Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Έργα Σδιτ >> Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 10 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 10 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ

Τομέας : 
Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Πέμ, 30/10/2008
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α' ΦΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 10 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΔΙΤ


ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.
1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε., Φαβιέρου 30, Αθήνα, Τ.Κ. 10438, τηλ.: 210 5272388, φαξ: 210 5272531, email: kouri@osk.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου:  www.osk.gr, Πληροφορίες: κα Ιωάννα Κουρή.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

2. Ονομασία, που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή.
«Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 10 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ».

3. Σύντομη περιγραφή της Σύμβασης.
Το αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης (εφεξής Σύμπραξη) αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 10 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής, συνολικής επιφάνειας περίπου 28.300 τ.μ. (το "Έργο"). Λεπτομερέστερη περιγραφή του Έργου επισυνάπτεται στην Αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Το Έργο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος της ΟΣΚ ΑΕ υπήχθη, σύμφωνα με την από 14.4.2006 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως τροποποιήθηκε με την από 30.01.2008 απόφαση της ίδιας Επιτροπής, στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. Οι κτιριακές υποδομές θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση δημοσίων διδακτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ΟΣΚ ΑΕ θα καταβάλλει, μετά την έναρξη λειτουργίας των εν λόγω κτιριακών υποδομών, περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας μέχρι τη λήξη της Σύμπραξης, στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που υποχρεούται κατά τον Ν. 3389/2005 να συστήσει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα επιλεγεί με βάση την παρούσα διαδικασία.
Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (με ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού που θα συστήσει) θα αναλάβει:
(α) τη σύνταξη του συνόλου των μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
(β) το σύνολο των εργασιών κατασκευής των κτιριακών υποδομών του Έργου και ανάπλασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών, όπως θα αναφερθούν αναλυτικά στη Β Φάση του Διαγωνισμού, προκειμένου οι άνω υποδομές και χώροι να είναι πλήρως διαθέσιμοι προς εκμετάλλευση και χρήση για το σκοπό που προορίζονται,
(γ) τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια,
(δ) την τεχνική διαχείριση καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, την συνήθη, την προληπτική και τη  διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση, την καθημερινή τεχνική λειτουργία και επιστασία για την ετοιμότητα  και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας και με όσα θα οριστούν στη Β' Φάση του Διαγωνισμού.
(ε) την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά τη φάση μελέτης και της κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας, όπως αυτή θα προσδιορίζεται αναλυτικά στη Β' Φάση του Διαγωνισμού, και
(στ) τη φύλαξη των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης κατά τη φάση λειτουργίας και καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, όπως αυτή θα προσδιορίζεται αναλυτικά στη Β' Φάση του Διαγωνισμού και με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

4. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

5. Συνολική ποσότητα ή έκταση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας του έργου, που θα καταβληθούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης ενδεικτικά εκτιμάται στο ποσό των 58.100.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

6. Διάρκεια της σύμβασης.
Είκοσι επτά  (27) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
7. Παροχή ασφάλειας και απαιτούμενες εγγυήσεις.
Δεν απαιτείται στην Φάση Α' η παροχή εγγυήσεων για την κατάθεση φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η εγγύηση συμμετοχής στη Β' Φάση του διαγωνισμού, καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις θα καθοριστούν στην Αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας - Β' Φάση.

8. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις.
Η χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου θα γίνει με ίδια και δανειακά κεφάλαια του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. Το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν. 3389/2005, όπως ισχύει, το Π.Δ. 60/2007, καθώς και τους όρους της σχετικής Σύμβασης Σύμπραξης που θα υπογραφεί. Θα προβλέπεται η καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας. Οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες με την τήρηση των κριτηρίων διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας, που θα περιλαμβάνονται στα τεύχη της Β' Φάσης του Διαγωνισμού.

9. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων, στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση.
Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 4 του Ν. 3389/2005. Ιδρυτές - αρχικοί μέτοχοι της ΑΕΕΣ θα είναι αποκλειστικά ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης ή τα μέλη αυτού, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, κατά το λόγο (ποσοστό) συμμετοχής τους στο σχήμα του Υποψηφίου.

10. Πρόσθετες πληροφορίες.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και η σύμβαση θα ανατεθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του Π.Δ. 60/2007, της Οδηγίας 89/665/ΕΚ, του Ν. 2522/1997, του Π.Δ. 774/1980, όπως ισχύει και του Ν. 3310/2005.

11. Δικαιούμενοι συμμετοχής.
Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε ένωση προσώπων, οι οποίες δεν υποχρεούνται να έχουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον:
(α) τα ίδια ή τα Μέλη τους προέρχονται από χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από Κράτη, που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και
(β) διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής επάρκειας, πιστοληπτικής ικανότητας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται στην Αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας - Α΄ Φάση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Για τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης, απαιτείται η σύσταση, από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης που θα επιλεγεί, Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού ("ΑΕΕΣ"), η οποία θα συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή, με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα έχει μόνο ιδρυτή μέτοχο τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα έχει ιδρυτές μετόχους τα Μέλη του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης κατά τα ποσοστά συμμετοχής τους, όπως αυτά θα έχουν δηλωθεί κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Περαιτέρω, η ΑΕΕΣ θα δύναται να συμβληθεί, μεταξύ άλλων:
· για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, με τους μελετητές  που θα δηλωθούν ότι θα εκπονήσουν τις μελέτες αυτές, ανεξάρτητα εάν αυτοί θα συμμετέχουν ή όχι στον Υποψήφιο / Διαγωνιζόμενο και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ.
· για το τμήμα της κατασκευής του Έργου, με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις  που θα δηλωθούν ότι θα εκτελέσουν το τμήμα αυτό του Έργου, και κατά τα ποσοστά που θα δηλωθούν, ανεξάρτητα εάν αυτές θα συμμετέχουν ή όχι στον Υποψήφιο / Διαγωνιζόμενο και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ. Οι ανωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν, επί ποινή αποκλεισμού του Υποψηφίου / Διαγωνιζομένου, να υπερβαίνουν τις πέντε (5).
· για την τεχνική διαχείριση των κτιριακών και λοιπών υποδομών του Έργου που αποτελούν αντικείμενο της Σύμπραξης, με τις επιχειρήσεις  που θα δηλωθούν ότι θα παράσχουν τις υπηρεσίες αυτές, και κατά τα ποσοστά που θα δηλωθούν,  ανεξάρτητα εάν αυτές θα συμμετέχουν ή όχι στον Υποψήφιο / Διαγωνιζόμενο και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις, επίσης, δεν μπορούν, επί ποινή αποκλεισμού του Υποψηφίου / Διαγωνιζομένου, να υπερβαίνουν τις τρεις (3).
Ελάχιστα προσόντα συμμετοχής Υποψηφίου
(1) Χρηματοοικονομική Επάρκεια και Πιστοληπτική ικανότητα Υποψηφίου
Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας ως ακολούθως:
(α) Ο μέσος όρος των Κερδών Προ Φόρων των Τριών Τελευταίων Χρήσεων να είναι θετικός. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα λαμβάνεται υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος των Κερδών Προ Φόρων εκάστου Μέλους του Υποψηφίου με βάση το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους στην Ένωση Προσώπων.
 (β) Ο μέσος όρος των Δανειακών Κεφαλαίων προς το μέσο όρο των Ιδίων Κεφαλαίων των Τριών Τελευταίων Χρήσεων να είναι μικρότερος από δύο (2). Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα λαμβάνεται υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος των δανειακών κεφαλαίων προς το σταθμισμένο μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων με βάση το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους στην Ένωση Προσώπων.
(γ) Ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων των Τριών Τελευταίων Χρήσεων να είναι άνω των 10.000.000 Ευρώ. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων θα λαμβάνεται υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος Ιδίων Κεφαλαίων εκάστου Μέλους του Υποψηφίου με βάση το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους στην Ένωση Προσώπων.
 (δ)  Δανειοληπτική ικανότητα για την υλοποίηση του Έργου, αποδεικνυόμενη με την υποβολή Επιστολής Χρηματοδοτικής Υποστήριξης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με πιστοληπτική διαβάθμιση τουλάχιστον Baa3 της κλίμακας Moodys ή BBB- της κλίμακας Standard & Poor's ή αντίστοιχο της εταιρείας Fitch.
(2) Τεχνική Ικανότητα Υποψηφίου
(α) Για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών: 
Εφ' όσον πρόκειται περί Ελλήνων μελετητών, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιρειών Μελετών, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και να διαθέτουν τα κατωτέρω μελετητικά πτυχία:
(i) Δ και ανώτερης τάξης στην κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων»
(ii) Δ και ανώτερης τάξης στην κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες» και
(iii) Δ και ανώτερης τάξης στην κατηγορία 9 «Η/Μ μελέτες».
Eφ' όσον πρόκειται για μελετητές που προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), που τηρούν αντίστοιχα μητρώα με τα ανωτέρω, να είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις ανωτέρω.
Εφ' όσον πρόκειται για μελετητές που προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων και είναι εγγεγραμμένα σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους, να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών-Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής :
(i) για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων», δυναμικό τουλάχιστον 7 μονάδων, εφόσον αυτό περιλαμβάνει δυο μελετητές 8ετούς εμπειρίας και έναν μελετητή 12ετούς εμπειρίας τουλάχιστον
(ii) για την κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες» δυναμικό τουλάχιστον 7 μονάδων, εφόσον αυτό περιλαμβάνει δυο μελετητές 8ετούς εμπειρίας και έναν μελετητή 12ετούς εμπειρίας τουλάχιστον
(iii) για την κατηγορία 9 «Η/Μ μελέτες» δυναμικό τουλάχιστον 7 μονάδων, εφόσον αυτό περιλαμβάνει δυο μελετητές 8ετούς εμπειρίας και έναν μελετητή 12ετούς εμπειρίας τουλάχιστον.
(β) Για την κατασκευή του έργου :
(i) Εφόσον πρόκειται περί Ελληνικής εργοληπτικής επιχείρησης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Εφόσον πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από Κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από Κράτος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, να είναι εγγεγραμμένη στους καταλόγους αυτούς.
Εφόσον πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από Κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από Κράτος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του Κράτους εγκατάστασής της, ή, εφ' όσον δεν εκδίδεται τέτοια, ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου που να βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης και την εγγραφή της στο μητρώο και, εάν στο συγκεκριμένο αυτό Κράτος δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση.
(ii) Μέσο όρο κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες χρήσεις στον τομέα των κατασκευών, τουλάχιστον, τριάντα εκατομμύρια Ευρώ (30.000.000 Ευρώ), εκ των οποίων, τουλάχιστον, τα δεκαπέντε εκατομμύρια  Ευρώ (15.000.000 Ευρώ) σε οικοδομικές εργασίες και τα πέντε εκατομμύρια Ευρώ (5.000.000 Ευρώ) σε ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εργασίες. Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, τα ανωτέρω ελάχιστα επίπεδα του μέσου όρου κύκλου εργασιών πρέπει να συντρέχει αθροιστικά στις δηλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου. 
(iii) Να έχει κατασκευάσει και περαιώσει κτιριακά έργα, συμπεριλαμβανομένων σχολικών κτιρίων (πλην αποθηκών και βιομηχανικών κτιρίων), συνολικής κατασκευαστικής αξίας τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000 Ευρώ), εκ των οποίων, τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια Ευρώ (5.000.000 Ευρώ) θα αφορούν σε οικοδομικές εργασίες και ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.500.000 Ευρώ) θα αφορά σε ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εργασίες. Μία τουλάχιστον εκ των δηλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων θα πρέπει να έχει κατασκευάσει ένα τουλάχιστον κτιριακό έργο η κατασκευαστική αξία του οποίου, ή αντιστοίχως σε περίπτωση που έχει κατασκευαστεί με σύμπραξη ή κοινοπραξία η προκύπτουσα αξία λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συμμετοχής της στην σύμπραξη ή κοινοπραξία, ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο εκατομμύρια Ευρώ (2.000.000 Ευρώ).
Η ημερομηνία περαίωσης των ανωτέρω έργων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης κατασκευής των έργων.
Σημειώνεται επίσης ότι έργο που έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται από την επικαλούμενη αυτό εργοληπτική επιχείρηση μόνο κατά το ποσοστό ή το μέρος συμμετοχής της σε αυτό, ενώ θα αναφέρεται και το αντικείμενο των εργασιών που εκτέλεσε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.
Γίνεται δεκτό και αξιολογείται κάθε επικαλούμενο έργο, εφόσον η κατασκευαστική του αξία, ή αντιστοίχως σε περίπτωση που έχει κατασκευαστεί με σύμπραξη ή κοινοπραξία η προκύπτουσα αξία λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συμμετοχής της στην σύμπραξη ή κοινοπραξία, ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (800.000 Ευρώ).
Σε περίπτωση που το έργο αυτό έχει κατασκευαστεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία, θα υπολογίζεται η προκύπτουσα αξία του λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συμμετοχής της επικαλούμενης αυτό εργοληπτικής επιχείρησης στη σύμπραξη ή κοινοπραξία,  
(γ) Για την Τεχνική Διαχείριση των εγκαταστάσεων του έργου:
(i) οι επιχειρήσεις που θα δηλωθούν ότι θα αναλάβουν την τεχνική διαχείριση του Έργου, θα πρέπει να έχουν ως καταστατικό σκοπό και αντικείμενο την παροχή των άνω υπηρεσιών και,
(ii) θα πρέπει, τουλάχιστον μία από τις επιχειρήσεις που θα δηλωθούν, να έχει -κατά την τελευταία τριετία πριν από την υποβολή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό- υπογράψει ή να υλοποιεί ή να έχει περαιώσει μια σύμβαση ή ανανεούμενες συμβάσεις, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης, όπως αυτή ορίζεται στην Αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας - Α΄ Φάση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την παροχή των υπηρεσιών με βάση τη σύμβαση ή τις συμβάσεις αυτές.  Στις επικαλούμενες συμβάσεις το αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον, τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000 Ευρώ) ετησίως, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή εναλλακτικά να αφορούν σε τεχνική διαχείριση κτιριακών έργων συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 5.000 τ.μ..

ΤΜΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
12. Είδος διαδικασίας.
Κλειστή διαδικασία.

13. Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων, που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση.
Α) Προβλεπόμενος αριθμός φορέων.
Πέντε (5), υπό την επιφύλαξη ύπαρξης κατάλληλου αριθμού ικανών Υποψηφίων.
Β) Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων.
Σύμφωνα με το άρθρο 19 της Αναλυτικής Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.

14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3389/2005, το άρθρο 53 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και το άρθρο 51 παρ. 1α του Π.Δ. 60/2007. Τα ειδικότερα κριτήρια θα αναφέρονται στη Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας - Β' Φάση - Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. Ιδιαίτερη, πάντως, βαρύτητα θα έχει το κριτήριο της τιμής.

15. Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα.
Παραλαβή της Αναλυτικής Προκήρυξης Α΄ Φάσης και υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων και διευκρινίσεων έως είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή μέχρι την 10 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 14:00.

16. Ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητείται η Αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και περαιτέρω πληροφορίες.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε., Φαβιέρου 30, Αθήνα, Τ.Κ. 10438, τηλ.: 210 5272388, φαξ:  210 5272531, email:  kouri@osk.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου:  www.osk.gr, Πληροφορίες: κα Ιωάννα Κουρή.

17. Κόστος για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων.
Τριακόσια ευρώ (300 Ευρώ) για την Αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και πεντακόσια ευρώ (500 Ευρώ) για την μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα της Αναλυτικής Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

18. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.
30 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 12:00 μ.μ.

19. Γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ελληνική.

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
30 Ιουλίου 2008

Για την ΟΣΚ Α.Ε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος


Παναγιώτης Αλ. Παταργιάς