Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Σύμβουλοι Έργων Σδιτ >> Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συμβούλου για την Υλοποίηση Τριών (3) Καταστημάτων Κράτησης

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συμβούλου για την Υλοποίηση Τριών (3) Καταστημάτων Κράτησης

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Πέμ, 08/02/2007
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής:
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Μεσογείων 96, Αθήνα, Τ.Κ. 115 27, τηλ.:210 7728184 , φαξ: 210 7728230, email: info@themis.com.gr. Υπόψη κ. Ελευθερίου Ελευθέριος.

2.Διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας:
          Δεν εφαρμόζεται.

3.α) Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης:
Ανοικτή Διαδικασία.
       β) Κατά περίπτωση, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία (στην περίπτωση κλειστών διαγωνισμών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση):
Δεν εφαρμόζεται.
 γ) Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία πλαίσιο: 
Δεν εφαρμόζεται.
 δ) Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών:
      Δεν εφαρμόζεται.
 ε) Ενδεχομένως, χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού [στην περίπτωση των ανοικτών, κλειστών ή με διαπραγμάτευση διαδικασιών, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 30, παράγραφος 1 στοιχείο α)]:
       Δεν εφαρμόζεται.

4.Τύπος της σύμβασης:
  Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

5.Τόπος παροχής των υπηρεσιών:
Αθήνα, Κόρινθος, Βόλος και Θεσσαλονίκη - Ελλάδα. Τόποι χωροθέτησης των καταστημάτων κράτησης.

6.Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
- κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας, αριθμοί αναφοράς της ονοματολογίας, ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, να αναφέρονται ιδίως τα οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, να αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επομένων δημοσίων συμβάσεων για τις προβλεπόμενες αγορές υπηρεσιών:
Η Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο ''Υπηρεσίες Συμβούλου για την Υλοποίηση τριών (3) Καταστημάτων Κράτησης με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα''. Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου είναι η εν γένει υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την διαδικασία προετοιμασίας και οριστικοποίησης της βέλτιστης μορφής Σύμπραξης και επιλογής των πλέον καταλλήλων Ιδιωτικών Φορέων Σύμπραξης, οι οποίοι στο πλαίσιο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα θα αναλάβουν τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, καθώς και εκμετάλλευση εμπορικών χώρων και χώρων στάθμευσης των τριών (3) καταστημάτων κράτησης, στο πλαίσιο του αντικειμένου και των απαιτήσεων που θα καθορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή με την βοήθεια του Συμβούλου, σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ (ΔΕΣΔΙΤ). Τα τρία (3) Καταστήματα Κράτησης είναι το ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ στον Άγιο Ιωάννη Δήμου Σαρωνικού Κορινθίας, το ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ι στα Διαβατά Θεσσαλονίκης και το ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΙ στην Κασσαβέτεια Βόλου. Ο Σύμβουλος, που θα επιλεγεί, θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής, τεχνικής, και νομικής υποστήριξης.
-  Κατηγορίες 6, 11 και 12 Παραρτήματος ΙΙΑ , 21 Παραρτήματος ΙΒ
-  Ποσότητες ή έκταση της Σύμβασης:
   Προϋπολογισμός: 980.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. κατ' ανώτατο όριο.
- Δικαίωμα ανάθεσης νέων υπηρεσιών που θα συνίστανται στην επανάληψη παρομοίων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 4β?  της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
- Δεν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη σύμβαση.
- Η Σύμβαση δεν σχετίζεται με Σχέδιο ή Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα κοινοτικά ταμεία.
- να διευκρινίζεται κατά πόσο η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Μνεία των εν λόγω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων:
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, που παρέχουν ως κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους υπηρεσίες εμπίπτουσες στις ανωτέρω Κατηγορίες, εφόσον τα ίδια ή κάποια από τα μέλη  τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
Α1. Είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών και, συγκεκριμένα, διαθέτουν τα κάτωθι μελετητικά πτυχία:
α) Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία 06 «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»,
β)  Δ΄ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία 08 «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»,
γ) Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία 09 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»,
2. Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 1,
3. Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών.
Β. Οι συνεργαζόμενοι νομικοί σύμβουλοι είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο του τόπου, όπου ασκούν δραστηριότητα.
Γ. Πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας ως ακολούθως (άρθρο 11 της Προκήρυξης):
α) Μέσος όρος του κύκλου εργασιών, κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από ευρώ 8.000.000, που θα αποδεικνύεται από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς,
β) Μέσος όρος του κύκλου εργασιών του Χρηματοοικονομικού μέλους της σύμπραξης ή  κοινοπραξίας ή του υποψηφίου σε χρηματοοικονομικά θέματα (corporate finance, project finance κλπ), κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερος από ευρώ 5.000.000, που θα αποδεικνύεται από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς ή από σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.
- να διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας:
Ναι, τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού, που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας και τα οποία θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου.

7.Εάν οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας για τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και για όλα τα τμήματα:
 Δεν εφαρμόζεται.

8.Προθεσμία ολοκλήρωσης των υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών. Ει δυνατόν προθεσμία έναρξης παροχής των υπηρεσιών:
Δεκαοκτώ (18) μήνες.


9.Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών:
 Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

10. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι, στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:
Νόμος 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄232), ΟΔΗΓΙΑ 2004/0018/ΕΚ και 89/665/ΕΟΚ

11.Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:
α) ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας, από την οποία μπορούν αν ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα της σύμβασης:
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Τεχνική Δ/νση, οδός Μεσογείων 96, Αθήνα, Τ.Κ. 115 27, τηλ.: 210 7728184 φαξ: 210 7728230, email: info@themis.com.gr Πληροφορίες: κος Παναγιώτης Ηρειώτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
β) κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών:
Μέχρι έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
γ) κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωμής για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων:
Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης με την καταβολή ποσού 150 Ευρώ.

12.α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση υλοποίησης δυναμικού συστήματος αγορών (ανοικτές διαδικασίες):
 08.02.2007, ημέρα Πέμπτη, ώρα 12.00 μ.μ.
β) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής (κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες):
Δεν εφαρμόζεται.
γ) Διεύθυνση, στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται:
Οδός Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 115 27
δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται.
EL.Ελληνική.

13.Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:
α) πρόσωπα, στα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών:
Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται σε ανοιχτή διαδικασία παρουσία νομίμων εκπροσώπων των υποψηφίων που έχουν προσκληθεί προς τούτο.
β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών:
Θα οριστεί.

14.Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις.
Εγγυητική επιστολή ύψους 49.000,00 ευρώ για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.


15.Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.
Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών βαρύνει το 2006ΣΕ620/50000. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου θα αποτελεί την συμβατική του αμοιβή και δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.

16.Ενδεχομένως, νομική μορφή, την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων, στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση:
 Αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη έναντι της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης. Σύσταση κοινοπραξίας.

17.Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους και απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό. Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση του οικονομικού φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελαχίστων ορίων του οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται:
Άρθρα 11, 12, 14 της Προκήρυξης.

18.Για τις συμφωνίες πλαίσιο:
Δεν εφαρμόζεται.

19.Για τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, να αναφέρεται ενδεχομένως η χρησιμοποίηση διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις, προκειμένου να μειώνεται προοδευτικά ο αριθμός των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών:
Δεν εφαρμόζεται.

20.Για τις κλειστές διαδικασίες,  τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά, να συμμετάσχουν στο διάλογο ή να διαπραγματευτούν: να αναφέρονται ο ελάχιστος αριθμός και κατά περίπτωση ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που προβλέπεται και τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής αυτών των υποψηφίων.
Δεν εφαρμόζεται.

21.Χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του (ανοικτές διαδικασίες):
Οκτώ (8) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής προσφορών.

22.Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή (διαδικασίες με διαπραγμάτευση):
 Δεν εφαρμόζεται.


23.Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 53, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης: «χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο περιγραφικό έγγραφο:
 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην Αναλυτική Προκήρυξη.

24.Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.
 ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Μεσογείων 96, Αθήνα, Τ.Κ. 115 27, τηλ.:210 7728184 , φαξ: 210 7728230, email: info@themis.com.gr. Υπόψη κ. Ελευθερίου Ελευθέριος.
- Δεν εφαρμόζονται διαδικασίες διαμεσολάβησης.
- Προθεσμίες: Ν. 2522/1997
Ημερομηνία(-ες) της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII ή μνεία της μη δημοσίευσής της.
Μη δημοσίευση.

25.Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης.
14.12.2006

26.Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία.
Καλύπτεται.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο των υπηρεσιών.

ΑΘΗΝΑ, 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ