Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση πρότυπου κέντρου Εξομοιωτών Πτήσεως

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση πρότυπου κέντρου Εξομοιωτών Πτήσεως

31.01.2008 - 10:18

Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των κτιριακών υποδομών του Πρότυπου Κέντρου Εξομοιωτών Πτήσεων και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης πιλότων μέσω εξομοιωτών για διάστημα 22 ετών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η Σύμπραξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεδομένου ότι έως σήμερα δεν λειτουργεί στη χώρα Κέντρο Εξομοιωτών Πτήσης και η σχετική εκπαίδευση των χειριστών ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού γίνεται στο εξωτερικό. Η εκπαίδευση σε εξομοιωτές είναι απολύτως απαραίτητο στάδιο για την πτητική ικανότητα των χειριστών ελικοπτέρων προ της καθ’ εαυτής επιχειρησιακής εκπαίδευσης, που διεξάγεται σε πραγματικό ελικόπτερο και με την οποία ολοκληρώνεται η εκπαίδευση ενός χειριστή ελικοπτέρων.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Σύμπραξης αυτής, ο Ιδιωτικός Φορέας θα εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αδιάλειπτη παροχή των ως άνω υπηρεσιών. Επιπλέον, θα έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης εξομοιωτών πτήσεως και άλλων τύπων αεροσκαφών (πολιτικού ή στρατιωτικού τύπου) ή ελικοπτέρων και το δικαίωμα μέσω της σύμβασης σύμπραξης να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και σε άλλους φορείς πέραν της Αεροπορίας Στρατού, προκειμένου να καταστεί το έργο βιώσιμο για τον Ιδιωτικό Φορέα.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος, σε καθαρή παρούσα αξία, των πληρωμών που θα καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο εκτιμάται σε 65 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται το κόστος για τη χρηματοδότηση του Ιδιωτικού Φορέα, για την κατασκευή των αναγκαίων κτιριακών υποδομών, τη συντήρηση και την ασφάλισή τους και την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα, στη σύμβαση σύμπραξης θα προβλέπονται ειδική τιμολογιακή πολιτική για εκπαίδευση άλλων φορέων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή Δημόσιας Τάξης ή εν γένει του Ελληνικού Δημοσίου και επιμερισμός επιπρόσθετων κερδών μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα, σε περίπτωση υπέρβασης ενός ύψους κύκλου εργασιών που έχει ορισθεί από τη λειτουργία του Κέντρου.

Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από τον διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου.