Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Σύμβουλοι Έργων Σδιτ >> Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συμβούλου για την Υλοποίηση του έργου ''Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας σε 12 Ελληνικούς Λιμένες για την Κάλυψη των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ασφαλείας με ΣΔΙΤ''

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συμβούλου για την Υλοποίηση του έργου ''Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας σε 12 Ελληνικούς Λιμένες για την Κάλυψη των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ασφαλείας με ΣΔΙΤ''

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Παρ, 31/08/2007
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, Καραγεώργη Σερβίας 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10184, τηλ.: 210 3375 750, φαξ: 210 3375921, email: sdit@mnec.gr. Υπόψη κ. Ελένη Νιαρχάκου

2. Διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας:
Δεν εφαρμόζεται.

3.α) Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης:
Ανοικτή Διαδικασία.
β) Κατά περίπτωση, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία (στην περίπτωση κλειστών διαγωνισμών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση):
Δεν εφαρμόζεται.
γ) Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία πλαίσιο: 
Δεν εφαρμόζεται.
δ) Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών:
Δεν εφαρμόζεται.
ε) Ενδεχομένως, χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (την περίπτωση των ανοικτών, κλειστών ή με διαπραγμάτευση διαδικασιών, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 30, παράγραφος 1 στοιχείο α):
Δεν εφαρμόζεται.

4.Τύπος της σύμβασης:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

5.Τόπος παροχής των υπηρεσιών:
Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Λαύριο, Ελευσίνα, Βόλος, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα,  Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα, Ραφήνα και Ηράκλειο, Ελλάδα.

6.Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
? κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας, αριθμοί αναφοράς της ονοματολογίας, ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, να αναφέρονται ιδίως τα οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, να αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επομένων δημοσίων συμβάσεων για τις προβλεπόμενες αγορές υπηρεσιών:
Η Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας σε 12 Ελληνικούς Λιμένες για την Κάλυψη των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ασφαλείας με ΣΔΙΤ».
Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας / Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής («ΥΕΝ») προγραμμάτισε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3389/2005 περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα («ΣΔΙΤ»), την υλοποίηση μέρους του προγράμματος ασφάλειας των λιμένων της χώρας. Σύμφωνα με την από 01.03.2007 απόφαση υπαγωγής της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 της υλοποίησης της πρότασης του ΥΕΝ για την εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας σε δώδεκα (12) Ελληνικούς Λιμένες («Έργο ΣΔΙΤ»). Στο πλαίσιο της Σύμβασης Σύμπραξης που θα υπογραφεί, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης («ΙΦΣ») θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων ασφάλειας, την κατασκευή κάθε απαραίτητης για τα συστήματα αυτά υποδομής και την παροχή κάθε συναφούς υπηρεσίας ασφαλείας σε δώδεκα (12) Ελληνικούς Λιμένες και δη στις υπόχρεες εγκαταστάσεις των Λιμενικών Οργανισμών (α) Πειραιά, (β) Θεσσαλονίκης, (γ) Λαυρίου, (δ) Ελευσίνας, (ε) Βόλου, (ζ) Καβάλας, (η) Αλεξανδρούπολης, (θ) Πάτρας, (ι) Ηγουμενίτσας, (κ) Κέρκυρας, (λ) Ραφήνας και (μ) Ηρακλείου, για δέκα (10) έτη, και με ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος σχεδιασμού, εγκατάστασης, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων ασφαλείας και παροχής υπηρεσιών φύλαξης, 342.000.000 ευρώ σε σημερινές τιμές. Το Ελληνικό Δημόσιο θα χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό  που θα εγκατασταθεί και τις υποδομές που θα δημιουργηθούν για την περίοδο της Σύμπραξης και θα καταβάλει στον ΙΦΣ, μετά την έναρξη λειτουργίας των συστημάτων, περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας το ύψος των οποίων θα είναι συνδεδεμένο με την απόδοση του ΙΦΣ και με την επίδοση των συστημάτων, τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται λειτουργικά πλήρως στις διεθνείς απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στη Διεθνή, Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία.
Με την παρούσα προκήρυξη, η Αναθέτουσα Αρχή για λογαριασμό του ΥΕΝ, αναζητά Σύμβουλο, ο οποίος θα υποστηρίξει το ΥΕΝ σε όλη την διαδικασία σχεδιασμού, προετοιμασίας της προτεινόμενης Σύμπραξης και επιλογής του ΙΦΣ. Οι βασικοί τομείς παροχής υπηρεσιών του Συμβούλου περιλαμβάνουν:
-την οριστικοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, την επιλογή της βέλτιστης μορφής Σύμπραξης και των βασικών παραμέτρων αυτής, της κατάρτισης ανάλυσης επιμερισμού κινδύνων και της διασφάλισης της αξίας (value for money) για το Ελληνικό Δημόσιο,
-την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση των διακηρύξεων και λοιπών τευχών για την επιλογή του ΙΦΣ και παροχή λοιπών υπηρεσιών μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
-τη σύνταξη τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου ΣΔΙΤ, την εκπόνηση των προδιαγραφών συντήρησης και διαχείρισης (λειτουργίας εξοπλισμού και ασφάλισης), καθώς και την εκπόνηση των προδιαγραφών για την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης, και την προσαρμογή τους στις ανάγκες των συμβάσεων ΣΔΙΤ,
-τον προσδιορισμό των όρων των προς κατάρτιση συμβατικών κειμένων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμμετοχή σε τυχόν διαπραγματεύσεις ή διαβουλεύσεις με τους υποψήφιους ΙΦΣ και την παροχή τυχών διευκρινίσεων στους υποψηφίους,
-την μεταφορά τεχνογνωσίας στο ΥΕΝ/ ΓΓΛΛΠ σχετικά με όλα τα παραπάνω θέματα και ως προς την παρακολούθηση υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου και εξασφάλιση της ποιότητάς του.
-εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, την υποστήριξη του ΥΕΝ κατά το στάδιο υλοποίησης του έργου ΣΔΙΤ και στον καθορισμό των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της εκτέλεσης του Έργου ΣΔΙΤ. Στις ανωτέρω υπηρεσίες περιλαμβάνονται: ο καθορισμός διαδικασιών παρακολούθησης του έργου και του τρόπου ενημέρωσης των εμπλεκομένων μερών, η σύνταξη τεκμηριωμένων τεχνικών εκθέσεων για την απόδοση του συστήματος και ο καθορισμός του ποσού που θα αφαιρείται από το ποσό πληρωμής προς τον ΙΦΣ, η συμπλήρωση των δελτίων παρακολούθησης, η υιοθέτηση μηχανισμών για τον έλεγχο ροής εσόδων από τα τέλη που θα εισπράττονται σε πανελλαδικό επίπεδο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ότι άλλο απαιτηθεί.
Ο Σύμβουλος, που θα επιλεγεί, θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής, χρηματοοικονομικής και νομικής υποστήριξης. Ειδικότερα το αντικείμενο εξειδικεύεται στο Τεύχος της Αναλυτικής Προκήρυξης.
-  Κατηγορίες 6 και 11 Παραρτήματος ΙΙΑ , 21 και 23 Παραρτήματος ΙΒ
-  Ποσότητες ή έκταση της Σύμβασης:
   Προϋπολογισμός 1.500.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. κατ' ανώτατο όριο.
- Δικαίωμα ανάθεσης νέων υπηρεσιών που θα συνίστανται στην επανάληψη παρομοίων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 4β'  της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
- Δεν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη σύμβαση.
- Η Σύμβαση δεν σχετίζεται με Σχέδιο ή Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα κοινοτικά ταμεία.
-να διευκρινίζεται κατά πόσο η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Μνεία των εν λόγω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων:
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, που παρέχουν ως κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους υπηρεσίες εμπίπτουσες στις ανωτέρω Κατηγορίες, εφόσον τα ίδια ή κάποια από τα μέλη  τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών) έχουν αναγνωρισθεί επίσημα από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασής τους, κατ' εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Ασφάλειας (Α.Ο.Α.) ή να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης ασφάλειας λιμένων (ΑΑΛΕ - Port Security Assessment) και σχέδια ασφάλειας λιμένων (ΣΑΛΕ - Port Security Assessment). Συγκεκριμένα, τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε θέματα ασφάλειας λιμένων και δη:

1.γνώσεις για τη λειτουργία λιμένων, περιλαμβανόμενων και γνώσεων μελέτης και κατασκευής λιμένων,
2.γνώσεις και εμπειρία σε θέματα λειτουργίας και διαχείρισης συστημάτων ασφάλειας λιμένων,
3.ικανότητα εντοπισμού και αξιολόγησης των κινδύνων και απειλών,
4.εμπειρία σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια λιμένα
5.ικανότητα λήψης και τήρησης των ενδεδειγμένων μέτρων για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης υλικού ευαίσθητου από άποψη ασφαλείας ή πρόσβασης σε τέτοιου είδους υλικό,
6.γνώση της συναφούς εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας και των διεθνών απαιτήσεων ασφαλείας λιμένων,
7.γνώση των υφιστάμενων μορφών απειλών και μέσων ασφαλείαςκαι γνώση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη μέτρων ασφαλείας,
8.ικανότητα αναγνώρισης και εντοπισμού όπλων, επικίνδυνων ουσιών και συσκευών και
9.ικανότητα αναγνώρισης, χωρίς διακρίσεις, στοιχείων χαρακτηριστικών και συμπεριφοράς προσώπων που ενδέχεται να αποτελούν απειλή για την ασφάλεια λιμένα,
Τα παραπάνω πρόσωπα δεσμεύονται εγγράφως για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών τις οποίες θα λάβουν κατά τη διάρκεια ή επ' ευκαιρία του παρόντος διαγωνισμού.
Οι συνεργαζόμενοι νομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο του τόπου, όπου ασκούν δραστηριότητα.
Σύμφωνα με το άρθρο 11.5 της Αναλυτικής Προκήρυξης, στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν Υποψήφιοι που πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας ως ακολούθως:
-        Μέσος όρος του κύκλου εργασιών του μέλους της σύμπραξης ή κοινοπραξίας που πληροί την προϋπόθεση της παρ. 11.2. της Αναλυτικής Προκήρυξης κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από ευρώ 8.000.000, που θα αποδεικνύεται από τους δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή από σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, εκ των οποίων το 5% τουλάχιστον σε έργα σχετικά με το αντικείμενο του έργου.
-       Μέσος όρος του κύκλου εργασιών του χρηματοοικονομικού μέλους της σύμπραξης ή κοινοπραξίας σε χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (corporate finance, project finance κλπ), κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από ευρώ 5.000.000, που θα αποδεικνύεται από τους δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή από σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.
-         Μέσος όρος του συνολικού κύκλου εργασιών του Υποψηφίου, κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από ευρώ 10.000.000 που θα αποδεικνύεται από τους δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή από σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.
 Σε σχέση με τις ανωτέρω απαιτήσεις του άρθρου 11.5. της Αναλυτικής Προκήρυξης σημειώνεται ότι:
 Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα λαμβάνεται υπόψιν ο σταθμισμένος μέσος όρος του κύκλου εργασιών κάθε μέλους αυτής, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του κάθε μέλους στη σύμπραξη ή την κοινοπραξία, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, συναφών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού ή με αντικείμενο που θα αναλάβουν στα πλαίσια της σύμπραξης ή κοινοπραξίας.
 Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προσώπων που λειτουργούν για λιγότερο χρονικό διάστημα από τρία έτη, θα ληφθεί υπ? όψιν ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των ετών που αυτά λειτουργούν.
 Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για την χρηματοοικονομική κατάσταση του Υποψηφίου (ενδεικτικώς: τραπεζικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, Υπεύθυνη Δήλωση άλλων φορέων, στις δυνατότητες των οποίων στηρίζεται ο Υποψήφιος, για τη σχετική δέσμευσή τους) από τα οποία θα προκύπτει ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών του χρονικού διαστήματος που αυτό λειτουργεί.
 Σε περίπτωση Υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης με όλα τα ανωτέρω στοιχεία.
- να διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας:
Ναι, τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού, που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας και τα οποία θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου.

7. Εάν οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας για τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και για όλα τα τμήματα:
Δεν εφαρμόζεται.

8. Προθεσμία ολοκλήρωσης των υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών. Ει δυνατόν προθεσμία έναρξης παροχής των υπηρεσιών:
Δώδεκα (12) μήνες.

9. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών:
Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

10. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι, στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:
Ν. 3389/2005, ΟΔΗΓΙΑ 2004/0018/ΕΚ (Π.Δ. 60/2007), Ν. 2522/1997, Ν. 3310/2005, Ν. 2741/1999, όπως ισχύουν.

11. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:
α) ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας, από την οποία μπορούν να ζητούνται η αναλυτική προκήρυξη, η συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, Καραγεώργη Σερβίας 8, 101 84 Αθήνα, τηλ.: 210 3375 750, φαξ: 210 3375 921, email: sdit@mnec.gr. Πληροφορίες κ. Ελένη Νιαρχάκου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
β) κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών:
Μέχρι έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
γ) κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωμής για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων:
Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης με την καταβολή ποσού 300 Ευρώ.

12. α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση υλοποίησης δυναμικού συστήματος αγορών (ανοικτές διαδικασίες):
Ημέρα 31/07/2007  ώρα 12.00 μ.
β) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής (κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες):
Δεν εφαρμόζεται.
γ) Διεύθυνση, στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται:
οδός Καραγεώργη Σερβίας 8, Αθήνα, ΤΚ 101 84
δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται.
EL. Ελληνική.

13. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:
α) πρόσωπα, στα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών:
Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται σε ανοιχτή διαδικασία παρουσία νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων.
β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών:
31/07/2007 και ώρα 12:00.

14. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις.
Εγγυητική επιστολή ύψους 75.000 ευρώ για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
 
15. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.
Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών βαρύνει το Π.Δ.Ε. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου θα αποτελεί την συμβατική του αμοιβή  και δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.

16. Ενδεχομένως, νομική μορφή, την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων, στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση:
Αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης.

17. Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους και απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό. Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση του οικονομικού φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελαχίστων ορίων του οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται:
Άρθρα 11, 12, 14 και 15 της Προκήρυξης.
 
18. Για τις συμφωνίες πλαίσιο:
Δεν εφαρμόζεται.

19. Για τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, να αναφέρεται ενδεχομένως η χρησιμοποίηση διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις, προκειμένου να μειώνεται προοδευτικά ο αριθμός των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών:
Δεν εφαρμόζεται.

20. Για τις κλειστές διαδικασίες,  τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά, να συμμετάσχουν στο διάλογο ή να διαπραγματευτούν: να αναφέρονται ο ελάχιστος αριθμός και κατά περίπτωση ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που προβλέπεται και τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής αυτών των υποψηφίων.
Δεν εφαρμόζεται.

21. Χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του (ανοικτές διαδικασίες):
Οκτώ (8) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής προσφορών.

22. Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή (διαδικασίες με διαπραγμάτευση):
Δεν εφαρμόζεται.

23. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 53, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης: «χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο περιγραφικό έγγραφο:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην Αναλυτική Προκήρυξη (άρθρο 18).

24. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, Καραγεώργη Σερβίας 8, Αθήνα, Τ.Κ. 101 84, τηλ.: 210 3375 750, φαξ: 210 3375 921, email: sdit@mnec.gr. Υπόψη κ. Ελένη Νιαρχάκου
.- Δεν εφαρμόζονται διαδικασίες διαμεσολάβησης.
- Προθεσμίες: Ν. 2522/1997
Ημερομηνία(-ες) της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII ή μνεία της μη δημοσίευσής της.
Μη δημοσίευση.

25. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
01/06/2007

26. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία.
Καλύπτεται.

Αθήνα, 1η Ιουνίου 2007
Για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ