Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την τεχνική διαχείριση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την τεχνική διαχείριση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

31.01.2008 - 10:19

Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η τεχνική διαχείριση (συντήρηση, επισκευές και καθαριότητα) των κτιρίων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) και η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών (παρασκευή συσσιτίου, επιδιόρθωση στολών και υποδημάτων, μεταφορές, καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων και στολών, λειτουργία τυπογραφείου, κουρείου και φωτοτυπείο) για διάστημα 15 ετών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Με την υλοποίηση της Σύμπραξης αυτής επιδιώκονται η ορθολογική διαχείριση και καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων μέσω της υψηλής διαθεσιμότητας εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και της μεγιστοποίησης του χρόνου ζωής τους, η αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας, των συνθηκών υγιεινής, καθαριότητας και ασφάλειας - με συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού της Σχολής και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης - η σημαντική μείωση ενεργειακών δαπανών και εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της ορθολογικής λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, και η εφαρμογή συστημάτων τεχνικής διαχείρισης, τα οποία θα συμβάλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των χώρων εργασίας, την υψηλή διαθεσιμότητα εξοπλισμού, την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα ακίνητα της Σχολής, με ταυτόχρονη σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος, σε καθαρή παρούσα αξία, των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο εκτιμάται σε 46,5 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ.  Για την αποπληρωμή του έργου αυτού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα έσοδα του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης από την παροχή κινήτρων για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων εντατικής εξοικονόμησης ενέργειας. Τα εξοικονομούμενα κονδύλια θα κατανέμονται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, γεγονός το οποίο θα μειώσει το ύψος του προϋπολογισμού της Σύμπραξης.
Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από τον διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου.