Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας στη Βέροια

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας στη Βέροια

31.01.2008 - 10:26

Αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση, ασφάλιση και εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων του κτιρίου του Διοικητηρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας (ΝΑΗ) στη Βέροια, για χρονικό διάστημα 26 ετών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας.

Η σύμπραξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι στόχοι αυτοί είναι η επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των υπηρεσιών της ΝΑΗ, η μείωση των λειτουργικών δαπανών - δεδομένου ότι η ΝΑΗ για τη στέγαση των υπηρεσιών της μισθώνει κτίρια, τα οποία είναι διάσπαρτα στην πόλη της Βέροιας - η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών της ΝΑΗ και η αποτελεσματική συντήρηση και εν γένει τεχνική διαχείρισή τους.  Με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της, σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, ώστε εν τέλει οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι άμεσα και εύκολα προσβάσιμες, χρηστικές, φιλικές και αποτελεσματικές προς τους πολίτες.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος, σε καθαρή παρούσα αξία, των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο ανέρχεται σε 24 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού.
 
Δεδομένου ότι η σύμπραξη αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων του κτιρίου Διοικητηρίου, για τον τελικό υπολογισμό της επιβάρυνσης του Δημοσίου για την αποπληρωμή του Έργου αυτού, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα έσοδα του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης από την εκμετάλλευση των χώρων αυτών, τα οποία και θα μειώσουν το ύψος του προϋπολογισμού του έργου.

Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από το διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου.