποδεκτό τέλος που είναι σε θέση να πληρώσουν οι δημότες για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Με δεδομένο ότι το τέλος αυτό δεν επαρκεί για την πλήρη αποπληρωμή του έργου, καθίσταται απαραίτητη η συμμετοχή του Δημοσίου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην αποπληρωμή του. Ως εκ τούτου, προτείνεται η αρχική συμμετοχή του Δημοσίου σε ποσοστό 50% της πρώτης ετήσιας πληρωμής διαθεσιμότητας. Το ποσοστό αυτό θα μειώνεται σταδιακά με βάση τη συμφωνία του Συνδέσμου και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία προβλέπει ετήσια αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών, έως ότου η συμμετοχή του Δημοσίου να περιορισθεί δραστικά κατά τα τελευταία έτη της σύμβασης σύμπραξης.

Δεδομένου ότι το ύψος των τελών έχει ήδη καθορισθεί, το τελικό ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου στην αποπληρωμή του έργου, το οποίο και δεν θα ξεπερνά το 50%, θα καθορισθεί μετά τον διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου.