Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Έργα Σδιτ >> Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή τεχνική διαχείριση και συντήρηση τριών (3) καταστημάτων κράτησης

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή τεχνική διαχείριση και συντήρηση τριών (3) καταστημάτων κράτησης

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Πέμ, 15/05/2008
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΔΙΤ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.
1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής:
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, Μεσογείων 96, Αθήνα, Τ.Κ. 11527, τηλ.: 0030 210 7728184, φαξ:  0030 210 7728230, email:  info@themis.com.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου:  www.themis.com.gr, Πληροφορίες: κος Ιωάννης Γκιούλης.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.
2. Ονομασία, που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή.
«Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Τεχνική Διαχείριση και Συντήρηση Τριών Καταστημάτων Κράτησης με ΣΔΙΤ».

3. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης.
Το αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης (εφεξής Σύμπραξη) αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τεχνική διαχείριση και συντήρηση τριών (3) καταστημάτων κράτησης, και συγκεκριμένα των καταστημάτων κράτησης ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ στον Άγιο Ιωάννη Δήμου Σαρωνικού Κορινθίας, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ι στα Διαβατά Θεσσαλονίκης και ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΙ στην Κασσαβέτεια Βόλου (το "Έργο"). Λεπτομερέστερη περιγραφή του Έργου επισυνάπτεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση -. Το Έργο, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση του σωφρονιστικού συστήματος με την υλοποίηση νέων σύγχρονων και με υψηλές προδιαγραφές καταστημάτων κράτησης, υπήχθη, σύμφωνα με την από 6.9.2006 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. Όλα τα καταστήματα κράτησης που αφορούν στην παρούσα Σύμπραξη θα κατασκευαστούν σε ακίνητα, των οποίων η παραχώρηση -κατά κυριότητα ή κατά χρήση- έχει ολοκληρωθεί ή πρόκειται άμεσα να ολοκληρωθεί. Το  Ελληνικό Δημόσιο θα χρησιμοποιεί τα καταστήματα κράτησης και η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ θα καταβάλλει, μετά την έναρξη λειτουργίας τους και μέχρι τη λήξη της Σύμπραξης, περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας, στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που υποχρεούται κατά τον Ν. 3389/2005 να συστήσει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα επιλεγεί με βάση την παρούσα διαδικασία.
Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης, που τελικά θα επιλεγεί, θα αναλάβει:
(α) τη σύνταξη του συνόλου των μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την εκτέλεση ή/και τη συντήρηση του Έργου,
(β) το σύνολο των εργασιών κατασκευής των κτιριακών υποδομών του Έργου και ανάπλασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών, όπως θα αναφερθούν αναλυτικά στη Β' Φάση του Διαγωνισμού, προκειμένου οι άνω υποδομές και χώροι να είναι πλήρως διαθέσιμοι προς λειτουργία και χρήση για το σκοπό που προορίζονται,
(γ) τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια,
(δ) την τεχνική διαχείριση και συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, τη συνήθη, την προληπτική και τη  διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση, την τεχνική λειτουργία, την καθημερινή τεχνική διαχείριση και επιστασία για την ετοιμότητα σε θέση και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών υποδομών, των συστημάτων ασφαλείας, και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, όπως αυτά θα αναφέρονται αναλυτικά στη Β' Φάση του Διαγωνισμού, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας, που θα οριστούν στην Προκήρυξη  Β' Φάση. Στην τεχνική διαχείριση και συντήρηση περιλαμβάνεται η περιοδική ανανέωση στοιχείων του εξοπλισμού, όπως αυτά ειδικότερα θα ορισθούν στη Β' φάση του Διαγωνισμού, ούτως ώστε τα καταστήματα κράτησης να πληρούν σε όλη τη διάρκεια της Σύμπραξης τα επίπεδα λειτουργίας ενός σύγχρονου και με υψηλές προδιαγραφές καταστήματος κράτησης, και
(ε) την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά τη φάση μελέτης και της κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας.

4. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

5. Συνολική ποσότητα ή έκταση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας του έργου, που θα καταβληθούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης ενδεικτικά εκτιμάται στο ποσό των 198.000.000 Ευρώ, πλέον του κόστους βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο εκτιμάται σε ποσοστό 20% του άνω προϋπολογισμού, πλέον Φ.Π.Α..

6. Διάρκεια της σύμβασης.
Είκοσι επτά (27) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
7. Παροχή ασφάλειας και απαιτούμενες εγγυήσεις.
Δεν απαιτείται η παροχή εγγυήσεων για την κατάθεση αιτήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η εγγύηση συμμετοχής στη Β' Φάση του διαγωνισμού, καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις θα καθοριστούν στην Αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας - Β' Φάση.

8. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις.
Η χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου θα γίνει με ίδια και δανειακά κεφάλαια του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. Το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν. 3389/2005, όπως ισχύει, το Π.Δ. 60/2007, καθώς και τους όρους της σχετικής Σύμβασης Σύμπραξης που θα υπογραφεί. Θα προβλέπεται η καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας. Οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες με την τήρηση των προδιαγραφών αποτελέσματος, που θα περιλαμβάνονται στα τεύχη της Β' Φάσης του Διαγωνισμού.

9. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων, στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση.
Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 4 του Ν. 3389/2005. Ιδρυτές - αρχικοί μέτοχοι της ΑΕΕΣ θα είναι αποκλειστικά ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης ή τα μέλη αυτού, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, κατά το λόγο (ποσοστό) συμμετοχής τους στο σχήμα του Υποψηφίου.

10. Πρόσθετες πληροφορίες.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και η σύμβαση θα ανατεθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του Π.Δ. 60/2007, της Οδηγίας 89/665/ΕΚ, του Ν. 2522/1997, του Π.Δ. 774/1980, όπως ισχύει και του Ν. 3310/2005.

11. Δικαιούμενοι συμμετοχής.
Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε ένωση προσώπων, οι οποίες δεν υποχρεούνται να έχουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον:
(α) τα ίδια ή τα Μέλη τους προέρχονται από χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από Κράτη, που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και
(β) διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής επάρκειας, πιστοληπτικής ικανότητας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται στην Αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας - Α΄ Φάση - Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Για τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης, απαιτείται η σύσταση, από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης που θα επιλεγεί, Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού ("ΑΕΕΣ"), η οποία θα συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή, με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα έχει μόνο ιδρυτή μέτοχο τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα έχει ιδρυτές μετόχους τα Μέλη του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης κατά τα ποσοστά συμμετοχής τους, όπως αυτά θα έχουν δηλωθεί κατά το Διαγωνισμό. Περαιτέρω, η ΑΕΕΣ θα δύναται να συμβληθεί με την ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, μεταξύ άλλων:

  • για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, με τους μελετητές  που θα δηλωθούν ότι θα εκπονήσουν τις μελέτες αυτές, ανεξάρτητα εάν αυτοί θα συμμετέχουν ή όχι στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του.
  • για την κατασκευή του Έργου, με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις  που θα δηλωθούν ότι θα  αναλάβουν το κατασκευαστικό αντικείμενο του Έργου, και κατά τα ποσοστά που θα δηλωθούν, ανεξάρτητα εάν αυτές θα συμμετέχουν ή όχι στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του. Οι ανωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν, επί ποινή αποκλεισμού του Υποψηφίου / Διαγωνιζομένου, να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4).
  • για την τεχνική διαχείριση και συντήρηση των κτιριακών και λοιπών υποδομών του Έργου που αποτελούν αντικείμενο της Σύμπραξης, με τις επιχειρήσεις  που θα δηλωθούν ότι θα παράσχουν τις υπηρεσίες αυτές, και κατά τα ποσοστά που θα δηλωθούν,  ανεξάρτητα εάν αυτές θα συμμετέχουν ή όχι στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις, επίσης, δεν μπορούν, επί ποινή αποκλεισμού του Υποψηφίου / Διαγωνιζομένου, να υπερβαίνουν τις τρεις (3).

Ελάχιστα προσόντα συμμετοχής Υποψηφίου
(1) Χρηματοοικονομική Επάρκεια και Πιστοληπτική ικανότητα Υποψηφίου
Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας ως ακολούθως:
(α) Ο μέσος όρος των Αποτελεσμάτων  Προ Φόρων των Τριών Τελευταίων Χρήσεων να είναι θετικός. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα λαμβάνεται υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος των Αποτελεσμάτων Προ Φόρων εκάστου Μέλους του Υποψηφίου με βάση το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους στην Ένωση Προσώπων.
 (β) Ο μέσος όρος των Δανειακών Κεφαλαίων προς το μέσο όρο των Ιδίων Κεφαλαίων των Τριών Τελευταίων Χρήσεων να είναι μικρότερος από δύο (2). Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα λαμβάνεται υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος των δανειακών κεφαλαίων προς το σταθμισμένο μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων εκάστου Μέλους του Υποψηφίου με βάση το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους στην Ένωση Προσώπων.
(γ) Ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων των Τριών Τελευταίων Χρήσεων να είναι άνω των Ευρώ 25.000.000. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων θα λαμβάνεται υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων εκάστου Μέλους του Υποψηφίου με βάση το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους στην Ένωση Προσώπων.
 (δ)  Δανειοληπτική ικανότητα για την υλοποίηση του Έργου, αποδεικνυόμενη με την υποβολή επιστολής χρηματοδοτικής Υποστήριξης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με πιστοληπτική διαβάθμιση τουλάχιστον Baa3 της κλίμακας Moodys ή BBB- της κλίμακας Standard & Poors ή αντίστοιχο της εταιρείας Fitch.
(2) Τεχνική Ικανότητα Υποψηφίου
(α) Για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών: 
Εφ' όσον πρόκειται περί Ελλήνων μελετητών, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιρειών Μελετών, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και να διαθέτουν τα κατωτέρω μελετητικά πτυχία:
(i)  Ε τάξης στην κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων»
(ii) Ε τάξης στην κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες» και
(iii) Ε τάξης στην κατηγορία 9 «Η/Μ μελέτες».
Eφ' όσον πρόκειται για μελετητές που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), που τηρούν αντίστοιχα μητρώα με τα ανωτέρω, να είναι εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις ανωτέρω.
Εφ' όσον πρόκειται για μελετητές που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων και είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους, να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών-Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής :
(i) για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων», δυναμικό τουλάχιστον 12 μονάδων, εφόσον αυτό περιλαμβάνει δύο (2) μελετητές 12ετούς εμπειρίας και έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας τουλάχιστον,
(ii) για την κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες», δυναμικό τουλάχιστον 12 μονάδων, εφόσον αυτό περιλαμβάνει δύο (2) μελετητές 12ετούς εμπειρίας και έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας τουλάχιστον  και
(iii) για την κατηγορία 9 «Η/Μ μελέτες», δυναμικό τουλάχιστον 12 μονάδων, εφόσον αυτό περιλαμβάνει δύο (2) μελετητές 12ετούς εμπειρίας και έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας τουλάχιστον.
Το δυναμικό των στελεχών των εταιρειών μελετών υπολογίζεται σε μονάδες ως εξής: α) Μελετητής που έχει συμπληρώσει τετραετία από κτήση του διπλώματος: Δυναμικό μιας (1) μονάδος. β) Μελετητής που έχει συμπληρώσει οκταετία από κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: Δυναμικό (2) μονάδων. γ) Μελετητής που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: Δυναμικό τριών (3) μονάδων.
 (β) Για την κατασκευή του έργου :
(i) Εφόσον πρόκειται περί Ελληνικής εργοληπτικής επιχείρησης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Εφόσον πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, να είναι εγγεγραμμένη στους καταλόγους αυτούς.
Εφόσον πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής της, ή, εφ' όσον δεν εκδίδεται τέτοια, ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου που να βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης και την εγγραφή της στο μητρώο και, εάν στο συγκεκριμένο αυτό κράτος δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση.
(ii) Μέσο όρο κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες χρήσεις στον τομέα των κατασκευών, τουλάχιστον, εξήντα εκατομμύρια Ευρώ (60.000.000), εκ των οποίων, τουλάχιστον, τα είκοσι εκατομμύρια  Ευρώ (20.000.000) σε οικοδομικές εργασίες και τα δέκα πέντε εκατομμύρια Ευρώ (15.000.000) σε ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εργασίες. Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων εργοληπτικών επιχειρήσεων σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, τα ανωτέρω ελάχιστα επίπεδα του μέσου όρου κύκλου εργασιών πρέπει να συντρέχει αθροιστικά στις δηλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου.
(iii) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση, και σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων, τουλάχιστον, μία από αυτές, οφείλει να έχει κατασκευάσει και περαιώσει ένα τουλάχιστον κτιριακό έργο (πλην αποθηκών και βιομηχανικών κτιρίων), περιλαμβανομένων των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, κατασκευαστικής αξίας του κτιριακού αυτού έργου τουλάχιστον δέκα πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (15.000.000),. Η ημερομηνία περαίωσης των ανωτέρω έργων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης κατασκευής του έργου.
(γ) Για την τεχνική διαχείριση των εγκαταστάσεων και τη συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας του Έργου:
(i) οι επιχειρήσεις που θα δηλωθούν ότι θα αναλάβουν την τεχνική διαχείριση του Έργου, θα πρέπει να έχουν ως καταστατικό σκοπό και αντικείμενο την παροχή οποιασδήποτε από τις παραπάνω υπηρεσίες και,
(ii) θα πρέπει, τουλάχιστον μία από τις επιχειρήσεις που θα δηλωθούν, να έχει -κατά την τελευταία τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό- υπογράψει και να υλοποιεί ή να έχει περαιώσει μια σύμβαση ή ανανεούμενες συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης και συντήρησης, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κλειστής Διαδικασίας - Α΄ Φάση -, με διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους.  Στην επικαλούμενη σύμβαση το αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης θα πρέπει να ανέρχεται σε επτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (700.000) ετησίως τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή εναλλακτικά να αφορά σε κτιριακό έργο συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 10.000 τ.μ..

ΤΜΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
12. Είδος διαδικασίας.
Κλειστή διαδικασία.

13. Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων, που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση.
Α) Προβλεπόμενος αριθμός φορέων.
Πέντε (5), υπό την επιφύλαξη ύπαρξης κατάλληλου αριθμού ικανών Υποψηφίων.
Β) Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων.
Σύμφωνα με το άρθρο 19 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση.

14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3389/2005, το άρθρο 53 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και το άρθρο 51 παρ. 1α του Π.Δ. 60/2007. Τα ειδικότερα κριτήρια θα αναφέρονται στη  Προκήρυξη Β' Φάσης. Ιδιαίτερη, πάντως, βαρύτητα θα έχει το κριτήριο της τιμής.

15. Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα.
 Παραλαβή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή μέχρι και την 7η Απριλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 και υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων και διευκρινίσεων έως δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή μέχρι και την 2α Απριλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

16. Ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητείται η Προκήρυξη Προεπιλογής και περαιτέρω πληροφορίες.
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,  Μεσογείων 96, Αθήνα, Τ.Κ. 11527, τηλ.: 0030 210 7728184, φαξ:  0030 210 7718230, email: info@themis.com.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου:  www.themis.com.gr, Πληροφορίες: κος Ιωάννης Γκιούλης.

17. Κόστος για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων.
Τριακόσια Ευρώ (?300) για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και πεντακόσια Ευρώ (?500) για τη μετάφραση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

18. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.
18 Απριλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

19. Γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αίτηση συμμετοχής.
Ελληνική.

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επιτροπή.
30 Ιανουαρίου 2008 

Για τη ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
     
Ο Διευθύνων Σύμβουλος


Δημήτριος Μπακάσης