Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Σύμβουλοι Έργων Σδιτ >> Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υλοποίηση τριών (3) έργων του Πυροσβεστικόυ Σώματος με ΣΔΙΤ

Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υλοποίηση τριών (3) έργων του Πυροσβεστικόυ Σώματος με ΣΔΙΤ

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Τετ, 20/05/2009
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ) Α.Ε., προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή

«Τεχνικού Συμβούλου της ΚΕΔ για την υλοποίηση  των Έργων:

(α) ''Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Ολοκληρωμένη Τεχνική Διαχείριση  και Ασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Εκπαιδευτικού Κέντρου και του Κέντρου Πυρομηχανικών και Πυροσβεστικών Δοκιμών και Πιστοποίησης του Πυροσβεστικού Σώματος''

(β) ''Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Ολοκληρωμένη Τεχνική Διαχείριση και Ασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων τεσσάρων (4) Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) και τριών (3) Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος ''

(γ) ''Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Ολοκληρωμένη Τεχνική Διαχείριση και Ασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Αρχηγείου και του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών του Πυροσβεστικού Σώματος ''

με Σ.Δ.Ι.Τ»,

προϋπολογισμού  800.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 6 του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α 169) και διέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) και τις διατάξεις του Ν. 2522/1997, όπως ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 1 εδάφιο α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5η Μαίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 11:00 π.μ., στα γραφεία της ΚΕΔ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 158α και Κόνιαρη 45, 114 71 Αθήνα.

3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία που έχει συσταθεί ή θα συσταθεί, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες, όπως οι ζητούμενες στο άρθρο 3 της Προκήρυξης και στο άρθρο 2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙ.Α. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, κατηγορία 12, αριθμός κύριου λεξιλογίου 71241000 & 71245000.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών) : 
- Eίναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών και συγκεκριμένα, διαθέτουν τα κάτωθι μελετητικά πτυχία (ως προς την ελάχιστη τάξη):

α) Γ' τάξης  στην κατηγορία  02 «Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες»
β) Ε' τάξης  στην κατηγορία  06 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων»
γ) Γ' τάξης στην κατηγορία 07 «Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών & εξωτερικών χώρων)»
δ) Ε' τάξης  στην κατηγορία  08 «Στατικές Μελέτες»
ε) Ε' τάξης στην κατηγορία 09 «Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες».
στ) Γ΄ τάξης στην κατηγορία 10 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακές Μελέτες».
ζ) Β' τάξης στην κατηγορία  16 «Μελέτες Τοπογραφίας»
η) Γ' τάξης στην κατηγορία  21 «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες»
θ) Γ΄ τάξης στην κατηγορία 25 «Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου»
ι) Γ' τάξης στην κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες»

- Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου

- Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που δεν τηρούν τα μητρώα των προηγούμενων παραγράφων, και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών.

 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη και τα έγγραφα που την συνοδεύουν, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου στην Αθήνα (Διεύθυνση Αναπτυξιακών & Επενδυτικών Προγραμμάτων, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 158Α & Κόνιαρη 45, Αθήνα, Τ.Κ. 114 71, 3ος όροφος, αρμόδια κα Παπαδοπούλου Ευαγγελία, τηλ. : 210 - 6405232), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την καταβολή ποσού 30,00 ευρώ.

5. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 40.000,00 ευρώ. 
             


 Αθήνα,  10-3-2009

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΔ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓ.  ΓΚΡΑΤΖΙΟΣ