Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Σύμβουλοι Έργων Σδιτ >> Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή χρηματοοικονομικού συμβούλου για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής στην ΕΘΕΛ και στον ΗΛΠΑΠ για την πληροφόρηση επιβατών και τη διαχείριση του στόλου τους

Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή χρηματοοικονομικού συμβούλου για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής στην ΕΘΕΛ και στον ΗΛΠΑΠ για την πληροφόρηση επιβατών και τη διαχείριση του στόλου τους

Τομέας : 
Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Τρί, 16/12/2008
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.)

Ανακοινώνουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) προκηρύσσει διαγωνισμό με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή χρηματοοικονομικού συμβούλου για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής στην ΕΘΕΛ και στον  ΗΛΠΑΠ για την πληροφόρηση επιβατών και τη διαχείριση του στόλου τους σύμφωνα με το Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232) περί Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» Με την από 01.09.2008 απόφασή της, η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) αποφάσισε την υπαγωγή της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής της ΕΘΕΛ και του ΗΛΠΑΠ για την Πληροφόρηση των Επιβατών και τη Διαχείριση του Στόλου τους, στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232). Αντικείμενο της Σύμπραξης του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Φορέα θα είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου (Σύστημα Τηλεματικής) για την ΕΘΕΛ και τον ΗΛΠΑΠ, για διάστημα δώδεκα (12) ετών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης. Η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. αποφάσισε περαιτέρω κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση της 01.09.2008, την πρόσληψη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 3389/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3483/2006, χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος  θα αναλάβει, σε συνεργασία με τον τεχνικό και νομικό σύμβουλο που η ΕΓΣΔΙΤ  θα επιλέξει,  να υποστηρίξει την τελευταία και τον ΟΑΣΑ σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, διενέργειας του διαγωνισμού, προετοιμασίας της σύμβασης σύμπραξης και επιλογής του ΙΦΣ, και συγκεκριμένα κατά τη σύνταξη των τευχών του διαγωνισμού, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των υποψήφιων ΙΦΣ και κατά τη σύνταξη των συμβατικών κειμένων αλλά και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στο Ελληνικό Δημόσιο, ιδίως ως προς την παρακολούθηση υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου και εξασφάλιση της ποιότητάς του. Αντισυμβαλλόμενος του συμβούλου δημόσιος φορέας ορίστηκε η ΕΓΣΔΙΤ. Λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των υπηρεσιών περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Προκήρυξη.
Προϋπολογισμός: 200.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. κατ' ανώτατο όριο.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Αθήνα. Γλώσσα: Ελληνική. 
Δικαιούμενοι Συμμετοχής:  Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, τα οποία:
(α) έχουν ως κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους υπηρεσίες, που αναφέρονται στο άρθρο 3 της Αναλυτικής Προκήρυξης,
(β) πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας και συγκεκριμένα διαθέτουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις σε χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (project finance, corporate finance), μεγαλύτερο από  1.500.000.
Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα ληφθεί υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος του κύκλου εργασιών κάθε μέλους αυτής, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις βάσει του ποσοστού συμμετοχής του κάθε μέλους στη σύμπραξη ή την κοινοπραξία, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, συναφών με το αντικείμενο του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προσώπων που λειτουργούν για λιγότερο χρονικό διάστημα από τρία έτη, θα ληφθεί υπ' όψιν ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των ετών που αυτά λειτουργούν. Λοιπά απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στα άρθρα 11, 12 και 13 της Αναλυτικής Προκήρυξης.
Διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών: Δεκαοκτώ (18) μήνες.
Νομική μορφή που πρέπει να λάβουν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, περισσότερα πρόσωπα που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα: Αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη.
Κριτήρια επιλογής: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της Αναλυτικής Προκήρυξης.
Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 10.000 Ευρώ με ισχύ τουλάχιστον ενός (1) μηνός μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος των προσφορών. Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίσης με το 10% του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (βλ. αρ. 16 της Αναλυτικής Προκήρυξης).
Χρόνος ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ (8) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Ημερομηνία υποβολής φακέλων προσφοράς και διενέργειας διαγωνισμού: έως την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα  12:00.
Προθεσμία παραλαβής της προκήρυξης και πληροφορίες: Μέχρι την 10.12.2008 από τα γραφεία της ΕΓΣΔΙΤ, Καραγεώργη Σερβίας 8, β΄ όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10184, τηλ.: 210 3375750, φαξ: 210 3375921, e-mail: sdit@mnec.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.sdit.mnec.gr, πληροφορίες: κα Χριστιάνα Σκαρσουλή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η Προκήρυξη διατίθεται δωρεάν.
Αθήνα, 12.11.2008
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΡΡΕΣ