Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Διαγωνισμοί Ειδικής Γραμματείας >> Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή αιτήματος επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) κατά το ελληνικό πρότυπο ELOT 1429:2008»

Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή αιτήματος επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) κατά το ελληνικό πρότυπο ELOT 1429:2008»

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Τετ, 07/11/2012
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου του έργου «Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή αιτήματος επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) κατά το ελληνικό πρότυπο ELOT 1429:2008» σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/14-01-2002) και της με Α.Π. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ/3628/12-11-2010 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010).   

Περιγραφή αντικειμένου: Το αντικείμενο του αναδόχου θα αφορά στην παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, η οποία απαιτείται στην φάση προετοιμασίας του φακέλου της ΕΓΣΔΙΤ για την επιβεβαίωση της επάρκειάς της ως δικαιούχος των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 - 2013, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 11 του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) και στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης 22867/ΕΥΘΥ 984  (ΦΕΚ 792/Β/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου το εταιρικό προφίλ του, με συνοπτική παράθεση προηγούμενων συναφών έργων, από την οποία να προκύπτει, επί ποινή αποκλεισμού, η εμπειρία του στην προετοιμασία φακέλου για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας Οργανισμών του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα,

β) αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου και 

γ) οικονομική προσφορά.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν  εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΕΓΣΔΙΤ, ήτοι μέχρι και 7 Νοεμβρίου 2012, στα γραφεία της στη διεύθυνση Καραγεώργη Σερβίας 8, 101 84 Αθήνα, 2ος όροφος, σε σφραγισμένο φάκελο και με την ένδειξη: «Προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου "Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή αιτήματος επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) κατά το ελληνικό πρότυπο ELOT 1429:2008"».

Η δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Δείτε την αναλυτική Πρόσκληση