Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Σύμβουλοι Έργων Σδιτ >> Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη Μετασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου Φαλήρου σε Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη Μετασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου Φαλήρου σε Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο

Τομέας : 
Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Παρ, 29/09/2006
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Αναθέτουσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης (ΓΓΟΑ)

Αρμόδια διεύθυνση για την παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της ΓΓΟΑ, Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τ.Κ. 11523, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 25.09.2006. Πληροφορίες: τηλ. 210 6497053,  φαξ. 210 6496610, αρμόδιος υπάλληλος κ. Μπούτσικα, email ggoa@ggoa.culture.gr

Καταβολή 100 ευρώ για την παραλαβή της Αναλυτικής Προκήρυξης.

Αντικείμενο:  Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. Έχει αποφασισθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.), η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄232). Αντικείμενο της σύμπραξης του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Φορέα που θα επιλεγεί θα είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, μετασκευή του εσωτερικού χώρου και η παροχή όλων των αναγκαίων υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης για είκοσι πέντε (25) έτη από την έναρξη της λειτουργίας του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου.

Η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. αποφάσισε περαιτέρω την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ΓΓΟΑ κατά τη σύνταξη των τευχών των Διαγωνισμών, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των ιδιωτικών φορέων, κατά τη σύνταξη των συμβατικών κειμένων, αλλά και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ως προς την παρακολούθηση υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου και εξασφάλιση της ποιότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 3389/2005, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α' 169). Ο Τεχνικός Σύμβουλος, σε συνεργασία με τον Χρηματοοικονομικό και Νομικό Σύμβουλο που η ΓΓΟΑ θα επιλέξει, θα την υποστηρίξει σε όλη την διαδικασία σχεδιασμού, προετοιμασίας της προτεινόμενης Σύμπραξης και επιλογής των Ιδιωτικών Φορέων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Σύμπραξη και, ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και οριστικοποίησης της βέλτιστης μορφής σύμπραξης και επιλογής των πλέον κατάλληλων Ιδιωτικών Φορέων Σύμπραξης, οι οποίοι θα αναλάβουν τη μελέτη, μετασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και την τεχνική διαχείριση του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου. 

Λεπτομέρειες σχετικά με το ειδικότερο αντικείμενο των υπηρεσιών περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Προκήρυξη.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανάθεσης στο Σύμβουλο νέων υπηρεσιών που θα συνίστανται στην επανάληψη παρομοίων υπηρεσιών.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Προϋπολογισμός αμοιβής: 200.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις και προσφορές τους μέχρι την 29.09.2006 και ώρα 12.00 σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης.

Απαραίτητα ελάχιστα προσόντα υποψηφίων: Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

  • είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών και διαθέτουν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Προκήρυξη πτυχία, ή
  • προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες ανωτέρω, ή
  • προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν τα ανωτέρω μητρώα και είναι εγγεγραμμένα σε Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών και
  • πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας ως ακολούθως:
  • μέσος όρος του κύκλου εργασιών, κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από ευρώ 3.000.000, που θα αποδεικνύεται από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς.

Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα ληφθεί υπόψιν ο σταθμισμένος μέσος όρος του κύκλου εργασιών κάθε μέλους αυτής, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις βάσει του ποσοστού συμμετοχής του κάθε μέλους στη σύμπραξη ή την κοινοπραξία, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, συναφών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στα άρθρα 11, 12 και 13 της Αναλυτικής Προκήρυξης.

Νομική μορφή που πρέπει να λάβουν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, περισσότερα πρόσωπα που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα: Αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη. Σύμπραξη ή σύσταση κοινοπραξίας.

Εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι αναγκαία η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 10.000 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον ενός (1) μηνός μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ισχύος προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίσης με το 10% του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης (βλ. αρ. 16 της Αναλυτικής Προκήρυξης)

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, με βάση τα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της Αναλυτικής Προκήρυξης.