Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Έργα Σδιτ >> Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση περιορισμένων εμπορικών χώρων δυο (2) νέων Δικαστικών Μεγάρων

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση περιορισμένων εμπορικών χώρων δυο (2) νέων Δικαστικών Μεγάρων

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Πέμ, 11/09/2008
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΣΔΙΤ.
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής:
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, Μεσογείων 96, Αθήνα, Τ.Κ. 11527, τηλ.: 0030 210 7728184, φαξ:  0030 210 7728230, email:  sdit2@themis.com.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου:  www.themis.com.gr, Πληροφορίες: κος Ιωάννης Γκιούλης.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

2. Ονομασία, που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή.
«Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση περιορισμένων εμπορικών χώρων των Δικαστικών Μεγάρων Πατρών και Ηρακλείου Κρήτης με Σ.Δ.Ι.Τ.».

3. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης.
Το αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση περιορισμένων εμπορικών χώρων των Δικαστικών Μεγάρων Πατρών και Ηρακλείου Κρήτης με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) (η «Σύμπραξη» ή το «Έργο»). Στόχος της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ είναι τα νέα δικαστικά κτίρια να αποτελέσουν υπόδειγμα συγχρόνων κτιρίων και εγκαταστάσεων, βάσει διεθνών προδιαγραφών, που θα ικανοποιούν λειτουργικά πλήρως τις στεγαστικές ανάγκες των δικαστικών αρχών στις εν λόγω περιοχές, στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης.  . Λεπτομερέστερη περιγραφή του Έργου επισυνάπτεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση -. Το Έργο υπήχθη, σύμφωνα με την από 6.9.2006 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. Τα δύο δικαστικά μέγαρα που αφορούν στην παρούσα Σύμπραξη θα κατασκευαστούν σε ακίνητα, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου. Το Ελληνικό Δημόσιο θα χρησιμοποιεί τα δύο δικαστικά μέγαρα και η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. θα καταβάλλει, μετά την έναρξη λειτουργίας τους και μέχρι τη λήξη της Σύμπραξης, περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, που υποχρεούται κατά τον Ν. 3389/2005 να συστήσει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα επιλεγεί με βάση την παρούσα διαδικασία.
Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης, που τελικά θα επιλεγεί, θα αναλάβει:
(α) τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων  και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Έργου,
(β) το σύνολο των εργασιών κατασκευής των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του Έργου και εν γένει την πλήρη ολοκλήρωση του συνόλου του τεχνικού αντικειμένου του Έργου, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού, όπως θα αναφερθεί αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, προκειμένου οι άνω υποδομές, εγκαταστάσεις και χώροι να είναι πλήρως λειτουργικοί και διαθέσιμοι για τον σκοπό που προορίζονται,
(γ) τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια,
(δ) την τεχνική διαχείριση και συντήρηση καθ? όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, τη συνήθη, την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση (life cycle cost), την τεχνική λειτουργία, την καθημερινή τεχνική διαχείριση και επιστασία για την ετοιμότητα σε θέση και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, όπως αυτά θα αναφέρονται αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας και τις προδιαγραφές, που θα οριστούν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού. Στην τεχνική διαχείριση και συντήρηση περιλαμβάνεται η περιοδική ανανέωση τμημάτων στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού, όπως αυτά ειδικότερα θα ορισθούν στη Β φάση του Διαγωνισμού, ούτως ώστε τα κτίρια να πληρούν σε όλη τη διάρκεια της Σύμπραξης τα απαιτούμενα επίπεδα λειτουργίας ενός σύγχρονου δικαστικού μεγάρου,
(ε) την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του,
(στ) την εκμετάλλευση περιορισμένων εμπορικών χώρων, όπως οι τελευταίοι θα προσδιορισθούν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

4. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

5. Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας του έργου, που θα καταβληθούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης ενδεικτικά εκτιμάται σε καθαρή παρούσα αξία, με έτος βάσης το 2006, στο ποσό των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνει και το κόστος ασφάλισης και βαριάς συντήρησης των υποδομών.

6. Διάρκεια της σύμβασης.
Είκοσι επτά (27) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

7. Παροχή ασφάλειας και απαιτούμενες εγγυήσεις.
Δεν απαιτείται η παροχή εγγυήσεων για την κατάθεση φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η εγγύηση συμμετοχής στη Β? Φάση του διαγωνισμού, καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις θα καθοριστούν στην Αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας - Β' Φάση.

8. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις.
Η χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου θα γίνει με ίδια και δανειακά κεφάλαια του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. Το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν. 3389/2005, όπως ισχύει, το Π.Δ. 60/2007, καθώς και τους όρους της σχετικής Σύμβασης Σύμπραξης που θα υπογραφεί. Θα προβλέπεται η καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας. Οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες με την τήρηση των προδιαγραφών αποτελέσματος, που θα περιλαμβάνονται στα τεύχη της Β' Φάσης του Διαγωνισμού.

9. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων, στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση.
Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 4 του Ν. 3389/2005. Ιδρυτές - αρχικοί μέτοχοι της ΑΕΕΣ θα είναι αποκλειστικά ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης ή τα μέλη αυτού, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, κατά το λόγο (ποσοστό) συμμετοχής τους στο σχήμα του Υποψηφίου.

10. Πρόσθετες πληροφορίες.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και η σύμβαση θα ανατεθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του Π.Δ. 60/2007, της Οδηγίας 89/665/ΕΚ, του Ν. 2522/1997, του Π.Δ. 774/1980, όπως ισχύουν και του Ν. 3310/2005.

11. Δικαιούμενοι συμμετοχής.
Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε ένωση προσώπων, οι οποίες δεν υποχρεούνται να έχουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον:
(α) τα ίδια ή τα Μέλη τους προέρχονται από χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη, που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και
(β) διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής επάρκειας, πιστοληπτικής ικανότητας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται στην Αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας ? Α΄ Φάση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Για τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης, απαιτείται, σύμφωνα και με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 3389/2005, η σύσταση από τον ΙΦΣ Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. Ειδικότερα, ο ΙΦΣ θα συστήσει ΑΕΕΣ με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα έχει μόνο ιδρυτή μέτοχο τον ΙΦΣ και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα έχει ιδρυτές μετόχους τα μέλη του ΙΦΣ κατά τα ποσοστά συμμετοχής τους, όπως αυτά θα έχουν δηλωθεί, κατά το Διαγωνισμό. Περαιτέρω η ΑΕΕΣ θα συμβληθεί με την ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., μεταξύ άλλων: 
- για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, με τους μελετητές που δηλώθηκαν ότι θα εκπονήσουν τις μελέτες αυτές, ανεξάρτητα εάν αυτοί συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ, ή συνεργάζονται μαζί του, 
- για την κατασκευή του Έργου, με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δηλώθηκαν ότι θα αναλάβουν το κατασκευαστικό αντικείμενο του Έργου, και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτές συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του. Οι παραπάνω εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν, επί ποινή αποκλεισμού του Υποψηφίου / Διαγωνιζομένου, να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4), 
- για την τεχνική διαχείριση και συντήρηση των κτιριακών και λοιπών υποδομών του Έργου που αποτελούν αντικείμενο της Σύμπραξης, με τις επιχειρήσεις που δηλώθηκαν ότι θα παράσχουν τις υπηρεσίες αυτές, και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτές συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του. Οι παραπάνω επιχειρήσεις δεν μπορούν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού του Υποψηφίου / Διαγωνιζομένου, να υπερβαίνουν τις τρεις (3).

Ελάχιστα προσόντα συμμετοχής Υποψηφίου
(1) Χρηματοοικονομική Επάρκεια και Πιστοληπτική ικανότητα Υποψηφίου
Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας ως ακολούθως:
(α) Ο μέσος όρος των Αποτελεσμάτων Προ Φόρων του Υποψηφίου κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις να είναι θετικός, όπως θα αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Αποτελεσμάτων Προ Φόρων κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή.
(β) ο μέσος όρος των Δανειακών Κεφαλαίων προς το μέσο όρο των Ιδίων Κεφαλαίων του Υποψηφίου κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις να είναι μικρότερος από δύο (2), όπως θα αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Δανειακών Κεφαλαίων και ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή.
(γ) Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις να διαθέτει μέσο όρο Ιδίων Κεφαλαίων άνω των δώδεκα εκατομμυρίων Ευρώ (12.000.000), όπως θα αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή.
(2) Τεχνική Ικανότητα Υποψηφίου
(α) Για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών: 
Εφ' όσον πρόκειται περί Ελλήνων μελετητών, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιρειών Μελετών, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και να διαθέτουν τα κατωτέρω μελετητικά πτυχία:
(i)  Ε τάξης στην κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων»
(ii) Ε τάξης στην κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες» και
(iii) Ε τάξης στην κατηγορία 9 «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (Η/Μ) μελέτες».
Εφόσον οι μελετητές προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε, που τηρούν αντίστοιχα μητρώα με τα ανωτέρω, να είναι εγγεγραμμένοι σε τάξη και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις ανωτέρω.
Εφόσον προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων και είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους, να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη εκείνης που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής :
(i) για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων», δυναμικό τουλάχιστον 12 μονάδων, εφόσον αυτό περιλαμβάνει δυο μελετητές 12ετούς εμπειρίας και έναν μελετητή 8ετούς εμπειρίας τουλάχιστον,
(ii) για την κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες», δυναμικό τουλάχιστον 12 μονάδων, εφόσον αυτό περιλαμβάνει δυο μελετητές 12ετούς εμπειρίας και έναν μελετητή 8ετούς εμπειρίας τουλάχιστον,
(iii) για την κατηγορία 9 «Η/Μ μελέτες», δυναμικό τουλάχιστον 12 μονάδων, εφόσον αυτό περιλαμβάνει δυο μελετητές 12ετούς εμπειρίας και έναν μελετητή 8ετούς εμπειρίας τουλάχιστον.
Το δυναμικό των στελεχών των εταιρειών μελετών υπολογίζεται σε μονάδες ως εξής: α) μελετητής που έχει συμπληρώσει τετραετία από κτήση του διπλώματος: δυναμικό μιας (1) μονάδος, β) μελετητής που έχει συμπληρώσει οκταετία από κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: δυναμικό (2) μονάδων, και γ) μελετητής που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: δυναμικό τριών (3) μονάδων.
 (β) Για την κατασκευή του έργου :
(i) Εφόσον πρόκειται περί Ελληνικής εργοληπτικής επιχείρησης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Γενική  Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Εφόσον πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, να είναι εγγεγραμμένη στους καταλόγους αυτούς.
Εφόσον πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής της, ή, εφ' όσον δεν εκδίδεται τέτοια, ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου που να βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης και την εγγραφή της στο μητρώο και, εάν στο συγκεκριμένο αυτό κράτος δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση.
(ii) Μέσο όρο κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες χρήσεις στον τομέα των κατασκευών, τουλάχιστον, τριάντα πέντε εκατομμύρια Ευρώ (35.000.000). Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων εργοληπτικών επιχειρήσεων σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, τα ανωτέρω ελάχιστα επίπεδα του μέσου όρου κύκλου εργασιών πρέπει να συντρέχει αθροιστικά στις δηλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου.
(iii) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση, και σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων, τουλάχιστον, μία από αυτές, οφείλει να έχει κατασκευάσει και περαιώσει ένα τουλάχιστον κτιριακό έργο (πλην αποθηκών και βιομηχανικών κτιρίων), συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000), σε σημερινές τιμές, (περιλαμβανομένων των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, του κτιριακού αυτού έργου) ή/και συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 7.000 τ.μ.. Η ημερομηνία περαίωσης των ανωτέρω έργων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την υποβολή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης κατασκευής του έργου.
(γ) Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας και διαχείρισης έργων και εγκαταστάσεων του Έργου:
(i) οι επιχειρήσεις που θα δηλωθούν ότι θα αναλάβουν την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, θα πρέπει να έχουν ως καταστατικό σκοπό και αντικείμενο την παροχή οποιασδήποτε από τις παραπάνω υπηρεσίες και,
(ii) θα πρέπει, τουλάχιστον μία από τις επιχειρήσεις που θα δηλωθούν, να έχει -κατά την τελευταία τριετία πριν από την υποβολή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό- υπογράψει και να υλοποιεί ή να έχει περαιώσει μια σύμβαση ή ανανεούμενες συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης και συντήρησης κτιρίων (πλην αποθηκών και βιομηχανικών κτιρίων), όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κλειστής Διαδικασίας - Α΄ Φάση , με διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους. Στην επικαλούμενη σύμβαση το αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης θα πρέπει να ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000) ετησίως σε σημερινές τιμές,  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή/και να αφορά σε κτιριακά έργα συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 7.000 τ.μ. Σε περίπτωση που στην επικαλούμενη σύμβαση περιλαμβάνονται περισσότερα του ενός κτίρια, ένα τουλάχιστον από αυτά πρέπει να έχει ελάχιστη συνολική επιφάνεια 3.000 τ.μ.

ΤΜΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
12. Είδος διαδικασίας.
Κλειστή διαδικασία.

13. Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων, που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση.
Α) Προβλεπόμενος αριθμός φορέων.
Πέντε (5), υπό την επιφύλαξη ύπαρξης κατάλληλου αριθμού ικανών Υποψηφίων.
Β) Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων.
Σύμφωνα με το άρθρο 19 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση .

14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3389/2005, το άρθρο 53 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και το άρθρο 51 παρ. 1α του Π.Δ. 60/2007. Τα ειδικότερα κριτήρια θα αναφέρονται στη  Προκήρυξη Β? Φάσης. Ιδιαίτερη, πάντως, βαρύτητα θα έχει το κριτήριο της τιμής.

15. Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα.
Παραλαβή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση μέχρι και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 και υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων και διευκρινίσεων μέχρι και δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή μέχρι την 27η Αυγούστου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

16. Ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητείται η Προκήρυξη Προεπιλογής και περαιτέρω πληροφορίες.
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,  Μεσογείων 96, Αθήνα, Τ.Κ. 11527, τηλ.: 0030 210 7728184, φαξ: 0030 210 7728230, email: sdit2@themis.com.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.themis.com.gr, Πληροφορίες: κος Ιωάννης Γκιούλης.

17. Κόστος για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων.
Τριακόσια Ευρώ (300) για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και πεντακόσια Ευρώ (500) για τη μετάφραση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

18. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.
 11 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.

19. Γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αίτηση συμμετοχής.
Ελληνική.

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΕπιτροπή.
17/07/2008

Για τη ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

Ο Πρόεδρος              Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης - Διονύσιος                   Νικηφόρος
Φιλιώτης                                      Τζατζάκης