Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Σύμβουλοι Έργων Σδιτ >> Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στη Βόρεια Ελλάδα με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στη Βόρεια Ελλάδα με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Τομέας : 
Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Παρ, 01/02/2008
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υλοποίηση Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Βορείου Ελλάδας με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3389/2005 και την κοινοτική οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύουν. Το σύνολο της διαδικασίας, καθώς και η διαδικασία επιλογής του Συμβούλου βασίζονται σε αρχές που διέπουν τον Κανονισμό Οικονομικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (ΦΕΚ 3638/29-05-2007, ΤΑ.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου είναι η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και οριστικοποίησης της βέλτιστης μορφής Σύμπραξης και επιλογής του πλέον κατάλληλου ΙΦΣ, ο οποίος στο πλαίσιο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση (υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης πλην του management, καθαριότητα, ιματισμός, διαχείριση απορριμμάτων και νοσοκομειακών αποβλήτων, φύλαξη των κτιρίων, διαχείριση χώρων στάθμευσης, σίτιση) και την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης και συντήρησής του και την εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, στο πλαίσιο του αντικειμένου και των απαιτήσεων που θα καθορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή με τη βοήθεια του Συμβούλου. Ο Σύμβουλος, που θα επιλεγεί, θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής, τεχνικής, και νομικής υποστήριξης (Κατηγορίες 6, 11 και 12 Παραρτήματος ΙΙΑ , 21 Παραρτήματος ΙΒ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 800.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. κατ' ανώτατο όριο.  Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αθήνα και Δήμος Αιγινίου (Ν. Πιερίας), Ελλάδα.

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική. 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία, που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, που παρέχουν ως κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους υπηρεσίες εμπίπτουσες στις ανωτέρω Κατηγορίες, εφόσον τα ίδια ή κάποια από τα μέλη  τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
1. Είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων/Εταιριών Μελετών και, συγκεκριμένα, διαθέτουν τα κάτωθι μελετητικά πτυχία:
α) Ε΄ τάξης στην κατηγορία 06 «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»,
β)  Ε΄ τάξης στην κατηγορία 08 «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»,
γ) Ε΄ τάξης στην κατηγορία 09 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ».
Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 1.
Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών.
2. Οι συνεργαζόμενοι νομικοί σύμβουλοι είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο του τόπου, όπου ασκούν δραστηριότητα.
3. Πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας: (α) μέσος όρος του κύκλου εργασιών, κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από ? 6.000.000, που θα αποδεικνύεται από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς, και (β) μέσος όρος του κύκλου εργασιών του Υποψηφίου σε χρηματοοικονομικά θέματα (corporate finance, project finance κλπ.) ή του Χρηματοοικονομικού μέλους της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από ευρώ 3.000.000. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προσώπων που λειτουργούν για λιγότερο χρονικό διάστημα από τρία έτη, θα ληφθεί υπ' όψιν ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των ετών που αυτά λειτουργούν.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Δεκαοχτώ (18) μήνες. Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. δύναται  να παρατείνει μονομερώς τη χρονική διάρκεια της Σύμβασης πέραν των δέκα οκτώ (ή των είκοσι τεσσάρων σε περίπτωση αναστολής των υπηρεσιών) μηνών. Η χρονική παράταση δεν δημιουργεί απαίτηση πρόσθετης αμοιβής, υπό τον όρο ότι η μονομερής κατά τα άνω παράταση δεν υπερβαίνει το συνολικό διάστημα των τριάντα (30) μηνών από της υπογραφής της συμβάσεως. Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση θα λύεται αυτοδικαίως αν παρέλθει το ανώτερο διάστημα των τριάντα  (30) μηνών από την υπογραφή της και δεν συμφωνηθεί εγγράφως από τους συμβαλλόμενους νέα παράτασή της.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 40.000,00 ευρώ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 11/01/2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, Αχαρναί, Τ.Κ. 136 73, τηλ.: 210 2420101, φαξ: 210 2420215

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Εννέα (9) μήνες.
Προσφορές για μέρος των υπηρεσιών ή αντιπροσφορές δεν ισχύουν και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 09/11/2007

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μέχρι έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής προσφορών από τα γραφεία της «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.», Πολυκλινική - Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρναί, Τ.Κ. 136 73, τηλ.: 210 2420101, φαξ: 210 2420215, e-mail: info@aemy.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.aemy.gr, πληροφορίες: κ. T. Αποστόλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/01/2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δύνανται να παρίστανται οι Υποψήφιοι ή οι εξουσιοδοτημένοι δυνάμει έγγραφης εξουσιοδότησης εκπρόσωποι αυτών.