Αρχική >> Νέα >> Η εισήγηση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (25.01.2006)

Η εισήγηση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (25.01.2006)

25.01.2006 - 12:55

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης έκανε την ακόλουθη εισήγηση:

«Η εκμετάλλευση της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας, των πόρων και, γενικά, των δυνατοτήτων των Ιδιωτικών Φορέων μέσα από συνεργασίες με τους Δημόσιους Φορείς προβάλει ως μια πρόσφορη συμπληρωματική λύση για την αποτελεσματική εκτέλεση έργων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Μέσα από τις συμπράξεις, οι πολίτες απολαμβάνουν, ταχύτερα, περισσότερες υποδομές και υπηρεσίες, το δημόσιο ωφελείται αφού δεν επιβαρύνεται άμεσα για αυτές ενώ μετακυλύει και μία σειρά κινδύνων στον ιδιωτικό τομέα, ταυτόχρονα όμως και ο ιδιωτικός τομέας ωφελείται μέσα από την προκήρυξη περισσότερων έργων και τη δυνατότητα συμμετοχής του τόσο στην προετοιμασία αυτών όσο και στην εκτέλεσή ή και την εκμετάλλευση τους.

Η εφαρμογή του θεσμού των ΣΔΙΤ μετά την ψήφιση του Ν. 3389/2005 δημιουργεί νέες ευκαιρίες για επενδύσεις στη χώρα μας, νέες ευκαιρίες για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ο νέος θεσμός έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά τόσο ως προς τα παραδοσιακά δημόσια έργα τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν σταματούν ούτε περιορίζονται αλλά και ως προς τις άλλες μορφές συνεργασία κράτους και ιδιωτών, όπως τα μοντέλα των συμβάσεων παραχώρησης του ΥΠΕΧΩΔΕ ή οι συνεργασίες των ΟΤΑ με ιδιώτες, που θα συνεχίζουν να εφαρμόζονται. Άλλωστε στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους φορείς ένα επιπλέον χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο και το οποίο έγκειται στην ευχέρειά τους αν θα το χρησιμοποιήσουν ή όχι.

Η θεσμοθέτηση διατάξεων σύμφωνων με τις κοινοτικές διαδικασίες που καθορίζουν ότι οι αναθέσεις των έργων θα γίνονται μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες σε συνδυασμό με την παρακολούθηση των διαδικασιών αυτών από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ και την τακτική ενημέρωση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ καθώς και του Κοινοβουλίου, θα επιτρέψουν τη δημιουργία συνθηκών διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 3389/2005

1. Προσδιορισμός Αναθέτουσας Αρχής

Η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή ο δημόσιος φορέας που θα αιτηθεί να υπαχθεί πρότασή του στο Νόμο 3389/2005 και θα είναι αυτός που θα εκτελέσει τον διαγωνισμό για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα, θα πρέπει με βάση διάταξη νόμου ή σύμβαση ή το καταστατικό του να είναι ο αρμόδιος φορέας για την εκτέλεση του έργου ή της υπηρεσίας το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμπραξης με τον ιδιωτικό φορέα. Το ρόλο της αναθέτουσας αρχής δύναται να έχουν:

 • το Δημόσιο,
 • οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
 • οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου (100%) ανήκει στους ανωτέρω υπό (α) έως (γ) φορείς ή σε άλλη ή άλλες ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση.

2. Υποβολή πρότασης στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ)

Ο δημόσιος φορέας κατά την υποβολή πρότασης σύμπραξης στην ΕΓΣΔΙΤ και προκειμένου η τελευταία να την αξιολογήσει και να κρίνει εάν η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου ή η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας μπορεί να υλοποιηθεί μέσω σύμπραξης, οφείλει να προσκομίσει στοιχεία του έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί το αντικείμενο της σύμπραξης, όπως ενδεικτικά:

 • Παρουσίαση αναθέτουσας αρχής.
 • Αναλυτική περιγραφή του έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί το αντικείμενο της σύμπραξης.
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά αντικειμένου σύμπραξης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του.
 • Παρουσίαση προτεινόμενης μορφής σύμπραξης, η οποία αποτελεί συνδυασμό των κατωτέρω:

              1) Μελέτη
              2) Κατασκευή
              3) Χρηματοδότηση
              4) Συντήρηση
              5) Λειτουργία
              6) Εκμετάλλευση

 • Ενδεικτικό προϋπολογισμό εκτέλεσης έργου ή υπηρεσίας καθώς και ανάλυση του προϋπολογισμού αυτού ανάλογα με την προτεινόμενη μορφή σύμπραξης.
 • Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα υλοποίησης της προτεινόμενης σύμπραξης.
 • Ανταποδοτικότητα αντικειμένου σύμπραξης για τον ιδιωτικό φορέα

            ι. Ανταποδοτικά έργα ή υπηρεσίες:
                 - σχέδιο εκμετάλλευσης αντικειμένου σύμπραξης,
                 - στοιχεία ζήτησης,
                 - ανταγωνισμός,
                 - προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα,
                 - προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις φορέα εκμετάλλευσης αντικειμένου σύμπραξης,
                 - βασικό σενάριο,
                 - εναλλακτικά σενάρια,
                 - ενδεικτικοί όροι χρηματοδότησης ιδιωτικού φορέα,
                 - ενδεχόμενη συμβολή δημοσίου στην εξασφάλιση της χρηματοδοτησιμότητας της προτεινόμενης σύμπραξης από τον ιδιωτικό τομέα,

           ιι. Έργα ή υπηρεσίες μη ανταποδοτικές ή περιορισμένης ανταποδοτικότητας:
                - τεκμηρίωση έλλειψης ή περιορισμένης ανταποδοτικότητας,
                - ιστορικά στοιχεία χρηματοδότησης φορέα από το δημόσιο προϋπολογισμό και κατανομή τους σε σχέση με το αντικείμενο της σύμπραξης,
                - προβλεπόμενες μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης αναθέτουσας αρχής από το δημόσιο προϋπολογισμό για το αντικείμενο της σύμπραξης.

 • Νομικά θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου ή της υπηρεσίας.
 • Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ενεργειών αναθέτουσας αρχής.

3. Ένταξη έργου ή υπηρεσίας στον «Κατάλογο προτεινόμενων συμπράξεων»

Η Ειδική Γραμματεία αφού συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες μελετά την πρόταση του δημοσίου φορέα, αξιολογεί κατά πόσο αυτή μπορεί να υλοποιηθεί ως σύμπραξη και να υπαχθεί στις διατάξεις νόμου 3389. Σε περίπτωση που η πρόταση αξιολογείται θετικά, όπως αρχικά είχε κατατεθεί ή όπως τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν αναγκαίων τροποποιήσεων, η Ειδική Γραμματεία την περιλαμβάνει στον «κατάλογο προτεινόμενων συμπράξεων» και συντάσσει συνοπτική αιτιολογική έκθεση. Η Ειδική Γραμματεία γνωστοποιεί στο δημόσιο φορέα την συμπερίληψη της πρότασής του στον «κατάλογο» και τον καλεί εντός διμήνου να καταθέσει στην Διυπουργική Επιτροπή «Αίτηση Υπαγωγής» της συγκεκριμένης σύμπραξης στο Νόμο 3389/2005.

4. Απόφαση Υπαγωγής

Η Διυπουργική Επιτροπή εντός διμήνου από την διαβίβαση σε αυτήν της Αιτήσεως Υπαγωγής και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Γραμματείας εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την Αίτηση Υπαγωγής του δημοσίου φορέα.

5. Συνέπειες Απόφασης Υπαγωγής

Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να ακολουθεί τις υποδείξεις της Ειδικής Γραμματείας ως προς τη διαδικασία ανάθεσης που θα ακολουθηθεί, να επιτρέπει τη συμμετοχή εκπροσώπου της στις διαδικασίες για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετάσχει στη Σύμπραξη και να της κοινοποιεί πριν από τη διανομή ή τη δημοσίευση όλα τα κείμενα που σχετίζονται με αυτές.

6. Τεχνική ωρίμανση προτεινόμενης σύμπραξης – Υπηρεσίες συμβούλων

Η Διυπουργική Επιτροπή για κάθε έργο ή υπηρεσία που εγκρίνει, εγκρίνει και τη χρηματοδότηση των δαπανών εξωτερικών συμβούλων, χρηματοοικονομικών, νομικών, τεχνικών και άλλων, η εμπλοκή των οποίων σύμφωνα και με την διεθνή πρακτική και λόγω της πολυπλοκότητας των έργων ΣΔΙΤ είναι απαραίτητη. Οι σύμβουλοι αυτοί επιβοηθούν τις αναθέτουσες αρχές κατά τη σύνταξη των τευχών προκήρυξης των διαγωνισμών, κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των ιδιωτικών φορέων, κατά τη σύνταξη των συμβατικών κειμένων αλλά και μεταφέρουν τεχνογνωσίας προς τις αναθέτουσες αρχές ως προς την παρακολούθηση υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου και εξασφάλιση της ποιότητάς του.

7. Ένταξη έργου ή υπηρεσίας ΣΔΙΤ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δημιουργείται ειδική κατηγορία Συλλογικών Αποφάσεων Ένταξης (ΣΑΕ) ανά φορέα του Δημοσίου (Υπουργεία και Περιφέρειες) που αφορά αποκλειστικά σε έργα και υπηρεσίες που υλοποιούνται βάσει του Νόμου 3389/2005 ως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Πιστώσεις για την χρηματοδότηση έργων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις συγκεκριμένες ΣΑΕ δεν δύνανται να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία ΣΑΕ. Έργα και υπηρεσίες εντάσσονται στις συλλογικές αυτές αποφάσεις (ΣΑΕ/ΣΔΙΤ) ύστερα από πρόταση του αρμοδίου φορέα και κατόπιν της εκδόσεως σχετικής απόφασης υπαγωγής στο Νόμου 3389/2005 από την Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή του Δημοσίου στην αποπληρωμή της αρχικής ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Ο φορέας θα προτείνει την ένταξη του έργου ως εξής:

 • Ονομασία έργου (σύμφωνα με τη σύμβαση)
 • Προϋπολογισμός (το καταβλητέο στους ιδιωτικούς φορείς αντάλλαγμα)
 • Πίστωση έτους (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης)

Οι προτάσεις των φορέων για ένταξη στο ΠΔΕ θα συνοδεύονται από τις αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής για υπαγωγή στο Νόμο και για ένταξη στο ΠΔΕ του καταβλητέου στους Ιδιωτικούς φορείς συμβατικού ανταλλάγματος. Η χρηματοδότηση της ΣΑΕ θα πραγματοποιείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Η Ειδική Γραμματεία θα γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων το χρονοδιάγραμμα των οικονομικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Δημόσιο προκειμένου να εκτιμάται η μελλοντική επιβάρυνση του ΠΔΕ.»