Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Σύμβουλοι Έργων Σδιτ >> Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της ΚΕΔ για την επιλογή τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση της Τεχνικής Διαχείρισης τεσσάρων κτιρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της ΚΕΔ για την επιλογή τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση της Τεχνικής Διαχείρισης τεσσάρων κτιρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Τετ, 30/05/2007
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


1. Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ Α.Ε.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την  "Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της ΚΕΔ για την υλοποίηση  της Τεχνικής Διαχείρισης τεσσάρων κτιρίων της ΕΛ. ΑΣ.., με Σ.Δ.Ι.Τ." προεκτιμώμενης αμοιβής ευρώ 150.000,00 (πλέον Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 6 του Ν. 3389/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν 3483/2006, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30.05.2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00, στα γραφεία της ΚΕΔ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 158α και Κόνιαρη 45, 114 71 Αθήνα.

3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία που έχει συσταθεί ή θα συσταθεί, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες, όπως οι ζητούμενες στο άρθρο 11 της Προκήρυξης και στο άρθρο 2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών) :- είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ή στα  κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)- αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στις παραπάνω χώρες-μέλη- καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη συνολικά επάρκεια και εμπειρία για την  παροχή των  ζητούμενων υπηρεσιών.και πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας σύμφωνα με την παρ. 18.3 του άρθρου 18 της Προκήρυξης.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη και τα έγγραφα που την συνοδεύουν, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου στην Αθήνα (4ος όροφος, Γ' Διεύθυνση Έργων) Λεωφόρος Αλεξάνδρας 158Α, Αθήνα, Τ.Κ. 114 71, αρμόδιος κ. Καλαϊτζάκης Γιώργος, τηλ. : 210 - 6405179, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την καταβολή ποσού ευρώ 50,00.

5. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 8.925,00 ευρώ. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή τα κράτη προέλευσης των Υποψηφίων και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών , αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
                  
             
Αθήνα,  18.4.2007
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ