Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Έργα Σδιτ >> Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ

Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ

Τομέας : 
Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Πέμ, 16/05/2013
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

GR-Αθήνα: Υπηρεσίες στον τομέα της δικαιοσύνης

2013/S 058-095911

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Υπουργείο Δικαοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπινών Δικαιωμάτων
Λ. Μεσογείων 96
Υπόψη: κκ Αλ. Ιακωβίδη, Αιμ. Παραλίκα, Δημ. Κατρά
115 27 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2131307135-6
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: justespa@justice.gov.gr
Φαξ: +30 2131307358

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.ministryofjustice.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων

I.3) Κύρια δραστηριότητα
Άλλη: Δικαιοσύνη

I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1) Περιγραφή
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση Και Διάθεση Πρακτικών συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 7: Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες

Κωδικός NUTS GR30

II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκηρύσσει:

 1. Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με Κλειστή Διαδικασία, με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο με τίτλο «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση Και Διάθεση Πρακτικών συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ». Η επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης θα γίνει με την κλειστή διαδικασία του άρθρου 8 του ν. 3389/2005 (άρθρο 1 παρ. (9)β Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) με σφραγισμένο φάκελο υποψηφιοτήτων και κριτήριο κατακύρωσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 3389/2005 και το άρθρο 51 παρ. 1(α) του πδ. 60/2007 (άρθρο 53 παρ. 1(α) της Οδηγίας 2004/18).
 2. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων στα πρωτοδικεία και εφετεία (πολιτικά και ποινικά) και στα ειρηνοδικεία της χώρας, με ΣΔΙΤ, στο εξής αναφερόμενο ως «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων» ή «ΟΣΠΔ» ή «προτεινόμενη σύμπραξη». Το Έργο αυτό θα καλύπτει α) την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης β) τη διαχείριση και συντήρηση αυτού του πληροφοριακού συστήματος και των υποδομών και την παροχή Υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων. Θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που θα έχει χρονική διάρκεια πέντε (5) έτη και τέσσερις (4) μήνες από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης.
 3. Συνοπτικά, ο Ιδιωτικός Φορέας θα έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 • Ανάπτυξη υποδομών.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης στην τήρηση πρακτικών.
 • Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του συστήματος και του συμφωνηθέντος επιπέδου υπηρεσιών.
 • Επιστροφή του έργου στον Δημόσιο Φορέα μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου.
 • Διασφάλιση ορθής χρήσης και λειτουργίας εξοπλισμού και συστημάτων.
 • Ο Ιδιωτικός Φορέας της Σύμπραξης θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει την απαραίτητη υποδομή, θα αναπτύξει το σχετικό λογισμικό και θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους χρήστες και στους διαχειριστές του συστήματος (Μέρος Α' του έργου) εντός τεσσάρων μηνών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, ενώ η περίοδος λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του πληροφοριακού συστήματος και των νέων υποδομών (Μέρος Β' του έργου) θα διαρκέσει 5 έτη μετά το πέρας του Μέρους Α' του έργου.

4. Ειδικότερα, ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως ακολούθως:

 • Α΄ Φάση: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής - προεπιλογή
 • Β΄ Φάση: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών - αξιολόγηση - ανάθεση

5. Στην Α΄ Φάση οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους με την υποβολή αίτησης συμμετοχής μέσω της κατάθεσης φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα στα άρθρα 12, 15 και 18 της πρόσκλησης. Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αναθέτουσα Αρχή θα προεπιλέξει κατά την Α΄ Φάση έξι (6) Υποψηφίους που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων Υποψηφίων στην τελευταία θέση, προεπιλέγονται όλοι οι ισοβαθμούντες. Οι Προεπιλεγέντες θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού και να υποβάλουν Δεσμευτική Προσφορά.

6. Σε περίπτωση που οι Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει νομίμως φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στα άρθρα 13 και 15 της πρόσκλησης και διαθέτουν τα ελάχιστα αποδεκτά προσόντα, δεν υπερβαίνουν τους έξι (6), τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα προεπιλέξει όλους τους Υποψηφίους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και τα ελάχιστα προσόντα, χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης του άρθρου 21 της πρόσκλησης.

7. Στη Β΄ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα δικαιούνται να συμμετάσχουν, υποβάλλοντας δεσμευτική προσφορά (τεχνική και οικονομική), μόνον οι προεπιλεγέντες Διαγωνιζόμενοι.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
75230000

II.1.7) Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement - GPA): ναι

II.1.8) Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.1.9) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης της σύμβασης, η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο (Σύμβαση Υπηρεσιών - CPV: 75231100-7 Υπηρεσίες στον τομέα της δικαιοσύνης), ορίζεται σε πέντε (5) έτη και τέσσερις (4) μήνες από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε δεκαέξι εκατομμύρια, οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (16 848 920,33 EUR), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά στη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, στην αρχειοθέτηση και στη διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, στην παροχή Υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων, στην τεχνική διαχείριση, καθώς και στη συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και του λογισμικού πληροφορικής που αποτελούν το Έργο, στο κόστος ασφάλισης και αντικατάστασης του κύκλου ζωής των συστημάτων και υποδομών του Έργου για την 5ετή λειτουργία.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 16 848 920,33 EUR

II.2.2) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Δεδομένου ότι κατά την παρούσα φάση προγραμματίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή ενέργειες αναφορικά με τον ακριβή προσδιορισμό του εύρους του Έργου και των λειτουργικών δυνατοτήτων του, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, με την έννοια της αύξησης ή και του περιορισμού του αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης.
Το επιπλέον φυσικό αντικείμενο δύναται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Επιπλέον υπηρεσίες ανάπτυξης υποδομών
 • Επιπλέον υπηρεσίες υποστήριξης στην τήρηση των πρακτικών
 • Προμήθεια και εγκατάσταση επιπλέον εξοπλισμού κεντρικών υποδομών
 • Προμήθεια και εγκατάσταση επιπλέον εξοπλισμού αιθουσών δικαστηρίων

Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κάνει χρήση του δικαιώματός της για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης Σύμπραξης, η αντίστοιχη μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του αρχικού προϋπολογισμού δεν θα υπερβαίνει το 25 % αυτού, ήτοι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες δώδεκα χιλιάδες, διακόσια τριάντα ευρώ και οκτώ λεπτά (4 212 230,08 EUR) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 64 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση Και Διάθεση Πρακτικών συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ

1) Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων στα πρωτοδικεία και εφετεία (πολιτικά και ποινικά) και στα ειρηνοδικεία της χώρας, με ΣΔΙΤ, στο εξής αναφερόμενο ως «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων» ή «ΟΣΠΔ» ή «προτεινόμενη σύμπραξη». Το Έργο αυτό θα καλύπτει α) την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης β) τη διαχείριση και συντήρηση αυτού του πληροφοριακού συστήματος και των υποδομών και την παροχή Υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων. Θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που θα έχει χρονική διάρκεια πέντε (5) έτη και τέσσερις (4) μήνες από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Το αντικείμενο του Έργου θα αποτελείται από δύο κύρια μέρη:

Α) Την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης.

Β) Τη διαχείριση και συντήρηση αυτού του πληροφοριακού συστήματος και την παροχή Υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων.

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
75230000

3) Ποσότητα ή έκταση
Ο Ιδιωτικός Φορέας της Σύμπραξης θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει την απαραίτητη υποδομή, θα αναπτύξει το σχετικό λογισμικό και θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους χρήστες και στους διαχειριστές του συστήματος (Μέρος Α' του έργου) εντός τεσσάρων μηνών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης.
Το σκέλος του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης-Αποηχογράφηση, έχει εγγραφεί στη ΣΑΕ με κωδικό ενάριθμο 2012ΣΕ02080005.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 5 657 050,41 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση Και Διάθεση Πρακτικών συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ

1) Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων στα πρωτοδικεία και εφετεία (πολιτικά και ποινικά) και στα ειρηνοδικεία της χώρας, με ΣΔΙΤ, στο εξής αναφερόμενο ως «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων» ή «ΟΣΠΔ» ή «προτεινόμενη σύμπραξη». Το Έργο αυτό θα καλύπτει α) την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης β) τη διαχείριση και συντήρηση αυτού του πληροφοριακού συστήματος και των υποδομών και την παροχή Υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων. Θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που θα έχει χρονική διάρκεια πέντε (5) έτη και τέσσερις (4) μήνες από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης.

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
75230000

3) Ποσότητα ή έκταση
Η διαχείριση και συντήρηση αυτού του πληροφοριακού συστήματος και η παροχή Υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων, θα έχει χρονική διάρκεια 5 έτη και ο προϋπολογισμός αυτής έχει εγγραφεί στη ΣΑΕ 2013ΣΕ62000000
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 11 191 869,92 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 60 (από την ανάθεση της σύμβασης)

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Στην παρούσα διαδικασία δεν απαιτείται κατάθεση εγγυήσεων. Η εγγύηση συμμετοχής που θα απαιτηθεί στη Β΄ Φάση, καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις, θα καθοριστούν στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε δεκαέξι εκατομμύρια, οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (16 848 920,33 EUR), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά στη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, στην αρχειοθέτηση και στη διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, στην παροχή Υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων, στην τεχνική διαχείριση, καθώς και στη συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και του λογισμικού πληροφορικής που αποτελούν το Έργο, στο κόστος ασφάλισης και αντικατάστασης του κύκλου ζωής των συστημάτων και υποδομών του Έργου για την 5ετή λειτουργία.
Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του κόστους υλοποίησης των υποδομών, αυτή θα καλυφθεί με χρήση πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων, πενήντα Ευρώ και σαρανταένα λεπτά (5 657 050,41 EUR), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η καταβολή από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ για την υλοποίηση των υποδομών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του Έργου, όπως θα προσδιορισθεί ειδικότερα στη Διακήρυξη της Β' Φάσης και στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης.
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΙΦΣ κατά την λειτουργία των υποδομών αυτών θα καλύπτεται από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ.. Ειδικότερα, μετά την έναρξη λειτουργίας θα καταβάλει στην ΑΕΕΣ πληρωμές διαθεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ασφάλισης και αντικατάστασης του κύκλου ζωής των συστημάτων και υποδομών του Έργου, για την πενταετή λειτουργία, σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης,
Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κάνει χρήση του δικαιώματός της για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης Σύμπραξης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.9 της παρούσας πρόσκλησης, η αντίστοιχη μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του αρχικού προϋπολογισμού δεν θα υπερβαίνει το 25% αυτού, ήτοι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες δώδεκα χιλιάδες, διακόσια τριάντα ευρώ και οκτώ λεπτά (EUR4.212.230,08) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου θα γίνει με πόρους που θα συνεισφέρει η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.1).

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
13.1. Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε Ένωση Προσώπων, εφόσον:
13.1.1. τα ίδια ή τα μέλη τους προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη, που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. οι οποίες προβλέπουν το αμοιβαίο άνοιγμα της αγοράς των δημοσίων συμβάσεων ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄ 139/27.06.1997) «Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών»
13.1.2. πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις παραγράφους 13.5 μέχρι και 13.8 και 16.1 της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
13.2. Οι Ενώσεις Προσώπων, που θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, δεν υποχρεούνται να έχουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Ωστόσο κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τα Μέλη του Υποψηφίου (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το καθένα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Για τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης, απαιτείται η σύσταση από τον ΙΦΣ της ΑΕΕΣ, σύμφωνα και με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 3389/2005 και της Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα, ο ΙΦΣ θα συστήσει ΑΕΕΣ με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα έχει μόνο ιδρυτή μέτοχο τον ΙΦΣ και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων θα έχει ιδρυτές μετόχους τα Μέλη του ΙΦΣ κατά τα ποσοστά συμμετοχής τους, όπως αυτά θα έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 13.4 της παρούσας. Η ΑΕΕΣ θα συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή.
13.3. Περαιτέρω, η ΑΕΕΣ θα δύναται να συμβληθεί, μεταξύ άλλων:
13.3.1. Για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την παράδοση σε λειτουργία του Έργου, με τον Τεχνολογικό Πάροχο Συστήματος (ΤΠΣ) που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.6 της παρούσας, ότι θα αναλάβουν το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την παράδοση σε λειτουργία του ΟΣΠΔ και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτοί συμμετέχουν στον ΙΦΣ και κατά συνέπεια στην ΑΕΕΣ, ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της παρούσας.
13.3.2. Για την τεχνική διαχείριση, την υποστήριξη της λειτουργίας και την συντήρηση του ΟΣΠΔ, με το Διαχειριστή Συστήματος (ΔΣ) που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.7 της παρούσας, ότι θα αναλάβουν την τεχνική διαχείριση, την υποστήριξη της λειτουργίας και την συντήρηση του ΟΣΠΔ και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτοί συμμετέχουν στον ΙΦΣ και κατά συνέπεια στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της παρούσας.
13.3.3. Για την παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης και αποηχογράφησης των πρακτικών δικαστηρίων που θα καταχωρούνται στο ΟΣΠΔ, με τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης» (ΠΥΗ/Α) που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.8 της παρούσας, ότι θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών Ηχογράφησης/ Αποηχογράφησης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτοί συμμετέχουν στον ΙΦΣ και κατά συνέπεια στην ΑΕΕΣ, ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της παρούσας.
Οι συμβάσεις των προηγουμένων υποπαραγράφων 13.3.1. έως 13.3.3 θα εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται ειδικότερα στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης και στα λοιπά τεύχη που θα τη συνοδεύουν.
13.4. Σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, θα ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους αυτής στην Ένωση Προσώπων, το οποίο και δεν θα μεταβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού (εκτός από, τυχόν, επιτρεπόμενες και εγκρινόμενες περιπτώσεις μεταβολής στη σύνθεση των Υποψηφίων /Διαγωνιζομένων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο Άρθρο 14: Μεταβολές στη σύνθεση Υποψηφίων/ Διαγωνιζομένων κατωτέρω) και θα αποτελεί δεσμευτικά, σε περίπτωση ανακήρυξης του συγκεκριμένου Διαγωνιζομένου ως ΙΦΣ, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΣ.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι
Περιγραφή των ειδικών όρων: Η επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης θα γίνει με την κλειστή διαδικασία του άρθρου 8 του ν. 3389/2005 (άρθρο 1 παρ. (9)β Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) με σφραγισμένο φάκελο υποψηφιοτήτων και κριτήριο κατακύρωσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 3389/2005 και το άρθρο 51 παρ. 1(α) του πδ. 60/2007 (άρθρο 53 παρ. 1(α) της Οδηγίας 2004/18).

III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 15.1. Κάθε Υποψήφιος πρέπει να υποβάλει στον Υποφάκελο Α΄ τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο:
15.1.1. Την αίτηση συμμετοχής - εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συντεταγμένη σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υπογεγραμμένη (κατά περίπτωση) από:
15.1.1.1. τον Υποψήφιο (φυσικό πρόσωπο) ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου (νομικό πρόσωπο) ή
15.1.1.2. σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών του Υποψηφίου ή τον οριζόμενο, με το κατωτέρω υπό 15.1.3.3. στοιχείο (vi), έγγραφο, κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης Προσώπων.
Η ως άνω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύεται και από κατάλογο των συνημμένων δικαιολογητικών, καθώς και πίνακα, συντεταγμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να ορίζονται υποχρεωτικά, ρητά και με σαφήνεια, τόσο τα μέλη του Υποψηφίου όσο και τα πρόσωπα, είτε φυσικά είτε νομικά (ΤΠΣ, ΔΣ, ΠΥΗ/Α), τα οποία θα αναλάβουν το σχεδιασμό, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του ΟΣΠΔ.
15.1.2. Σε περίπτωση μεμονωμένου Υποψηφίου νομικού προσώπου,
15.1.2.1. Το σε ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό (σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε. Ι.Κ.Ε., Ο.Ε.), το οποίο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή ή δικαστήριο, ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα (σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου).
15.1.2.2. Το ΦΕΚ συγκρότησης σε σώμα του σε ισχύ διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση ελληνική Α.Ε. ή το ΦΕΚ διορισμού του σε ισχύ διαχειριστή, σε περίπτωση ελληνικής Ε.Π.Ε., ή την απόφαση διορισμού του σε ισχύ διαχειριστή, σε περίπτωση ελληνικής Ι.Κ.Ε., ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα (σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου).
15.1.2.3. Πρακτικό απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Υποψηφίου, σε περίπτωση Α.Ε., ή απόφαση των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ε.Ε., με το οποίο:
i. εγκρίνει την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υποψηφίου στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
ii. αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Α΄ Φάση του Διαγωνισμού,
iii. δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
iv. δεσμεύεται για τη σύσταση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ΙΦΣ, της ΑΕΕΣ,
v. ορίζει τον εκπρόσωπο για το Διαγωνισμό («Εκπρόσωπος Υποψηφίου») με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού, καθώς και να προβαίνει στις λοιπές ενέργειες που αναφέρονται σχετικά στην παρούσα,
vi. ορίζει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως Αντίκλητο (ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ως άνω εκπρόσωπο), με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κ.λπ.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 15.9 της παρούσας,
Επί Υποψηφίου αλλοδαπού νομικού προσώπου, προσκομίζεται απόφαση του κατά το νόμο ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, που περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, στη παράγραφο 15.1.2.3 στοιχεία (i) μέχρι και (vi).
15.1.3. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων κάθε μέλος του Υποψηφίου προσκομίζει:,
15.1.3.1. Το σε ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό (σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ο.Ε.), το οποίο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή ή δικαστήριο, ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα (σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου) για κάθε μέλος του Υποψήφιου.
15.1.3.2. Το ΦΕΚ συγκρότησης σε σώμα του σε ισχύ διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση ελληνική Α.Ε. ή το ΦΕΚ διορισμού του σε ισχύ διαχειριστή, σε περίπτωση ελληνικής Ε.Π.Ε., ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα (σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου) για κάθε μέλος του Υποψηφίου.
15.1.3.3. Πρακτικό απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση Α.Ε., ή απόφαση των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., για κάθε μέλος του Υποψηφίου, με το οποίο το μέλος:
i. εγκρίνει την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως μέλους του Υποψηφίου στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
ii. ορίζει το ποσοστό συμμετοχής στον Υποψήφιο και γίνονται αποδεκτά τα ποσοστά συμμετοχής των λοιπών μελών του Υποψηφίου,
iii. αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Α΄ Φάση του Διαγωνισμού, από κοινού, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τα λοιπά μέλη του Υποψηφίου,
iv. δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεσμευόμενο από κοινού, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τα λοιπά μέλη του Υποψηφίου,
v. δηλώνει ότι δεσμεύεται να συστήσει από κοινού με τα λοιπά μέλη του Υποψηφίου, σε περίπτωση ανακήρυξής του ως ΙΦΣ, την ΑΕΕΣ, καθώς και ότι τα ποσοστά έκαστου ιδρυτικού μετόχου της ΑΕΕΣ θα είναι τα αυτά με τα δηλούμενα ποσοστά συμμετοχής του ως μέλους του Υποψηφίου,
vi. ορίζει κοινό για όλα τα μέλη εκπρόσωπο του Υποψηφίου (ο Εκπρόσωπος Υποψηφίου) με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο (Ένωση Προσώπων) όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού, καθώς και να προβαίνει στις λοιπές ενέργειες που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
vii. ορίζει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως Αντίκλητο του Υποψηφίου (ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ανωτέρω κοινό εκπρόσωπο), με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, κ.λπ.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 15.9 της παρούσας προκειμένου να μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να έλθει σε επαφή με τον Υποψήφιο.
Επί αλλοδαπών νομικών προσώπων, μελών του Υποψηφίου, προσκομίζεται απόφαση του κατά το νόμο της χώρας του ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, που περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, υπό 15.1.3.3 στοιχεία (i) έως και (vii).
Σε περίπτωση που η υποψήφια Ένωση Προσώπων έχει περιβληθεί τον τύπο της κοινοπραξίας ή άλλο νομικό τύπο ή μορφή, το σχετικό έγγραφο σύστασης της κοινοπραξίας ή τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι περιεβλήθη άλλο νομικό τύπο ή μορφή.
15.1.4. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:
15.1.4.1. Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο, Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα φέρει επιπλέον βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.2.3 στοιχεία (i) έως και (vi).
15.1.4.2. Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο είναι μέλος του Υποψηφίου, Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα φέρει επιπλέον βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.3.3 στοιχεία (i) έως και (vii).
15.1.5. Κάθε Υποψήφιος ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, κάθε μέλος του Υποψηφίου, θα πρέπει να υποβάλει ένορκη βεβαίωση που έχει συνταχθεί ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου και σε περίπτωση αλλοδαπού δικαίου που δεν προβλέπει την έκδοση ένορκης βεβαίωσης, δήλωση επί εγγράφου ανάλογης αποδεικτικής ισχύος και με αντίστοιχο περιεχόμενο, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου, με την οποία θα βεβαιώνει ότι:
15.1.5.1. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους υποχρεωτικού αποκλεισμού του άρθρου 43 παρ. 1 Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 παρ. 1 Οδηγίας 2004/18) που απαριθμούνται κατωτέρω:
i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1),
ii. δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77, Οδηγία που τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L της 28.12.2001, σελ. 76).
15.1.5.2. δεν τελεί υπό πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του,
15.1.5.3. δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, εξυγίανσης ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του,
15.1.5.4. δεν έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του κράτους όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή,
15.1.5.5. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
15.1.5.6. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κύριας ασφάλισης υπέρ των εργαζομένων του (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή και τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης,
15.1.5.7. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή φόρων και τελών (φορολογική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή και τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η ένορκη βεβαίωση ή η δήλωση επί εγγράφου ανάλογης αποδεικτικής ισχύος στην περίπτωση αλλοδαπού δικαίου θα υποβάλλεται: α) προκειμένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε. από τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές, β) προκειμένου περί Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε από τους διαχειριστές και γ) προκειμένου περί Α.Ε. από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α.Ε. ως προς τα σημεία 15.1.5.1. . έως 15.1.5.7. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου η ένορκη βεβαίωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση νομίμους εκπροσώπους του.
15.2. Ο Διαγωνισμός διέπεται και από τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30/14.2.2005), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου αυτού, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό επιτρέπεται μόνο σε Υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου αυτού του ανωτέρω νόμου. Για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές. Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξωχώριων εταιρειών της παραγράφου 4.α΄ του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005.
Επίσης, επισημαίνεται ότι εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι ανώνυμες εταιρείες που είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά του κράτους εγκατάστασής τους, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και οι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες (παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005).
Συγκεκριμένα προσκομίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15.2.1. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
15.2.2. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασής τους υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, προσκομίζουν:
15.2.2.1. πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
15.2.2.2. αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
15.2.2.3. κάθε άλλο στοιχείο, αναφορικά με γεγονός που έχει συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών.
15.2.3. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασής τους, προσκομίζουν:
15.2.3.1. βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου ή του μέλους αυτού,
15.2.3.2. έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ποσοστό 1% των μετοχών,
15.2.3.3. αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (που κατέχουν ποσοστό, τουλάχιστον, 1%), σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία,
15.2.3.4. αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η επιχείρηση αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δεν μπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όμως αποδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής, τότε ο Υποψήφιος αποκλείεται.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία το βιβλίο μετόχων τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, τότε θα πρέπει να προσκομισθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Εκπροσώπου του Υποψηφίου ή του μέλους του Υποψηφίου και να υποβληθεί τούτο σε έντυπη μορφή, η οποία θα φέρει ημερομηνία και θα υπογράφεται από το αρμόδιο πρόσωπο του Υποψηφίου ή του μέλους του Υποψηφίου, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την τήρησή του, το οποίο και θα βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων του.
15.3. Προς απόδειξη των απαιτήσεων χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας της παραγράφου 13.5 της παρούσας, ο Υποψήφιος και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, κάθε Μέλος της, θα υποβάλει:
15.3.1. τις Οικονομικές Καταστάσεις Τριών Τελευταίων Χρήσεων,
15.3.2. πίνακα με τα οικονομικά στοιχεία του Υποψηφίου για τις Τρεις Τελευταίες Χρήσεις συντεταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας,
15.4. Προς απόδειξη της ικανότητας του Υποψηφίου να υλοποιήσει το τεχνικό αντικείμενο του ΟΣΠΔ θα πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15.4.1. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 13.6.1, κάθε ΤΠΣ υποχρεούται να υποβάλει το πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας στο σχεδιασμό ή παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών στον Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
15.4.2. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 13.6.2, κάθε ΤΠΣ υποχρεούται να υποβάλει:
15.4.2.1. τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων, καθώς και πίνακα συντεταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6, και
15.4.2.2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που περιελήφθησαν στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.
15.4.3. Προς απόδειξη της εμπειρίας της παραγράφου 13.6.3, ο ΤΠΣ και, σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων ΤΠΣ, τουλάχιστον ένας εξ αυτών υποβάλλει πίνακα σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από:
15.4.3.1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό,
15.4.3.2. νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης/εων, που αναφέρονται στην παράγραφο 13.6.3, άλλως αποσπάσματα αυτών, από τα οποία, όμως, θα προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9, ή βεβαίωση του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), από την οποία θα προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9,
15.4.3.3. πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη (δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα), στο οποίο θα αναφέρεται και θα πιστοποιείται η έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση και προσωρινή ή οριστική παραλαβή του επικαλούμενου έργου.
15.5. Προς απόδειξη της ικανότητας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του Έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 13.7 της παρούσας πρόσκλησης και αναφορικά με τον προτεινόμενο ΔΣ που θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του Έργου θα πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15.5.1. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 13.7.1, κάθε ΔΣ υποχρεούται να υποβάλει το πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας στην εγκατάσταση ή/ και συντήρηση συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
15.5.2. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 13.7.2, κάθε ΔΣ υποχρεούται να υποβάλει:
15.5.2.1. τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων, καθώς και πίνακα συντεταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7, και
15.5.2.2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που περιελήφθησαν στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7.
15.5.3. Προς απόδειξη της εμπειρίας της παραγράφου 13.7.3, ο ΔΣ και, σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων ΔΣ τουλάχιστον ένας εξ αυτών υποβάλει πίνακα, συνταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10, ο οποίος συνοδεύεται από:
15.5.3.1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό, και
15.5.3.2. νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης/εων, που αναφέρονται στην παράγραφο 13.7.3, άλλως αποσπάσματα αυτών, από τα οποία, όμως, θα προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 10, ή βεβαίωση του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), από την οποία θα προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 10,
15.5.3.3. πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), στο οποίο θα αναφέρεται και θα πιστοποιείται η παροχή των υπηρεσιών, καθώς και η διάρκεια παροχής αυτών.
15.6. Προς απόδειξη της ικανότητας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του Έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 13.8 της παρούσας πρόσκλησης και αναφορικά με τον προτεινόμενο ΠΥΗ/Α που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης και αποηχογράφησης των πρακτικών δικαστηρίων που θα καταχωρούνται στο ΟΣΠΔ θα πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15.6.1. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 13.8.1, κάθε ΠΥΗ/Α υποχρεούται να υποβάλει το πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών Ηχογράφησης και Αποηχογράφησης.
15.6.2. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 13.8.2, κάθε ΠΥΗ/Α υποχρεούται να υποβάλει:
15.6.2.1. τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων, καθώς και πίνακα συντεταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8, και
15.6.2.2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που περιελήφθησαν στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8.
15.6.3. Προς απόδειξη της εμπειρίας της παραγράφου 13.8.3, ο ΠΥΗ/Α και, σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων ΠΥΗ/Α τουλάχιστον ένας εξ αυτών υποβάλει πίνακα, συνταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11, ο οποίος συνοδεύεται από:
15.6.3.1 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό, και
15.6.3.2 νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης/εων, που αναφέρονται στην παράγραφο 13.8.3, άλλως αποσπάσματα αυτών, από τα οποία, όμως, θα προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 11, ή βεβαίωση του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), από την οποία θα προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 11,
15.6.3.3 πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), στο οποίο θα αναφέρεται και θα πιστοποιείται η παροχή των υπηρεσιών, καθώς και η διάρκεια παροχής αυτών.
15.7. Εφόσον οι Υποψήφιοι στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 13.9, τότε στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να περιληφθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15.7.1. Τα στοιχεία της πλήρους νομιμοποίησης των φορέων αυτών σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 15.1.2.1, 15.1.2.2, 15.1.3.1 και 15.1.3.2 ανωτέρω.
15.7.2. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή του αρμοδίου καταστατικού της εκπροσώπησης οργάνου του φορέα, με την οποία:
15.7.2.1 θα εγκρίνεται η συνεργασία με τον Υποψήφιο και η παροχή προς τον Υποψήφιο της χρηματοοικονομικής ή/ και τεχνικής ή/ και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του Υποψηφίου για την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρεται στους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για το Έργο,
15.7.2.2 θα δεσμεύεται ρητά να διαθέσει στον Υποψήφιο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης,
15.7.2.3 θα δηλώνεται το πρόσωπο που θα έχει την εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον οικονομικό φορέα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για το Διαγωνισμό, περιλαμβανομένων και των εγγράφων που αποδεικνύουν τη δέσμευση του οικονομικού φορέα έναντι του Υποψηφίου.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο θα υποβάλει αναφορικά με τις απαιτήσεις των περιπτώσεων 15.7.2.1 και 15.7.2.2 της παρούσας παραγράφου σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με το ανωτέρω περιεχόμενο.
15.7.3. Υπεύθυνη Δήλωση, συντεταγμένη σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της παρούσας, από την οποία θα προκύπτει και θα αποδεικνύεται η δέσμευση για αποκλειστική συνεργασία με την ΑΕΕΣ, που θα συσταθεί από τον ΙΦΣ, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αναδειχθεί ΙΦΣ.
15.7.4. Την ένορκη βεβαίωση της παραγράφου 15.1.5, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
15.7.5. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δηλώνει ότι στηρίζεται και κάνει χρήση της ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων για την πλήρωση των απαιτήσεων της παραγράφου 13.5, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.3 για τον οικονομικό φορέα που διαθέτει την χρηματοοικονομική ή επαγγελματική/τεχνική ικανότητα στον Υποψήφιο.
15.7.6. Σε περίπτωση που ο παρέχων την τεχνική/ χρηματοοικονομική ικανότητα οικονομικός φορέας είναι ΤΠΣ, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.4, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση, συνταγμένη σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της παρούσας, από την οποία θα προκύπτει και θα αποδεικνύεται η δέσμευση για αποκλειστική συνεργασία με τον Υποψήφιο, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αναδειχθεί ΙΦΣ.
15.7.7. Σε περίπτωση που ο παρέχων την τεχνική/ χρηματοοικονομική ικανότητα οικονομικός φορέας είναι ΔΣ, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.5, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση, συνταγμένη σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της παρούσας, από την οποία θα προκύπτει και θα αποδεικνύεται η δέσμευση για αποκλειστική συνεργασία με τον Υποψήφιο, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αναδειχθεί ΙΦΣ.
15.7.8. Σε περίπτωση που ο παρέχων την τεχνική/ χρηματοοικονομική ικανότητα οικονομικός φορέας είναι ΠΥΗ/Α, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.6, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση, συνταγμένη σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της παρούσας, από την οποία θα προκύπτει και θα αποδεικνύεται η δέσμευση για αποκλειστική συνεργασία με τον Υποψήφιο, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αναδειχθεί ΙΦΣ.
15.8. Κάθε Υποψήφιος υποχρεούται να διορίσει ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα ενεργεί ως εκπρόσωπός του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης (Εκπρόσωπος Υποψηφίου), και δύναται να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο Υποψηφίου. Ο Εκπρόσωπος Υποψηφίου και ο αναπληρωτής του θα ενεργούν ως κύριοι (ή επικεφαλής) εκπρόσωποι σε όλες τις συζητήσεις και διαβουλεύσεις με την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι το πέρας του Διαγωνισμού και θα δύνανται, μετά από την παροχή σχετικής νόμιμης εξουσιοδότησης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρούσα, να υπογράφουν ή/ και μονογράφουν τα έγγραφα και στοιχεία που απαιτείται να υποβληθούν με βάση την παρούσα. Ο Υποψήφιος πρέπει να δηλώσει τη διεύθυνση κατοικίας των παραπάνω προσώπων, τον τρόπο επικοινωνίας τους με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτών (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ, κ.λ.π.). Οι προβλεπόμενες ενστάσεις και προσφυγές μπορούν να υπογραφούν και ασκηθούν αποκλειστικά δια του Εκπροσώπου Υποψηφίου ή του αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο ο ορισμός Εκπροσώπου Υποψηφίου είναι προαιρετικός. Τα πρόσωπα αυτής της παραγράφου θα πρέπει να δύνανται να συνεννοούνται στην ελληνική γλώσσα.
15.9. Επίσης, κάθε Υποψήφιος υποχρεούται να διορίσει έναν Αντίκλητο, κάτοικο Ελλάδας, παραθέτοντας τα πλήρη στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό fax, κ.λπ.). Ο Αντίκλητος θα είναι εξουσιοδοτημένος να παραλαμβάνει τα κοινοποιούμενα έγγραφα και να έρχεται σε επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση που αυτό απαιτείται. Ο ως άνω διορισμός αντικλήτου θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής του διορισθέντος ως αντικλήτου. Το πρόσωπο του αντικλήτου μπορεί να είναι και το ίδιο με το πρόσωπο του Εκπροσώπου Υποψηφίου ή του αναπληρωτή του.
Τα πρόσωπα των ανωτέρω παραγράφων 15.8 και 15.9 θα πρέπει να δύνανται να συνεννοούνται στην ελληνική γλώσσα.
15.10. Αναφορικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής επάρκειας, πιστοληπτικής και τεχνικής ικανότητας, σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των Παραρτημάτων και των Οικονομικών Καταστάσεων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία, όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης, σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των Παραρτημάτων και των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών χρηματοδοτικών οργανισμών και εργοδοτών - δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία, όπως προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.
15.11. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται στο παρόν άρθρο πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, τυχόν δε μη υποβολή τους επιφέρει τον αποκλεισμό του Υποψηφίου από τη διαδικασία ανάθεσης.

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 18.2. Ειδικότερα τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, θα πρέπει να αποδεικνύουν:
18.2.1. την οικονομική και χρηματοοικονομική ευρωστία, η οποία αξιολογείται με βάση:
18.2.1.1. τα Ίδια Κεφάλαια του Υποψηφίου, σύμφωνα με το κριτήριο Α.1 της παραγράφου 17.1.1.
Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας. Η ακρίβεια των στοιχείων του πίνακα θα ελεγχθεί με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων που συμπεριλήφθηκαν στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
18.2.1.2. Τον κύκλο εργασιών που αφορά σε Έργα ΤΠΕ, του Τεχνολογικού Παρόχου Συστήματος (ΤΠΣ), σύμφωνα με το κριτήριο Α.2 της παραγράφου 17.1.2.
Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 της παρούσας και Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό. Η ακρίβεια των στοιχείων του πίνακα θα ελεγχθεί με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων που συμπεριλήφθηκαν στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
18.2.1.3. Τον κύκλο εργασιών που αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις του Διαχειριστή Συστήματος (ΔΣ) σύμφωνα με το κριτήριο Α.3 της παραγράφου 17.1.3.
Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων κάθε δηλούμενου ΔΣ, καθώς και πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 της παρούσας και Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό.
18.2.1.4. Τον κύκλο εργασιών που αφορά σε Έργα Υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης , του Υποψηφίου, σύμφωνα με το κριτήριο Α.4 της παραγράφου 17.1.4.
Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 της παρούσας και Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό. Η ακρίβεια των στοιχείων του πίνακα θα ελεγχθεί με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων που συμπεριλήφθηκαν στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
Συγκεκριμένα προς απόδειξη των απαιτήσεων χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας της παραγράφου 13.5 της παρούσας, ο Υποψήφιος και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, κάθε Μέλος της, θα υποβάλει:
15.3.1. τις Οικονομικές Καταστάσεις Τριών Τελευταίων Χρήσεων,
15.3.2. πίνακα με τα οικονομικά στοιχεία του Υποψηφίου για τις Τρεις Τελευταίες Χρήσεις συντεταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας πρόκσλησης
15.4.2. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 13.6.2, κάθε ΤΠΣ υποχρεούται να υποβάλει:
15.4.2.1. τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων, καθώς και πίνακα συντεταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6, και
15.4.2.2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που περιελήφθησαν στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.
Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 13.8.2, κάθε ΠΥΗ/Α υποχρεούται να υποβάλει:
15.6.2.1. τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων, καθώς και πίνακα συντεταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8, και
15.6.2.2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που περιελήφθησαν στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: 13.5. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει σωρευτικά τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται ακολούθως:
13.5.1. ο μέσος όρος των Αποτελεσμάτων προ Φόρων του Υποψηφίου κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις να είναι θετικός, όπως θα αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Αποτελεσμάτων προ Φόρων κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή,
13.5.2. κάθε Υποψήφιος θα πρέπει κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις να διαθέτει μέσο όρο Ιδίων Κεφαλαίων άνω των τριών εκατομμυρίων Ευρώ (3 000 000 EUR) όπως θα αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή.
13.6. Ο Τεχνολογικός Πάροχος Συστήματος (ΤΠΣ) που θα αναλάβει το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την θέση σε λειτουργία του ΟΣΠΔ θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
13.6.1. Θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας στο σχεδιασμό ή παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων ΤΠΣ, όλοι οι ΤΠΣ πρέπει να διαθέτουν το ανωτέρω πιστοποιητικό.
13.6.2. Θα πρέπει να πληροί τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας, και συγκεκριμένα κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, να διαθέτει μέσο όρο κύκλου εργασιών σε Έργα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων Ευρώ (2 000 000,00 EUR). Σε περίπτωση που την υλοποίηση του Έργου αναλάβουν περισσότεροι του ενός ΤΠΣ, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών σε Έργα ΤΠΕ κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε ΤΠΣ, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του στους δηλούμενους ΤΠΣ, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του Έργου.
13.6.3. Ο ΤΠΣ και σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων του ενός ΤΠΣ, τουλάχιστον ένας απ' αυτούς οφείλει να έχει περαιώσει ένα (1) έργο το οποίο να έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος πλήρους λειτουργίας και ανέρχεται τουλάχιστον σε πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500 000EUR) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε τιμές 01.01.2012 και αφορούν στο σχεδιασμό, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων «ΤΠΕ συναφούς αντικειμένου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2.
Το έργο δύνανται να έχει υλοποιηθεί με μία ή περισσότερες συμβάσεις με τον ίδιο εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα) που ολοκληρώθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης υλοποίησης κάθε σύμβασης.
Σε περίπτωση που το επικαλούμενο έργο (έργα) έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα γίνεται δεκτό μόνο εφόσον ο επικαλούμενος την εμπειρία ΤΠΣ συμμετείχε σε αυτή με ποσοστό ή για τμήμα μεγαλύτερο ή ίσο του 50 %.
Για την αναπροσαρμογή της αξίας των επικαλούμενων συμβάσεων σε τιμές 01.01.2012 θα εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης έως την 01.01.2012.
13.7. Ο Διαχειριστής Συστήματος (ΔΣ) που θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση, την υποστήριξη της λειτουργίας και τη συντήρηση του ΟΣΠΔ, θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
13.7.1. θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας στην εγκατάσταση ή/ και συντήρηση Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων του ενός ΔΣ, όλοι οι ΔΣ θα πρέπει να διαθέτουν το ανωτέρω πιστοποιητικό
13.7.2. θα πρέπει να πληροί τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας, και συγκεκριμένα κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, να διαθέτει μέσο όρο κύκλου εργασιών σε έργα για την λειτουργική υποστήριξη και τεχνική διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και του λογισμικού συστημάτων πληροφορικής καθώς και την τροποποίηση ή επέκταση αυτών τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200 000 EUR) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση που την υλοποίηση του Έργου αναλάβουν περισσότεροι του ενός ΔΣ, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών ως ανωτέρω κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε ΔΣ, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του στους δηλούμενους ΔΣ, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του Έργου.
13.7.3. Ο ΔΣ και σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων του ενός ΔΣ, τουλάχιστον ένας από αυτούς, κατά την τελευταία τριετία πριν από την υποβολή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό οφείλει να έχει υπογράψει και να υλοποιεί ή να έχει περαιώσει μια (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών που αφορούν την λειτουργική υποστήριξη και τεχνική διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και του λογισμικού συστημάτων πληροφορικής καθώς και την τροποποίηση ή επέκταση αυτών σε Έργα ΤΠΕ, με διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους ή συνεχών ανανεούμενων συμβάσεων συνολικής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, και συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον εκατό χιλιάδων Ευρώ (100 000EUR). Για την αναπροσαρμογή της αξίας των επικαλούμενων συμβάσεων σε τιμές 01.01.2012 θα εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης έως την 01.01.2012.
Σύμβαση που έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται από τον κάθε επικαλούμενο αυτήν ΔΣ μόνον κατά το ποσοστό ή το τμήμα συμμετοχής του σε αυτήν και αναφέρεται επίσης και το αντικείμενο των υπηρεσιών που παρείχε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης.
13.8. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης (ΠΥΗ/Α) θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
13.8.1. Θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών Ηχογράφησης και Αποηχογράφησης. Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων (ΠΥΗ/Α), όλοι οι (ΠΥΗ/Α) πρέπει να διαθέτουν το ανωτέρω πιστοποιητικό.
13.8.2. Θα πρέπει να πληροί τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας, και συγκεκριμένα κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, να διαθέτει μέσο όρο κύκλου εργασιών σε Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ηχογράφησης/ Αποηχογράφησης όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200 000EUR). Σε περίπτωση που την υλοποίηση του Έργου αναλάβουν περισσότεροι του ενός ΠΥΗ/Α, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών σε Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ηχογράφησης/ Αποηχογράφησης κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε ΠΥΗ/Α, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του στους δηλούμενους ΠΥΗ/Α, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του Έργου.
13.8.3. Ο ΠΥΗ/Α και σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων του ενός ΠΥΗ/Α, τουλάχιστον ένας απ' αυτούς, οφείλει την τελευταία τριετία πριν από την υποβολή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό να έχει υπογράψει και να υλοποιεί ή να έχει περαιώσει μια (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ηχογράφησης/ Αποηχογράφησης, με διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών ή συνεχών ανανεούμενων συμβάσεων συνολικής διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, και συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον εκατό χιλιάδων Ευρώ (100 000 EUR).
Σύμβαση που έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται από τον κάθε επικαλούμενο αυτήν ΠΥΗ/Α μόνον κατά το ποσοστό ή το τμήμα συμμετοχής του σε αυτήν και αναφέρεται επίσης και το αντικείμενο των υπηρεσιών που παρείχε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης.
13.9. Για την πλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 13.5 μέχρι και 13.8 ανωτέρω, καθώς και σε σχέση με την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 17 κατωτέρω, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ο Υποψήφιος δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της χρηματοοικονομικής ή/ και τεχνικής ή/ και επαγγελματικής ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 45 παρ. 2,3 και 46 παρ. 3,4 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρα 47 παρ. 2,3 και 48 παρ. 3,4 της Οδηγίας 2004/18 αντίστοιχα), ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, η επίκληση των σχετικών στοιχείων θα πρέπει να συναρτάται άμεσα με το ρόλο των οικονομικών φορέων που παρέχουν την ικανότητα στον Υποψήφιο στην εκτέλεση της παρούσας σύμπραξης, ο οποίος και θα αναφέρεται με σαφήνεια στο φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι Υποψήφιοι θα βαθμολογηθούν ως προς την χρηματοοικονομική τους ευρωστία με βάση τα υποκριτήρια και τη βαθμολογία των πινάκων που ακολουθούν.
17.1.1. Ίδια Κεφάλαια Υποψηφίου (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 10 βαθμοί)
Α.1 Μέσος όρος Ιδίων Κεφαλαίων Υποψηφίου κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις Βαθμοί
EUR 3 000 000 <= Ίδια Κεφάλαια Υποψηφίου <= EUR 6 000.000 2,5
EUR 6 000 000 < Ίδια Κεφάλαια Υποψηφίου <= EUR 9 000.000 5
Ίδια Κεφάλαια Υποψηφίου > EUR 9.000.000 10
Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Α.1 θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων του Υποψηφίου κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις, με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή.
17.1.2. Κύκλος εργασιών του Τεχνολογικού Πάροχου Συστήματος (ΤΠΣ) στην υλοποίηση Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)
Α.2 Μέσος όρος Κύκλου Εργασιών έτους σε Έργα ΤΠΕ κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις Βαθμοί
EUR 2 000 000 <= Κύκλος Εργασιών σε Έργα ΤΠΕ <= EUR 3 000 000 5
EUR 3 000 000 < Κύκλος Εργασιών σε Έργα ΤΠΕ <= EUR 4 000 000 10
Κύκλος Εργασιών σε Έργα ΤΠΕ > EUR 4 000 000 15
Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Α.2, θα υπολογισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών που αφορά σε Έργα ΤΠΕ όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις, του ΤΠΣ που έχει δηλωθεί ότι θα αναλάβει την υλοποίηση του Έργου. Σε περίπτωση που την υλοποίηση του Έργου αναλάβουν περισσότεροι του ενός ΤΠΣ, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών σε Έργα ΤΠΕ κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε ΤΠΣ με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του στους δηλούμενους ΤΠΣ, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του Έργου.
17.1.3. Κύκλος εργασιών του Διαχειριστή Συστήματος (ΔΣ) σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)
Α.3 Μέσος όρος Κύκλου Εργασιών έτους ΔΣ σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις Βαθμοί
EUR 200 000 <= Κύκλος Εργασιών σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ <= EUR 800 000 5
EUR 800 000 < Κύκλος Εργασιών σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ <= EUR 1 500 000 10
Κύκλος Εργασιών σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ > EUR 1 500 000 15
Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου, Α.3, θα υπολογισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών που αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ του ΔΣ που έχει δηλωθεί ότι θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του Έργου κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Σε περίπτωση που την τεχνική διαχείριση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του Έργου αναλάβουν περισσότεροι του ενός ΔΣ, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών που αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κάθε ΔΣ, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του στους δηλούμενους ΔΣ που θα αναλάβουν την τεχνική διαχείριση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του Έργου.
Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών που αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ αναφέρεται σε υπηρεσίες σε Έργα ΤΠΕ που αφορούν την λειτουργική υποστήριξη και τεχνική διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και του λογισμικού συστημάτων πληροφορικής καθώς και την τροποποίηση ή επέκταση αυτών.
17.1.4. Κύκλος εργασιών του ΠΥΗ/Α σε υπηρεσίες ηχογράφησης και αποηχογράφησης (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)
Α.4 Μέσος όρος Κύκλου Εργασιών έτους σε υπηρεσίες Ηχογράφησης/ Αποηχογράφησης κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις Βαθμοί
EUR 200 000 <= Κύκλος Εργασιών σε υπηρεσίες Ηχογράφησης / Αποηχογράφησης <= EUR 800 000 5
EUR 800 000< Κύκλος Εργασιών σε υπηρεσίες Ηχογράφησης / Αποηχογράφησης <= EUR 1 500 000 10
Κύκλος Εργασιών σε υπηρεσίες Ηχογράφησης / Αποηχογράφησης > EUR 1 500 000 15
Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου, Α.4, θα υπολογισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών που αφορά σε υπηρεσίες Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης του ΠΥΗ/Α όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Σε περίπτωση που την παροχής υπηρεσιών Ηχογράφησης/ Αποηχογράφησης αναλάβουν περισσότεροι του ενός ΠΥΗ/Α, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών που αφορά σε υπηρεσίες Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κάθε ΠΥΗ/Α, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του στους δηλούμενους ΠΥΗ/Α που θα αναλάβουν την παροχής υπηρεσιών Ηχογράφησης/ Αποηχογράφησης.

III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
18.2.2. Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, αξιολογείται με βάση:
18.2.2.1. την εμπειρία των Τεχνολογικών Παρόχων Συστήματος (ΤΠΣ) που θα αναλάβουν την υλοποίηση του Έργου στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ με βάση τη συνολική αξία των υπογεγραμμένων συμβάσεων σύμφωνα με το κριτήριο Β.1 της παραγράφου 17.2.1.
Προκειμένου οι ΤΠΣ να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν σύμφωνα με το υποκριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9, ο οποίος θα συνοδεύεται από:
i. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό καθώς και
ii. νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης/συμβάσεων υλοποίησης του κάθε επικαλούμενου έργου, άλλως από αποσπάσματα αυτών, από τα οποία, όμως, θα προκύπτουν τα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9 ή βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), στην οποία θα αναφέρονται όλα τα ζητούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9.
iii. πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη (δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα), στο οποίο θα αναφέρεται και θα πιστοποιείται η έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση και προσωρινή ή οριστική παραλαβή του επικαλούμενου έργου.
18.2.2.2. Την εμπειρία των Διαχειριστών Συστήματος (ΔΣ) που θα αναλάβουν την τεχνική διαχείριση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του Έργου στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή/ και εγκατάστασης έργων ΤΠΕ, σύμφωνα με το υποκριτήριο Β.2 της παραγράφου 17.2.2.
Προκειμένου οι ΔΣ να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν σύμφωνα με το υποκριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10, ο οποίος θα συνοδεύεται από:
i. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό καθώς και
ii. νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης/συμβάσεων υλοποίησης του κάθε επικαλούμενου έργου, άλλως από αποσπάσματα αυτών, από τα οποία, όμως, θα προκύπτουν τα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 10 ή βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), στην οποία θα αναφέρονται όλα τα ζητούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 10.
iii. πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), στο οποίο θα αναφέρεται και θα πιστοποιείται η παροχή των υπηρεσιών, καθώς και η διάρκεια παροχής αυτών.
18.2.2.3. την εμπειρία του Υποψηφίου Έργων υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης σε όλα τα επικαλούμενα έργα σύμφωνα με το υποκριτήριο Β.3 της παραγράφου 17.2.3.
Προκειμένου οι ΠΥΗ/Α να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν σύμφωνα με το υποκριτήριο αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συντεταγμένος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11, ο οποίος θα συνοδεύεται από:
i. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό καθώς και
ii. νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης/συμβάσεων υλοποίησης του κάθε επικαλούμενου έργου, άλλως από αποσπάσματα αυτών, από τα οποία, όμως, θα προκύπτουν τα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 11 ή βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), στην οποία θα αναφέρονται όλα τα ζητούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 11.
iii. πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), στο οποίο θα αναφέρεται και θα πιστοποιείται η παροχή των υπηρεσιών, καθώς και η διάρκεια παροχής αυτών.
18.2.2.4. Επισημαίνεται ότι θα αξιολογηθούν μόνο οι συμβάσεις για τις οποίες θα προσκομισθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 18.2.2.1, 18.2.2.2 και 18.2.2.3, δικαιολογητικά.
18.3. Αναφορικά με την αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια του άρθρου 17 της παρούσας, σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των Παραρτημάτων και των Οικονομικών Καταστάσεων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης, σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των Παραρτημάτων και των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών χρηματοδοτικών οργανισμών και εργοδοτών - δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία όπως προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.
18.4. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος επικαλείται και κάνει χρήση ικανοτήτων άλλων οικονομικών φορέων κατά τις παραγράφους 13.9 και 15.7 ανωτέρω, στον «Υποφάκελο Ουσιαστικών Προσόντων» θα πρέπει να περιληφθούν, σε αντιστοιχία με τις ως άνω απαιτήσεις, οι συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί, τεχνικοί και επαγγελματικοί πόροι των φορέων που επικαλείται ο Υποψήφιος και θα διατεθούν στο Έργο. Συγκεκριμένα, θα υποβληθούν πλήρη στοιχεία αυτών των πόρων, όπως ακριβώς προβλέπεται στις παραγράφους 18.1 έως 18.3 της παρούσας για τους Υποψηφίους ή τις συνεργαζόμενες με αυτούς επιχειρήσεις, με την ειδική επισήμανση ότι αφορούν σε πόρους τρίτων φορέων.
15.4. Προς απόδειξη της ικανότητας του Υποψηφίου να υλοποιήσει το τεχνικό αντικείμενο του ΟΣΠΔ θα πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15.4.1. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 13.6.1, κάθε ΤΠΣ υποχρεούται να υποβάλει το πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας στο σχεδιασμό ή παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών στον Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
15.4.3. Προς απόδειξη της εμπειρίας της παραγράφου 13.6.3, ο ΤΠΣ και, σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων ΤΠΣ, τουλάχιστον ένας εξ αυτών υποβάλλει πίνακα σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από:
15.4.3.1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό,
15.4.3.2. νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης/εων, που αναφέρονται στην παράγραφο 13.6.3, άλλως αποσπάσματα αυτών, από τα οποία, όμως, θα προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9, ή βεβαίωση του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), από την οποία θα προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9,
15.4.3.3. πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη (δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα), στο οποίο θα αναφέρεται και θα πιστοποιείται η έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση και προσωρινή ή οριστική παραλαβή του επικαλούμενου έργου.
15.5. Προς απόδειξη της ικανότητας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του Έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 13.7 της παρούσας πρόσκλησης και αναφορικά με τον προτεινόμενο ΔΣ που θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του Έργου θα πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15.5.1. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 13.7.1, κάθε ΔΣ υποχρεούται να υποβάλει το πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας στην εγκατάσταση ή/ και συντήρηση συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
15.5.3. Προς απόδειξη της εμπειρίας της παραγράφου 13.7.3, ο ΔΣ και, σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων ΔΣ τουλάχιστον ένας εξ αυτών υποβάλει πίνακα, συνταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10, ο οποίος συνοδεύεται από:
15.5.3.1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό, και
15.5.3.2. νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης/εων, που αναφέρονται στην παράγραφο 13.7.3, άλλως αποσπάσματα αυτών, από τα οποία, όμως, θα προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 10, ή βεβαίωση του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), από την οποία θα προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 10,
15.5.3.3. πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), στο οποίο θα αναφέρεται και θα πιστοποιείται η παροχή των υπηρεσιών, καθώς και η διάρκεια παροχής αυτών.
15.6. Προς απόδειξη της ικανότητας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του Έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 13.8 της παρούσας πρόσκλησης και αναφορικά με τον προτεινόμενο ΠΥΗ/Α που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης και αποηχογράφησης των πρακτικών δικαστηρίων που θα καταχωρούνται στο ΟΣΠΔ θα πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15.6.1. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 13.8.1, κάθε ΠΥΗ/Α υποχρεούται να υποβάλει το πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών Ηχογράφησης και Αποηχογράφησης.
15.6.2. Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 13.8.2, κάθε ΠΥΗ/Α υποχρεούται να υποβάλει:
15.6.2.1. τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων, καθώς και πίνακα συντεταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8, και
15.6.2.2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που περιελήφθησαν στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8.
15.6.3. Προς απόδειξη της εμπειρίας της παραγράφου 13.8.3, ο ΠΥΗ/Α και, σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων ΠΥΗ/Α τουλάχιστον ένας εξ αυτών υποβάλει πίνακα, συνταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11, ο οποίος συνοδεύεται από:
15.6.3.1 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό, και
15.6.3.2 νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης/εων, που αναφέρονται στην παράγραφο 13.8.3, άλλως αποσπάσματα αυτών, από τα οποία, όμως, θα προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 11, ή βεβαίωση του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), από την οποία θα προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 11,
15.6.3.3 πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), στο οποίο θα αναφέρεται και θα πιστοποιείται η παροχή των υπηρεσιών, καθώς και η διάρκεια παροχής αυτών.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
17.2. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα (Μέγιστη Βαθμολογία: 45 βαθμοί)
17.2.1. Εμπειρία του Τεχνολογικού Παρόχου Συστήματος (ΤΠΣ) στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ με βάση το συνολικό ύψος της αξίας των υπογεγραμμένων συμβάσεων (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)
Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού θα βαθμολογείται η εμπειρία των ΤΠΣ στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ την τελευταία πενταετία, με βάση το συνολικό ύψος της αξίας των υπογεγραμμένων συμβάσεων.
Β.1 Εμπειρία ΤΠΣ στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ Βαθμοί
EUR 500 000 <= Συνολική αξία συμβάσεων <= EUR 1 000 000 5
EUR 1 000 000 < Συνολική αξία συμβάσεων <= EUR 2 000 000 10
Συνολική αξία συμβάσεων > EUR 2 000 000 15
Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.1, ισχύουν τα εξής:
17.2.1.1. Γίνεται δεκτή και αξιολογείται κάθε επικαλούμενη σύμβαση, εφόσον η αξία του έργου της σύμβασης αυτής ανέρχεται σε τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ, (500 000 EUR) σε τιμές 01.01.2012, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως του εάν ο ανάδοχος αποτελείται από ένα πρόσωπο ή περισσότερα ευρισκόμενα σε σύμπραξη ή κοινοπραξία. Η ημερομηνία περαίωσης των ανωτέρω έργων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης υλοποίησης τους. Για την αναπροσαρμογή της αξίας ενός έργου σε τιμές 01.01.2012 θα εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου έως την 01.01.2012.
17.2.1.2. Σε περίπτωση που επικαλούμενο έργο υλοποιήθηκε από σύμπραξη ή κοινοπραξία, θα λαμβάνεται υπ' όψιν και θα προσμετράται σταθμισμένη η αξία της σύμβασης ανά έργο, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του επικαλούμενου την εμπειρία ΤΠΣ στην ανάδοχο σύμπραξη ή την ανάδοχο κοινοπραξία.
17.2.2. Εμπειρία του Διαχειριστή Συστήματος (ΔΣ) στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ κατά την τελευταία τριετία. (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί).
Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού θα βαθμολογείται η εμπειρία του στην λειτουργική υποστήριξη και τεχνική διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και του λογισμικού συστημάτων πληροφορικής, με βάσει το συνολικό ύψος της αξίας των υπογεγραμμένων συμβάσεων συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργου ΤΠΕ, κατά την τελευταία τριετία.
Β.2 Εμπειρία, στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ Βαθμοί
EUR 100 000 <= Συνολική αξία συμβάσεων <= EUR 500 000 5
EUR 500 000 < Συνολική αξία συμβάσεων <= EUR 1 000 000 10
Συνολική αξία συμβάσεων> EUR 1 000 000 15
Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας τριετίας πριν την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, βάσει του συνολικού ύψους της αξίας των υπογεγραμμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που έχει υπογράψει και υλοποιεί ή έχει περαιώσει και αφορούν την λειτουργική υποστήριξη και τεχνική διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και του λογισμικού συστημάτων πληροφορικής καθώς και την τροποποίηση ή επέκταση αυτών σε Έργα ΤΠΕ, με διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους ή συνεχών ανανεούμενων συμβάσεων συνολικής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, και συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον εκατό χιλιάδων Ευρώ (100 000 EUR).
Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.2, ισχύουν τα εξής:
17.2.2.1. Γίνεται δεκτή και αξιολογείται κάθε επικαλούμενη σύμβαση, εφόσον η αξία του έργου της σύμβασης αυτής ανέρχεται σε τουλάχιστον εκατό χιλιάδες Ευρώ, (100 000 EUR) σε τιμές 01.01.2012, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως του εάν ο ανάδοχος αποτελείται από ένα πρόσωπο ή περισσότερα ευρισκόμενα σε σύμπραξη ή κοινοπραξία. Η αξία της επικαλούμενης σύμβασης θα πρέπει να δηλώνεται σε τιμές 01.01.2012. Για την αναπροσαρμογή της αξίας της σύμβασης σε τιμές 01.01.2012 θα εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης έως την 01.01.2012.
17.2.2.2. Στην περίπτωση που η επικαλούμενη σύμβαση ή οι επικαλούμενες ανανεούμενες συμβάσεις αναλήφθηκαν από σύμπραξη ή κοινοπραξία, θα ληφθούν υπόψη μόνον κατά το ποσοστό συμμετοχής του επικαλούμενου την εμπειρία ΔΣ στην ανάδοχο σύμπραξη ή την ανάδοχο κοινοπραξία.
Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.2 σημειώνεται ότι σε περίπτωση που επικαλούμενο έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα ληφθεί υπ' όψιν μόνον κατά το ποσοστό συμμετοχής του επικαλούμενου την εμπειρία ΔΣ στην ανάδοχο σύμπραξη ή την ανάδοχο κοινοπραξία.
17.2.3. Εμπειρία του Υποψηφίου στην παροχή υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης την τελευταία τριετία (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)
Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού, θα βαθμολογείται η εμπειρία του ΠΥΗ/Α στην παροχή υπηρεσιών Ηχογράφησης/ Αποηχογράφησης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, με βάση το συνολικό ύψος της αξίας των υπογεγραμμένων συμβάσεων υπηρεσιών Ηχογράφησης/ Αποηχογράφησης κατά την τελευταία τριετία.
Β.3 Εμπειρία σε υπηρεσίες ηχογράφησης και αποηχογράφησης Βαθμοί
EUR 100 000 <= Συνολική αξία συμβάσεων <= EUR 500 000 5
EUR 500 000 < Συνολική αξία συμβάσεων <= EUR 1 000 000 10
Συνολική αξία συμβάσεων> EUR 1 000 000 15
Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας τριετίας πριν την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, βάσει του συνολικού ύψους της αξίας των υπογεγραμμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που έχει υπογράψει και υλοποιεί ή έχει περαιώσει και αφορούν παροχής υπηρεσιών Ηχογράφησης/ Αποηχογράφησης, με διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών ή συνεχών ανανεούμενων συμβάσεων συνολικής διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, και συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον εκατό χιλιάδων Ευρώ (100 000 EUR).
Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.3, ισχύουν τα εξής:
17.2.3.1. Γίνεται δεκτή και αξιολογείται κάθε επικαλούμενη σύμβαση, εφόσον η αξία του έργου της σύμβασης αυτής ανέρχεται σε τουλάχιστον εκατό χιλιάδες Ευρώ, (100 000 EUR) σε τιμές 01.01.2012, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως του εάν ο ανάδοχος αποτελείται από ένα πρόσωπο ή περισσότερα ευρισκόμενα σε σύμπραξη ή κοινοπραξία. Για την αναπροσαρμογή της αξίας ενός έργου σε τιμές 01.01.2012 θα εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου έως την 01.01.2012.
17.2.3.2. Σε περίπτωση που επικαλούμενο έργο υλοποιήθηκε από σύμπραξη ή κοινοπραξία, θα λαμβάνεται υπόψη και θα προσμετράται σταθμισμένη η αξία της σύμβασης ανά έργο, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του επικαλούμενου την εμπειρία ΠΥΗ/Α στην ανάδοχο σύμπραξη ή στην ανάδοχο κοινοπραξία.
Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.3 σημειώνεται ότι σε περίπτωση που επικαλούμενο έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα ληφθεί υπόψη μόνον κατά το ποσοστό συμμετοχής του επικαλούμενου την εμπειρία ΠΥΗ/Α στην ανάδοχο σύμπραξη ή στην ανάδοχο κοινοπραξία.

III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ' αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι

III.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Είδος διαδικασίας

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Κλειστός

IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός 1: και μέγιστος αριθμός 6
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων: 24.1 Η Α΄ Φάση του Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προεπιλογή των Υποψηφίων. Προεπιλέγονται οι έξι (6) Υποψήφιοι που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων Υποψηφίων στην τελευταία θέση, προεπιλέγονται όλοι οι ισοβαθμούντες. Οι Προεπιλεγέντες θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού και να υποβάλουν Δεσμευτική Προσφορά. 24.2 Σε περίπτωση που οι Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει νομίμως φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στα άρθρα 13 και 15 της παρούσας και διαθέτουν τα ελάχιστα αποδεκτά προσόντα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ειδικότερα στα άρθρα 17 και 18 της παρούσας, δεν υπερβαίνουν τους έξι (6), τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα προεπιλέξει όλους τους Υποψηφίους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και τα ελάχιστα προσόντα, χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης του άρθρου 21. ήτοι: Οι Υποψήφιοι θα βαθμολογηθούν ως προς την χρηματοοικονομική τους ευρωστία και τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα με βάση τα υποκριτήρια και τη βαθμολογία των πινάκων που ακολουθούν. Η βαθμολογία αυτή είναι προκαθορισμένη, δηλαδή δεν υφίσταται περίπτωση ενδιάμεσης βαθμολογίας. Η τελική βαθμολογία του κάθε Υποψηφίου ισούται με το άθροισμα των βαθμών που λαμβάνει σε κάθε επιμέρους υποκριτήριο.1.Οικονομική και Χρηματοοικονομική Ευρωστία (Μέγιστη βαθμολογία: 55 βαθμοί)- Ίδια Κεφάλαια Υποψηφίου (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 10 βαθμοί)- Κύκλος εργασιών του Τεχνολογικού Πάροχου Συστήματος (ΤΠΣ) στην υλοποίηση Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)- Κύκλος εργασιών του Διαχειριστή Συστήματος (ΔΣ) σε υπηρεσίες συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)- Κύκλος εργασιών του ΠΥΗ/Α σε υπηρεσίες ηχογράφησης και αποηχογράφησης (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)2.Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα (Μέγιστη Βαθμολογία: 45 βαθμοί)- Εμπειρία του Τεχνολογικού Παρόχου Συστήματος (ΤΠΣ) στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ με βάση το συνολικό ύψος της αξίας των υπογεγραμμένων συμβάσεων (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)- Εμπειρία του Διαχειριστή Συστήματος (ΔΣ) στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή/ και εγκατάστασης Έργων ΤΠΕ κατά την τελευταία τριετία. (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί).-Εμπειρία του Υποψηφίου στην παροχή υπηρεσιών Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης την τελευταία τριετία (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί)

IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2) Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο

IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3) Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
19621/15-3-2013

IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 22.4.2013 - 15:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
26.4.2013 - 12:00

IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.
Άλλη: Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα. 5.2. Όλα τα έγγραφα, που θα περιλαμβάνονται στον φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβάλουν οι Υποψήφιοι, θα είναι σε πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο και συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως επίσημη μετάφραση θεωρείται εκείνη που γίνεται είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από την αρμόδια Προξενική Αρχή, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 5.3. Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που αφορούν σε αλλοδαπά πρόσωπα και θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από την αρμόδια Προξενική Αρχή του οικείου κράτους του Υποψηφίου ή των μελών αυτού, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, είτε με την επίθεση της επισημείωσης ("Αροstile") σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Διευκρινίζεται ότι η διατύπωση αυτή εφαρμόζεται σε όσα έγγραφα και δικαιολογητικά θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα κατά το άρθρο 1 της ως άνω Συνθήκης και δη: (i) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, (ii) τα διοικητικά έγγραφα, (iii) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και (iv) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχώρησης, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις για το γνήσιο της υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. 5.4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο των Υποψηφίων, επιτρέπεται να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στα ελληνικά. 5.5. Οι τυχόν προσφυγές του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 κατά του κύρους της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 5.6. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των ενδιαφερόμενων, των Υποψηφίων, των Προεπιλεγέντων, των Διαγωνιζομένων, του ΙΦΣ και της ΑΕΕΣ θα γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται η υποχρέωση όλων των ανωτέρω να διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την Αναθέτουσα Αρχή με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων με δική τους ευθύνη και δαπάνη.

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του κόστους υλοποίησης των υποδομών, αυτή θα καλυφθεί με χρήση πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων, πενήντα Ευρώ και σαρανταένα λεπτά (5 657 050,41 EUR), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η καταβολή από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ για την υλοποίηση των υποδομών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του Έργου, όπως θα προσδιορισθεί ειδικότερα στη Διακήρυξη της Β' Φάσης και στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης.

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Μεσογείων 96
115 27 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: justespa@justice.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2107767136
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ministryofjustice.gr
Φαξ: +30 2107767358

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες πριν από την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ο Ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αφ' ότου έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της πράξης ή παράλειψης την οποία θεωρεί παράνομη, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται πάντως να δεχτεί συνολικά ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασίμου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης. Ο Ενδιαφερόμενος, εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, δύναται να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προδικαστικής προσφυγής, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
23.2 Στην περίπτωση που ασκηθούν προδικαστικές προσφυγές ως άνω, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αρχικά το γνωστοποιεί σε όλους τους Υποψηφίους, οι οποίοι δικαιούνται να προσέλθουν και να παραλάβουν αντίγραφά τους από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παραπάνω γνωστοποίηση. Οι Υποψήφιοι που παρέλαβαν τις προδικαστικές προσφυγές κατά τα ανωτέρω δικαιούνται να υποβάλουν υπόμνημα στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με τις απόψεις τους αναφορικά με τις αιτιάσεις που περιέχονται στις προδικαστικές προσφυγές και τους αφορούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα άσκησης της προσφυγής. Μετά ταύτα, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή την προδικαστική προσφυγή και, τυχόν υποβληθέντα υπομνήματα, συνοδευόμενα από σχετική κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της προδικαστικής προσφυγής.
23.3 Επί των προδικαστικών προσφυγών αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή.
23.4 Οι αποφάσεις επί των προδικαστικών προσφυγών κοινοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 22.5 και 22.6 με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σε όλους τους Υποψηφίους. Μετά από την έκδοση απόφασης επί προδικαστικής προσφυγής από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν είναι δυνατή η υποβολή περαιτέρω ενστάσεων ή αντιρρήσεων.
23.5 Πλην της διοικητικής προσφυγής της παραγράφου 23.1 του παρόντος άρθρου, ουδεμία άλλη διοικητική προσφυγή (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή ή ενδικοφανής προσφυγή) επιτρέπεται να ασκηθεί κατά εκτελεστών αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια του Διαγωνισμού.

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Μεσογείων 96
115 27 Αθήνα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: justespa@justice.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2107767136
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ministryofjustice.gr
Φαξ: +30 2107767358

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
19.3.2013