Αρχική >> Νέα >> Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλων προσφοράς για το Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την Επιλογή Συμβούλου για την Υλοποίηση του έργου ''Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας σε 12 Ελληνικούς Λιμένες για την κάλυψη των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ασφαλείας με ΣΔΙΤ''

Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλων προσφοράς για το Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την Επιλογή Συμβούλου για την Υλοποίηση του έργου ''Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας σε 12 Ελληνικούς Λιμένες για την κάλυψη των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ασφαλείας με ΣΔΙΤ''

24.07.2007 - 13:37

Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Φακέλων Προσφοράς


Ανακοινώνουμε ότι, δυνάμει της από 24 Ιουλίου 2007 και υπ' αριθ. πρωτ. 32805 413/ΕΓΣΔΙΤ, απόφασης του κ. Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φακέλλων προσφοράς στο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφάλειας σε 12 Ελληνικούς Λιμένες για την Κάλυψη των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ασφαλείας με ΣΔΙΤ». Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φακέλλων προσφοράς ορίζεται η 31 Αυγούστου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, αντί της αρχικής ορισθείσας ημερομηνίας της 31.07.2007.


Αναφορικά με την υπ' αριθ. 2007/S 103-127228 με ημερομηνία αποστολής 30.05.2007 και δημοσίευσης 01.06.2007 ανακοίνωση προκήρυξης για το εν θέματι έργο τροποποιούνται τα κατωτέρω:
IV.3.3. Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 25.08.2007 - 14:30.
IV.3.4. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 31.08.2007 - 12:00
IV.3.8. Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: 31.08.2007 - 12:00.

Τα λοιπά ισχύουν ως έχουν.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΡΡΕΣ