Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Σύμβουλοι Έργων Σδιτ >> Προκήρυξη Aνοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού, Τεχνικού και Νομικού Συμβούλου για τη δημιουργία προτύπου κέντρου εξομοιωτών πτήσεως με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)»

Προκήρυξη Aνοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού, Τεχνικού και Νομικού Συμβούλου για τη δημιουργία προτύπου κέντρου εξομοιωτών πτήσεως με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)»

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Τρί, 30/06/2009
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(ΥΠ.ΕΘ.Α./Γ.Δ.Ο.Σ.Υ.)
Αθήνα 30/04/2009
Προκήρυξη υπ' αριθμ.  2 /2009

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»

 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 210 746 6212 , φαξ: 210 7474 235 , email: prom@mil.gr.

2. Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτή Διαδικασία.

3. Τύπος της σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
4. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Η Αθήνα και οι περιοχές χωροθέτησης του έργου.
5. Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
- Kατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας, ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν:
Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού, Τεχνικού και Νομικού Συμβούλου για τη δημιουργία προτύπου κέντρου εξομοιωτών πτήσεως με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)» .

Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου είναι η εν γένει υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την διαδικασία προετοιμασίας και οριστικοποίησης της βέλτιστης μορφής Σύμπραξης και επιλογής του πλέον κατάλληλου ΙΦΣ, ο οποίος στο πλαίσιο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των κτιριακών υποδομών και του απαραίτητου εξοπλισμού του πρότυπου Κέντρου Εξομοιωτών Πτήσεων καθώς και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης πιλότων μέσω εξομοιωτών τόσο στην Αναθέτουσα Αρχή όσο και σε τρίτους (είτε σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου είτε σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς χρήστες), στο πλαίσιο του αντικειμένου και των απαιτήσεων που θα καθορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή με τη βοήθεια του Συμβούλου.

Οι βασικοί τομείς παροχής υπηρεσιών του Συμβούλου περιλαμβάνουν:
- την οριστικοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις εναλλακτικές χωροθέτησης, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για τον τρόπο δημοπράτησης, της μορφής Σύμπραξης, των βασικών παραμέτρων αυτής, του επιμερισμού κινδύνων και της διασφάλισης της αξίας (value for money) για την Αναθέτουσα Αρχή,

- την κατάρτιση, οριστικοποίηση και εξειδίκευση τεχνικών προδιαγραφών για το αντικείμενο της ως άνω εγκεκριμένης σύμπραξης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευής ή προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού, τις προδιαγραφές συντήρησης, τεχνικής διαχείρισης και παροχής όλων των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης και συντήρησής του, καθώς και της παροχής των υπηρεσιών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες των συμβάσεων ΣΔΙΤ,

- την κατάρτιση των ελάχιστων απαιτήσεων διαθεσιμότητας και λειτουργικών χαρακτηριστικών του έργου, οι οποίες θα συνδεθούν με τις πληρωμές διαθεσιμότητας,

- την κατάρτιση των Διακηρύξεων και λοιπών Τευχών για την επιλογή του ΙΦΣ, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής στο καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης του διαγωνισμού, την παροχή διευκρινίσεων προς τους Υποψηφίους καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την αξιολόγηση  των Υποψηφίων,

- τον προσδιορισμό των όρων των προς κατάρτιση συμβατικών κειμένων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμμετοχή σε τυχόν διαπραγματεύσεις ή διαβουλεύσεις με τους υποψήφιους ΙΦΣ,

- τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή και εν γένει στο Ελληνικό Δημόσιο σχετικά με όλα τα παραπάνω θέματα και ιδιαίτερα ως προς την παρακολούθηση υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου και εξασφάλιση της ποιότητάς του.

-  Ποσότητες ή έκταση της Σύμβασης: Προϋπολογισμός: 1.200.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. κατ' ανώτατο όριο.
-  Δικαίωμα ανάθεσης νέων υπηρεσιών, που θα συνίστανται στην επανάληψη παρομοίων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 4β'  της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
-  Nα διευκρινίζεται κατά πόσο η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Μνεία των εν λόγω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων:

Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον:

   α. παρέχουν ως κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους υπηρεσίες, όπως οι ανωτέρω ζητούμενες στο άρθρο 3 της παρούσας., εμπίπτουσες στις Κατηγορίες   6, 7, 11, 12 του Παραρτήματος ΙΙΑ, καθώς και στην  Κατηγορία 21  του Παραρτήματος ΙΙΒ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
   β. τα ίδια ή κάποια από τα μέλη  τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών): 
     (1) εναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών και, συγκεκριμένα, διαθέτουν τα κάτωθι μελετητικά πτυχία (σε ότι αφορά στην κατασκευή του κτιρίου που θα στεγάσει το κέντρο εξομοιωτών και τις απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές που απαιτούνται):
(α)  Δ΄ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία 06 «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
(β)  Δ΄ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία 08 «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ »
(γ)  Δ΄ ή  Ε΄ τάξης στην κατηγορία 09 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».
      (2) ή προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου,
      (3) ή προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Π.Ο.Ε. που δεν τηρούν τα μητρώα των προηγούμενων παραγράφων, και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των κρατών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών. 
  γ. Οι συνεργαζόμενοι νομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο του τόπου, όπου ασκούν δραστηριότητα. 
  
  δ. Πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας ως ακολούθως:
       (1) μέσος όρος του κύκλου εργασιών, κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από έξι εκατομμύρια Ευρώ (6.000.000), που θα αποδεικνύεται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και 
       (2) μέσος όρος του κύκλου εργασιών του Υποψηφίου ή του(των) Χρηματοοικονομικού (-ών) μέλους(-ών) της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, σε χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (corporate finance, project finance κλπ )κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από τρία εκατομμύρια Ευρώ (3.000.000), που θα αποδεικνύεται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή από σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.
Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, για τον υπολογισμό του μέσου όρου θα ληφθεί υπ? όψιν ο σταθμισμένος μέσος όρος του κύκλου εργασιών κάθε μέλους αυτής, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του κάθε μέλους στη σύμπραξη ή την κοινοπραξία, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, συναφών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προσώπων που λειτουργούν για λιγότερο χρονικό διάστημα από τρία έτη, θα ληφθεί υπ' όψιν ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των ετών που αυτά λειτουργούν. 

  ε. δεσμεύονται εγγράφως για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών τις  οποίες θα λάβουν κατά τη διάρκεια ή επ' ευκαιρία του παρόντος  διαγωνισμού. 
στ.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο αυτό.
-  Nα διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Ναι, τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού, που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας και τα οποία θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου.

6. Προθεσμία ολοκλήρωσης των υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών. Ει δυνατόν προθεσμία έναρξης παροχής των υπηρεσιών: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 
7. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών: Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

8. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι, στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄232), Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α΄169) άρθρο 16 §1, Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64), ΟΔΗΓΙΑ 2004/0018/ΕΚ και 89/665/ΕΟΚ.

9. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών: 
      α. ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας, από την οποία μπορούν αν ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα της σύμβασης:
Μονάδα Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ,  Δ/νση, οδός Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 210 6598393 φαξ: 210 6422 208, Πληροφορίες: κος Στάμου Ιωάννης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
     β. κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών: Μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
     γ. κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωμής για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης με την καταβολή ποσού ευρώ 15,00. Μετάφραση της Προκήρυξης στην Αγγλική γλώσσα διατίθεται από την Υπηρεσία, με την καταβολή ποσού ευρώ 300,00.

10.  α. Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή
ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση υλοποίησης δυναμικού συστήματος αγορών (ανοικτές διαδικασίες):
  30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη, ώρα 10.00 π.μ. 
        β. Διεύθυνση, στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται:  Οδός Μεσογείων 229-231, Αθήνα, ΤΚ: 154 51.  
        γ. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται: EL. Ελληνική.

11.  Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:
α) πρόσωπα, στα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται σε δημόσια συνεδρίαση.
β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Μονάδα Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ,  Δ/νση, οδός Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 210 6598393 φαξ: 210 6422 208, 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

12. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή ύψους ευρώ 60.000,00 για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων: Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών θα γίνει μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η οικονομική προσφορά του αναδόχου θα αποτελεί την συμβατική του αμοιβή και δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.

14.  Ενδεχομένως, νομική μορφή, την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια ένωση οικονομικών φορέων, στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση: Αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη έναντι του ΥΠΕΘΑ για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης. Σύσταση σύμπραξης ή κοινοπραξίας.
        
15. Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους και απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό. Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση του οικονομικού φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελαχίστων ορίων του οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται: Ακολουθούν τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ και συμπεριλαμβάνονται λεπτομερώς στα Άρθρα 11, 12 & 14 της Προκήρυξης.

16. Χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του (ανοικτές διαδικασίες): Εννεά (9) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίαςυποβολής προσφορών.

17. Κριτήρια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην Αναλυτική Προκήρυξη.
 
18. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες: Μονάδα Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ, Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 210 210 6598393, φαξ: 210 64 22208, Υπόψη κ. Στάμου Ιωάννη.
- Προθεσμίες: Ν. 2522/1997
Ημερομηνία(-ες) της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII ή μνεία της μη δημοσίευσής της.
Μη δημοσίευση.

19. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:  30 Απριλίου 2009
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης βαρύνουν το ΥΠΕΘΑ.
 
ΑΘΗΝΑ, 30 Απριλίου 2009.

Γενικός Διευθυντής ΓΔΟΣΥ

Καλλίρης Πελοπίδας