Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Σύμβουλοι Έργων Σδιτ >> Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για το σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας σε είκοσι τρεις (23) προκεχωρημένες θέσεις αποθήκευσης πυρομαχικών με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τόμεα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για το σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας σε είκοσι τρεις (23) προκεχωρημένες θέσεις αποθήκευσης πυρομαχικών με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τόμεα

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Δευ, 24/11/2008
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ (23) ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»


1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Ελληνικό Δημόσιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 210 746 6212 , φαξ: 210 7474 235 , email: prom@mil.gr.

2. Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτή Διαδικασία.

3.  Τύπος της σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

4. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Ιωάννινα, Κοζάνη, Γιαννιτσά, Κιλκίς, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη.

5. - Σύντομη Περιγραφή της Σύμβασης:
Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για το Σχεδιασμό, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας σε είκοσι τρεις (23) Προκεχωρημένες Θέσεις Αποθήκευσης (ΠΘΑ) Πυρομαχικών με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».
Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου είναι η εν γένει υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την διαδικασία προετοιμασίας και οριστικοποίησης της βέλτιστης μορφής Σύμπραξης και επιλογής του πλέον κατάλληλου ΙΦΣ, ο οποίος στο πλαίσιο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα θα αναλάβει το σχεδιασμό, χρηματοδότηση, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας σε είκοσι τρεις (23) προκεχωρημένες θέσεις αποθήκευσης (ΠΘΑ) πυρομαχικών, στο πλαίσιο του αντικειμένου και των απαιτήσεων που θα καθορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή με τη βοήθεια του Συμβούλου.
Το Ελληνικό Δημόσιο θα χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί και τις υποδομές που θα δημιουργηθούν για την περίοδο της Σύμπραξης και θα καταβάλει στον ΙΦΣ, μετά την έναρξη λειτουργίας των συστημάτων, περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας το ύψος των οποίων θα είναι συνδεδεμένο με την απόδοση του ΙΦΣ και με την επίδοση των συστημάτων.

Οι βασικοί τομείς παροχής υπηρεσιών του Συμβούλου περιλαμβάνουν:
- την οριστικοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για τον τρόπο και  την διαδικασία δημοπράτησης, της μορφής Σύμπραξης και των βασικών παραμέτρων αυτής, την αναλυτική επαλήθευση του προϋπολογισμού της σύμβασης σύμπραξης, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού προσδιορισμού του αναγκαίου κόστους συντήρησης καθώς και των δαπανών αντικατάστασης εξοπλισμού καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης (life cycle cost), την εκτίμηση και προσδιορισμό των πιθανών παραμέτρων μετατροπής - βελτίωσης και προσαρμογής σε νέα δεδομένα, κατά το χρόνο ισχύος της Σύμβασης Σύμπραξης και αναλυτικές προτάσεις διαδικασιών διευθέτησης των μετατροπών, τον λεπτομερή καθορισμό και επιμερισμό κινδύνων μεταξύ των μερών για τη διασφάλιση της αξίας (value for money) για την Αναθέτουσα Αρχή,
- την  κατάρτιση, οριστικοποίηση και εξειδίκευση των τεχνικών προδιαγραφών του Έργου, περιλαμβανομένων των προδιαγραφών κατασκευής των  απαραίτητων κτιριακών και ηλεκτρολογικών υποδομών, σχεδιασμού, προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης των συστημάτων ασφαλείας, καθώς και των κανόνων διαχείρισης του Έργου και την προσαρμογή τους στις ανάγκες των συμβάσεων ΣΔΙΤ.
- την κατάρτιση των ελάχιστων απαιτήσεων διαθεσιμότητας και λειτουργικών χαρακτηριστικών των συστημάτων ασφαλείας, οι οποίες θα συνδεθούν με τις πληρωμές διαθεσιμότητας.
- την κατάρτιση των Διακηρύξεων και λοιπών Τευχών για την επιλογή του ΙΦΣ, την παροχή διευκρινίσεων προς τους Υποψηφίους καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την αξιολόγηση  των Υποψηφίων.
- τον προσδιορισμό των όρων των προς κατάρτιση συμβατικών κειμένων και την συμμετοχή σε τυχόν διαπραγματεύσεις ή διαβουλεύσεις με τους υποψήφιους ΙΦΣ.
- τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή και εν γένει στο Ελληνικό Δημόσιο σχετικά με όλα τα παραπάνω θέματα και ιδιαίτερα ως προς την παρακολούθηση υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου και την εξασφάλιση της ποιότητάς του.
-  Κατηγορίες 6,7, 11 και 12 Παραρτήματος ΙΙΑ , Κατηγορίες 21 και 23 Παραρτήματος ΙΙΒ.
-  Ποσότητες ή έκταση της Σύμβασης: Προϋπολογισμός: 400.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. κατ' ανώτατο όριο.
- Δικαίωμα ανάθεσης νέων υπηρεσιών, που θα συνίστανται στην επανάληψη παρομοίων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 4β  της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
- Δεν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη σύμβαση.
- Η Σύμβαση δεν σχετίζεται με Σχέδιο ή Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα κοινοτικά ταμεία.
- Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
- Nα διευκρινίζεται κατά πόσο η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Μνεία των εν λόγω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων:
Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον:

  α. παρέχουν ως κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους υπηρεσίες, όπως οι ανωτέρω ζητούμενες στο άρθρο 3 της παρούσας., εμπίπτουσες στις Κατηγορίες   6, 7, 11, 12 του Παραρτήματος ΙΙΑ, καθώς και στις  Κατηγορίες 21 και  23 του Παραρτήματος ΙΙΒ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
  β. τα ίδια ή κάποια από τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
       (1) είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών και, συγκεκριμένα, διαθέτουν τα κάτωθι μελετητικά πτυχία:
    (α)  Β΄ ή ανώτερης τάξης στην κατηγορία 06 «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
    (β)  Β΄ ή ανώτερης τάξης στην κατηγορία 08 «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» και
    (γ) Ε΄ τάξης στην κατηγορία 09 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».
      (2) ή προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου,
      (3) ή προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Π.Ο.Ε. που δεν τηρούν τα μητρώα των προηγούμενων παραγράφων, και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των κρατών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών  Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών.
   γ. Οι συνεργαζόμενοι νομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο του τόπου, όπου ασκούν δραστηριότητα.
   δ. Πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας ως ακολούθως:
       (1) μέσος όρος του κύκλου εργασιών, κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από ένα εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000), που θα αποδεικνύεται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και
        (2) μέσος όρος του κύκλου εργασιών του Υποψηφίου ή του(των) Χρηματοοικονομικού (-ών) μέλους(-ών) της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, σε χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (corporate finance, project finance κλπ )κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500.000), που θα αποδεικνύεται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή από σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.
Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, για τον υπολογισμό του μέσου όρου θα ληφθεί υπ? όψιν ο σταθμισμένος μέσος όρος του κύκλου εργασιών κάθε μέλους αυτής, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του κάθε μέλους στη σύμπραξη ή την κοινοπραξία, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, συναφών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προσώπων που λειτουργούν για λιγότερο χρονικό διάστημα από τρία έτη, θα ληφθεί υπ' όψιν ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των ετών που αυτά λειτουργούν.
     ε. δεσμεύονται εγγράφως για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών τις  οποίες θα λάβουν κατά τη διάρκεια ή επ' ευκαιρία του παρόντος διαγωνισμού.
     στ. δεσμεύονται εγγράφως για την προσκόμιση  Πιστοποιητικού  Βιομηχανικής  Ασφάλειας σε περίπτωση που αναδειχθούν Ανάδοχος του έργου.Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο αυτό.

6. Προθεσμία ολοκλήρωσης των υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης
υπηρεσιών. Ει δυνατόν προθεσμία έναρξης παροχής των υπηρεσιών: Δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 
7. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών: Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

8. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι, στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄232), Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α΄169) άρθρο 16 §1, Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64), ΟΔΗΓΙΑ 2004/0018/ΕΚ και 89/665/ΕΟΚ.

9. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:
      α. ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας, από την οποία μπορούν αν ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα της σύμβασης:
Μονάδα Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ,  Δ/νση, οδός Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 210 6598393 φαξ: 210 6422 208, Πληροφορίες: κος Στάμου Ιωάννης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
     β. κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών: Μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
     γ. κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωμής για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης με την καταβολή ποσού  15,00. Μετάφραση της Προκήρυξης στην Αγγλική γλώσσα διατίθεται από την Υπηρεσία, με την καταβολή ποσού  300,00.

10. α. Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών: 24 Νοεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα ώρα 10.00 π.μ.
        β. Διεύθυνση, στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται:  Οδός Μεσογείων 229-231, Αθήνα, ΤΚ: 154 51.
        γ. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται: EL. Ελληνική.

11. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών: α) πρόσωπα, στα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται σε ανοιχτή διαδικασία παρουσία νομίμων εκπροσώπων των υποψηφίων που έχουν προσκληθεί προς τούτο.
β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Μονάδα Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ,  Δ/νση, οδός Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 210 6598393 φαξ: 210 6422 208, 24 Νοεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα ώρα 10.00 π.μ.

12. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή ύψους  20.000,00 για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων: Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών θα γίνει μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η οικονομική προσφορά του αναδόχου θα αποτελεί την συμβατική του αμοιβή και δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.

14. Ενδεχομένως, νομική μορφή, την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων, στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση: Αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη έναντι του ΥΠΕΘΑ για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης.
        
15. Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελαχίστων ορίων του οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται: Ακολουθούν τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ και συμπεριλαμβάνονται λεπτομερώς στα Άρθρα 11, 12 & 14 της Προκήρυξης.

16. Χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του (ανοικτές διαδικασίες):
Επτά (7) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

17. Κριτήρια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην Αναλυτική Προκήρυξη.
 
18. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες: Μονάδα Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ, Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 210 210 6598393 , φαξ: 210 64 22208, Υπόψη κ. Στάμου Ιωάννη.
- Προθεσμίες: Ν. 2522/1997

19. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
22 Σεπτεμβρίου  2008.

  Ακριβές Αντίγραφο

                                                                            Καλλίρης Πελοπίδας           

Ανθχος (Ο) Μ. Τζιάτζιου ΠΝ                             Γενικός Διευθυντής ΓΔΟΣΥ