Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση οικημάτων στέγασης, βρεφονηπιακών σταθμών και πολυχώρων άθλησης σε μονάδες του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση οικημάτων στέγασης, βρεφονηπιακών σταθμών και πολυχώρων άθλησης σε μονάδες του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας

31.01.2008 - 10:13

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση οικημάτων στέγασης, βρεφονηπιακών σταθμών και πολυχώρων άθλησης σε μονάδες του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και ασφάλιση των παραπάνω εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας, για διάστημα 27 ετών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

Τόσο ο Στρατός Ξηράς όσο και η Πολεμική Αεροπορία εφαρμόζουν πολιτική στέγασης, με παροχή στο στρατιωτικό προσωπικό τους οικημάτων εντός των μονάδων τους ή σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας έναντι χαμηλού μηνιαίου μισθώματος. Η πολιτική αυτή καθίσταται αναγκαία λόγω των συχνών μεταθέσεων και μετακινήσεων προσωπικού σε περιοχές απομακρυσμένες πολλές φορές από τα αστικά κέντρα ή παραμεθορίους, όπου η ανεύρεση κατοικίας είναι προβληματική. Επιπλέον, το Υπουργείο επιθυμεί να διευκολύνει τις οικογένειες των μελών του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού του που υφίστανται τις συνέπειες των συχνών μεταθέσεων και μετακινήσεων, με την υλοποίηση και λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών εντός των μονάδων του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η υλοποίηση της Σύμπραξης αυτής εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τη διοικητική μέριμνα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα, επιδιώκονται, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος στέγασης, καθώς οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού - ενώ λόγω της παλαιότητάς τους έχουν αυξημένες απαιτήσεις συντήρησης - η υποστήριξη των οικογενειακών δεσμών του προσωπικού που ενίοτε δοκιμάζονται λόγω μεταθέσεων σε περιοχές όπου η σχετική πρόνοια δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί, καθώς και η σημαντική μείωση των λειτουργικών και ενεργειακών δαπανών.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος, σε καθαρή παρούσα αξία, των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο ανέρχεται σε 130 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από τον  διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου. Επισημαίνεται ότι το ποσό αυτό θα μειωθεί κατά το ποσό των εσόδων από την καταβολή μηνιαίου μισθώματος από το προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που θα κάνει χρήση των οικημάτων στέγασης, σε προσυμφωνημένες με το Υπουργείο τιμές. Παράλληλα παρέχονται στον Ιδιωτικό Φορέα και κίνητρα περαιτέρω ανταποδοτικότητας με την υποβολή επενδυτικών προτάσεων εντατικής εξοικονόμηση ενέργειας. Τα εξοικονομούμενα κονδύλια μοιράζονται ισομερώς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και θα μειώσουν το ύψος του προϋπολογισμού του έργου.