Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Σύμβουλοι Έργων Σδιτ >> Προκηρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,Υπηρεσιών & δραστηριοτήτων του Δήμου Χαλανδρίου» με ΣΔΙΤ

Προκηρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,Υπηρεσιών & δραστηριοτήτων του Δήμου Χαλανδρίου» με ΣΔΙΤ

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Τρί, 08/01/2008
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ Α.Ε.), προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της ΚΕΔ για την υλοποίηση  νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Δήμου Χαλανδρίου, με Σ.Δ.Ι.Τ,» προεκτιμώμενης αμοιβής Ευρώ 500.000,00 (πλέον Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 6 του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α 169) και διέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) και τις διατάξεις του Ν. 2522/1997, όπως ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 1 εδάφιο α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

2.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 11:00, στα γραφεία της ΚΕΔ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 158α και Κόνιαρη 45, 114 71 Αθήνα.

3.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία που έχει συσταθεί ή θα συσταθεί, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες, όπως οι ζητούμενες στο άρθρο 11 της Προκήρυξης και στο άρθρο 2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙ.Α. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, κατηγορία 12, αριθμός κύριου λεξιλογίου 74200000. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών) :· Eίναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών και συγκεκριμένα, διαθέτουν τα κάτωθι μελετητικά πτυχία:α)   Ε' τάξης στην κατηγορία 06 «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»β)   Ε' τάξης στην κατηγορία 08 «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»γ) Ε' τάξης στην κατηγορία 09 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».δ)  Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ τάξης Γεωπόνος και Δασολόγος στην κατηγορία 25 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».ε)    Ε' τάξης στην κατηγορία 21 «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ».στ) Γ΄ ή Δ΄ τάξης στην κατηγορία 10 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».ζ)  Γ΄ ή Δ΄ τάξης στην κατηγορία 13 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ».η)    Γ΄ τάξης στην κατηγορία 20 «ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ».· Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της  παραγράφου 18.2.1 της Προκήρυξης.· Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που δεν τηρούν τα μητρώα των προηγούμενων παραγράφων, και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών.και πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας και Ειδικής Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας των άρθρων 18 και 20 της Προκήρυξης.

4.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη και τα έγγραφα που την συνοδεύουν, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου στην Αθήνα (4ος όροφος, Γ' Διεύθυνση Έργων) Λεωφόρος Αλεξάνδρας 158Α, Αθήνα, Τ.Κ. 114 71, αρμόδιος κ. Καλαϊτζάκης Γιώργος, τηλ. : 210 - 6405179, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την καταβολή ποσού ? 100,00.

5.Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 29.750,00 Ευρώ.
             


Αθήνα,  02-11-2007
    

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
                                                                              ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ