Αρχική >> Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα δικτυακή πύλη της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, προσφέρεται προς χρήση υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/εφαρμογών, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

 1. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στην παρούσα δικτυακή πύλη και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπει την πρόσβαση στη δικτυακή πύλη.
 2. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της δικτυακής πύλης. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της δικτυακής πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.
 3. Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη. Ωστόσο, η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της δικτυακής πύλης ως απόρροια χρήσης των πληροφοριών αυτών. Τα  περιεχόμενα της δικτυακής πύλης παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή / και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο.
 4. Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της δικτυακής πύλης θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η δικτυακή πύλη τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ.
 5. Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω της δικής του δικτυακής πύλης (από συνδέσμους - links).
 6. Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της δικτυακής πύλης, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και σχεδίων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ. Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης γενικότερα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι επισκέπτες/χρήστες κατανoούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να τροποποιούν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της δικτυακής πύλης.
 7. Προστασία προσωπικών δεδομένων: Στη Δικτυακή Πύλη της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα περιέρχονται προσωπικά δεδομένα, όταν ο χρήστης εγγράφεται στη Mailing List. Κατά την εγγραφή στη Mailing List, οι ζητούμενες πληροφορίες είναι υποχρεωτικά η διεύθυνση email του εγγραφόμενου και προαιρετικά τα στοιχεία επικοινωνίας που ο ίδιος κρίνει σκόπιμο να διαβιβάσει στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για τους κάτωθι λόγους:
 • προσωπική αποστολή στους εγγεγραμμένους δελτίων τύπων και
 • προσωπική αποστολή στους εγγεγραμμένους ανακοινώσεων σχετικά με Προκηρύξεις έργων ή υπηρεσιών

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους και διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα διατηρεί τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για τους ανωτέρω αναφερθέντες λόγους επικοινωνίας.

Η διαχείριση και προστασία των στοιχείων αυτών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με τους ανωτέρω όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων οφείλει αυτός να μην προβεί σε εγγραφή στη Mailing List.

 1.  Δεσμοί (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους: Η παρούσα Δικτυακή Πύλη περιλαμβάνει «δεσμούς» (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Στην περίπτωση αυτή, η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι τρίτοι φορείς που ελέγχουν τους δικτυακούς αυτούς τόπους.
 2. Μετά την εξασφάλιση των τυχόν -κατά περίπτωση- απαιτουμένων εγκρίσεων, η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο της δικτυακής του πύλης, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες της.
 3. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της δικτυακής πύλης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.