Αρχική >> Χρηματοδότηση Jessica >> Υποβολή αίτησης

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβληθεί στο αρμόδιο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (TAA), ανάλογα με την Περιφέρεια στην οποία πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο. Βασική προϋπόθεση θα είναι να έχει προετοιμαστεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να τεκμηριώνει:

  • Τη βιωσιμότητα του έργου και την ικανότητα να δημιουργεί έσοδα ικανά να αποπληρώσουν την επένδυση που θα πραγματοποιηθεί από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης
  • Τα κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου για τις τοπικές κοινωνίες
  • Την επιλεξιμότητα των δαπανών σύμφωνα με τους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων και του Εθνικού κανονιστικού πλαισίου
  • Τη συμβολή του έργου στην επίτευξη των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος που συνεισφέρει πόρους στο ΤΑΑ μέσω του Ταμείου Χαρτοφυλακίου
  • Ότι η υλοποίηση του έργου δεν καθίσταται δυνατή (με όρους βιωσιμότητας και σκοπιμότητας) χωρίς την ενίσχυση του JESSICA.

Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και ανάθεσης των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης καλύπτοντας το σύνολο των περιφερειών που συνεισέφεραν πόρους στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου: