Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Σύμβουλοι Έργων Σδιτ >> Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση εγκαταστάσεων φοιτητικών εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση εγκαταστάσεων φοιτητικών εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ

Τομέας : 
Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Τετ, 04/06/2008
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φοιτητικών Εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, σύμφωνα με την από 30.01.2008 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3389/2005,  όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α 169), διέπεται από τις διατάξεις των Οδηγιών  2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (L 134, 30/04/2004), η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64), και 89/665/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 (L395, 30/12/1989) (Ν. 2522/1997). 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου είναι η εν γένει υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Δημόσιοι Φορείς), κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και οριστικοποίησης της βέλτιστης μορφής Σύμπραξης και επιλογής των πλέον κατάλληλων ΙΦΣ, οι οποίοι, στο πλαίσιο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα θα αναλάβουν τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και ασφάλιση κτιριακών εγκαταστάσεων φοιτητικών εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και την εκμετάλλευση περιορισμένων εμπορικών χώρων, στο πλαίσιο του αντικειμένου και των απαιτήσεων που θα καθορισθούν από την ΕΓΣΔΙΤ και τους Δημόσιους Φορείς, με την βοήθεια του Συμβούλου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 800.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, κατ' ανώτατο όριο. Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται τμηματικά, συνδεόμενη με τις επιμέρους υπηρεσίες του Συμβούλου.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αθήνα, Τρίπολη, Κομοτηνή και περιοχές όπου χωροθετούνται οι φοιτητικές εστίες, Ελλάδα.

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική. 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, που παρέχουν ως κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους υπηρεσίες, όπως οι ανωτέρω ζητούμενες στο άρθρο 3 της παρούσας, εμπίπτουσες στις Κατηγορίες 6, 11 και 12 του Παραρτήματος ΙΙΑ, καθώς και στην Κατηγορία 21 του Παραρτήματος ΙΙΒ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εφόσον τα ίδια ή κάποια από τα μέλη  τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

1. είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών και, συγκεκριμένα, διαθέτουν τουλάχιστον τα κάτωθι μελετητικά πτυχία:
α) Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία 06 «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»,
β) Δ΄ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία 08 «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»,
γ) Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία 09 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»,

2. Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 1,

3. Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που δεν τηρούν τα μητρώα των προηγούμενων παραγράφων, και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών.

4. Οι συνεργαζόμενοι νομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο του τόπου, όπου ασκούν δραστηριότητα.

5. Πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας: (α) Μέσος όρος του κύκλου εργασιών, κατά τις τρεις τελευταίες  οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από 5.000.000 ευρώ, που θα αποδεικνύεται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις  και (β) Μέσος όρος του κύκλου εργασιών σε χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (corporate finance, project finance κλπ) του Υποψηφίου ή του Χρηματοοικονομικού μέλους της υποψήφιας σύμπραξης ή κοινοπραξίας, κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από 3.000.000 ευρώ, που θα αποδεικνύεται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή από σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.
Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, για τον υπολογισμό του μ.ο. των ανωτέρω παραγράφων θα ληφθεί υπόψιν ο σταθμισμένος μέσος όρος του κύκλου εργασιών κάθε μέλους αυτής, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του κάθε μέλους στη σύμπραξη ή την κοινοπραξία, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, συναφών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προσώπων που λειτουργούν για λιγότερο χρονικό διάστημα από τρία έτη, θα ληφθεί υπ' όψιν ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των ετών που αυτά λειτουργούν.
Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για την χρηματοοικονομική κατάσταση του Υποψηφίου (ενδεικτικώς: τραπεζικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, Υπεύθυνη Δήλωση άλλων φορέων, στις δυνατότητες των οποίων στηρίζεται ο Υποψήφιος, για τη σχετική δέσμευσή τους) από τα οποία θα προκύπτει ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών του χρονικού διαστήματος που αυτό λειτουργεί.

Σε περίπτωση Υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης με όλα τα ανωτέρω στοιχεία.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.
Κάθε υποψήφιος οφείλει να διαθέτει επιπλέον ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 11 της Προκήρυξης και συγκεκριμένα εμπειρία σε υλοποίηση κτιριακών υποδομών με ιδιωτική χρηματοδότηση (χρηματοοικονομικά, τεχνικά, νομικά θέματα, κ.λπ.). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Εάν απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει μονομερώς τη χρονική διάρκεια της Σύμβασης πέραν των είκοσι τεσσάρων (ή των τριάντα σε περίπτωση αναστολής των υπηρεσιών) μηνών. Η χρονική παράταση δεν δημιουργεί για το Σύμβουλο δικαίωμα πρόσθετης αμοιβής, υπό τον όρο ότι η μονομερής κατά τα άνω παράταση δεν υπερβαίνει το συνολικό διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από της υπογραφής της Συμβάσεως. Σε κάθε περίπτωση, η Σύμβαση θα λύεται αυτοδικαίως αν παρέλθει το ανώτερο διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή της και δεν συμφωνηθεί εγγράφως από τους συμβαλλόμενους νέα παράτασή της. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 40.000,00 ευρώ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 04.06.2008 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ταχ. δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 8, β' όροφος, ΤΚ 101 84, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ, τηλ.: 210 3375750, φαξ: 210 3375921, e-mail: sdit@mnec.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.sdit.mnec.gr

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Εννέα (9) μήνες προσμετρούμενοι από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.Προσφορές για μέρος των υπηρεσιών ή αντιπροσφορές δεν ισχύουν και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 03.04.2008.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Μέχρι την 29.05.2008 από τα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ, Καραγεώργη Σερβίας 8, β΄ όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10184, τηλ.: 210 3375750, φαξ: 210 3375921, e-mail: sdit@mnec.gr, Διεύθυνση
Διαδικτύου: www.sdit.mnec.gr, πληροφορίες: κα Χριαστιάνα Σκαρσουλή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04.06.2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δύνανται να παρίστανται οι Υποψήφιοι ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτών.

Αθήνα, 03.04.2008
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ


ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΡΡΕΣ