Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Έργα Σδιτ >> Προκήρυξη διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για το έργο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με Σ.Δ.Ι.Τ."

Προκήρυξη διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για το έργο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με Σ.Δ.Ι.Τ."

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Τετ, 29/02/2012
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».

Σύντομη περιγραφή: Το αντικείμενο του έργου αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).Ταξινόμηση κατά CVP: Κύριο αντικείμενο 90500000. Πρόσθετα αντικείμενα 90510000, 90513100, 90513200, 90512000, 90513000, 90514000, 45213270, 45213280, 45222100, 45222110, 45232470, 45252000, 45252300, 45210000, 71314000.

Διαδικασία ανάθεσης - νομικό πλαίσιο διαγωνισμού: O διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3389/2005 (Α΄232/22.9.2005), όπως ισχύει, την Οδηγία 2004/18 της 31.3.2004, όπως ισχύει, το Π.Δ.60/2007 (Α΄64/16.3.2007), όπως ισχύει, το Ν.3886/2010 (Α΄173/30.9.2010), το Π.Δ.774/1980 (Α΄189/1980), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά και τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν.2741/1999 (Α?199/28.09.1999), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3060/2002 (ΦΕΚ Α? 242/11.10.2002), το Ν.3090/2002 (Α΄329/24.12.2002) και το Ν.3310/2005 (Α΄267/3.12.2007) και το άρθρο 25 του Ν.3614/2007 (Α΄267/3.12.2007) και με τους ειδικότερους όρους των τευχών δημοπράτησης.
H Περιφέρεια Πελοποννήσου υπέβαλε στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) πρόταση για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», η οποία εντάχθηκε στον προβλεπόμενο από το Ν.3389/2005 Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων. Στη συνέχεια, με την από 27.12.2011 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) εγκρίθηκε η υπαγωγή της εν λόγω ΣΔΙΤ στις διατάξεις του Ν.3389/2005. Η επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα γίνει με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου του άρθρου 13 Ν.3389/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 Π.Δ.60/2007 (άρθρο 29 Οδηγίας 2004/18). Ειδικότερα, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: 1) Την Α΄ ΦΑΣΗ (προεπιλογή) κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και θα καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Α΄ Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Θα προεπιλεγούν 6 υποψήφιοι, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων. 2) Την Β΄ ΦΑΣΗ, η οποία διακρίνεται σε δύο επιμέρους στάδια: Διάλογος (Στάδιο Ι) και Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών-Ανάθεση (Στάδιο ΙΙ), σύμφωνα με τα τεύχη Β' Φάσης. Για τη σύναψη της σύμβασης Σύμπραξης ο ΙΦΣ θα συστήσει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 Ν.3389/2005, Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), η οποία θα υπόκειται στις διατάξεις του Ν.3389/2005 και του Κ.Ν.2190/1920. Ειδικότερα, ο ΙΦΣ θα συστήσει ΑΕΕΣ με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ, η οποία θα έχει μόνο ιδρυτή-μέτοχο τον ΙΦΣ και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα έχει ιδρυτές-μετόχους τα μέλη του ΙΦΣ. Η ΑΕΕΣ θα συμβληθεί με την αναθέτουσα αρχή στην σύμβαση Σύμπραξης.

Συνολική ποσότητα-έκταση: H ΑΕΕΣ θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και την χωροθέτηση των έργων αυτών εντός περιοχών που προσδιορίζονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Κατά την διάρκεια του ανταγωνιστικού διαλόγου θα εξετασθεί από την αναθέτουσα αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του ΙΦΣ η προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το διάστημα που θα διαρκέσει η αδειοδότηση, κατασκευή και θέση σε λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ). Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας. Κατά την παρούσα φάση η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων εκτιμάται σε περίπου 200.000 τόνους. Η ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε είκοσι οκτώ (28) έτη από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης μέχρι πέντε (5) επιπλέον έτη. Η ακριβής συνολική διάρκεια της Σύμπραξης καθώς και οι όροι για την ενδεχόμενη παράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα προσδιορισθούν περαιτέρω στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλει στην ΑΕΕΣ, μετά την έναρξη λειτουργίας του ΟΣΔΑ και μέχρι τη λήξη της σύμβασης Σύμπραξης, περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας, οι οποίες θα εξαρτώνται από την ποσότητα των απορριμμάτων που θα διαχειρίζεται η ΑΕΕΣ και από την τήρηση των κριτηρίων διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας.
Κατά Β' Φάση του διαγωνισμού θα προσδιορισθούν αναλυτικότερα τα παραπάνω, περιλαμβανομένου και του τρόπου και της συχνότητας καταβολής των πληρωμών διαθεσιμότητας, καθώς και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (προδιαγραφές κατασκευής, λειτουργίας και αποτελέσματος, μέγιστος χρόνος κατασκευής, υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων κ.τ.λ.), όπως επίσης και η χρηματοοικονομική και νομική οργάνωση του έργου. Σημειώνεται ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου θα καθορισθεί βάσει των αποτελεσμάτων του διαλόγου κατά τη Β.Ι Φάση του διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών στη Φάση Β.ΙΙ.

Τόπος εκτέλεσης του έργου και παροχής των υπηρεσιών: Περιφέρεια Πελοποννήσου (NUTS: GR25).

Εφαρμοστέο δίκαιο - Γλώσσα: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η σύμβαση Σύμπραξης θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Γλώσσα της διαγωνιστικής διαδικασίας και της σύμβασης Σύμπραξης είναι η ελληνική.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 12.00.

Τόπος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου / Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1, ΤΚ 22100 Τρίπολη, τηλ: +30 2710233220, φαξ: +30 2710243185, email: dekeperpel@yahoo.gr, διεύθυνση διαδικτύου: http://ppel.gov.gr. Πληροφορίες: κ. Πολυχρόνης Παπαϊωάννου.

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης Σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Παραλαβή της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμπληρωματικές και πληροφορίες: Παραλαβή της προκήρυξης του διαγωνισμού μέχρι και δέκα πέντε (15) ημερολογιακές πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι έως και 14 Φεβρουαρίου 2012, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου / Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1, ΤΚ 22100 Τρίπολη, τηλ: +30 2710233220, φαξ: +30 2710243185, email: dekeperpel@yahoo.gr, διεύθυνση διαδικτύου: http://ppel.gov.gr. Αντίτιμο: 500 ευρώ. Πληροφορίες: κ. Πολυχρόνης Παπαϊωάννου. Υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων και διευκρινίσεων έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την παραλαβή της προκήρυξης προσκομίζεται απλή εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και του ενδιαφερομένου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη και ταχυδρομικώς, εφ' όσον προηγουμένως έχουν προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα αναγκαία δικαιολογητικά και έχουν καταβάλλει το αντίτιμο και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει την προκήρυξη μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή της στον ενδιαφερόμενο.

Πρόσθετες πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα Παραρτήματα 1-14 αυτής που διατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στο σημείο IV.3.3. της προκήρυξης σύμβασης που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ