Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Έργα Σδιτ >> Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά με ΣΔΙΤ

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά με ΣΔΙΤ

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Τετ, 02/04/2008
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΣΔΙΤ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.
1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής:
«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», Λεωφόρος Αλεξάνδρας 158Α & Κόνιαρη 45, Αθήνα, Τ.Κ. 11471, τηλ.: 210-6405000, 210 6405232, φαξ: 210-6440479, email: Ked-ath@ked.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.ked.gr.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.
2. Ονομασία, που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή.
«Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά με ΣΔΙΤ».

3. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης.
Το αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης (εφεξής Σύμπραξη) αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά. Η Σύμπραξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Εσωτερικών για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8039/1/160-Β/20.12.2006 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως αποφασίσθηκε η ανάθεση της μελέτης, χρηματοδότησης, κατασκευής, συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του ανωτέρω κτιρίου της Ελληνικής Αστυνομίας στην ΚΕΔ Α.Ε. προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με το καταστατικό της σκοπό και για την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.3389/3005. Σύμφωνα με την από 01-03-2007 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 της υλοποίησης των κτιριακών υποδομών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά, συνολικής επιφάνειας  ανωδομής 16.700 τ.μ και υπογείων χώρων 11.000 τ.μ περίπου. Οι κτιριακές υποδομές θα κατασκευαστούν σε ακίνητο, που ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Το Ελληνικό Δημόσιο θα χρησιμοποιεί τις κτιριακές υποδομές για τη στέγαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά κατά την περίοδο της Σύμπραξης και θα καταβάλλει στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης, μετά την έναρξη λειτουργίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης, περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας.

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης, που τελικά θα επιλεγεί, θα αναλάβει : (α) τη μελέτη και κατασκευή του έργου, (β) τη χρηματοδότηση του έργου με ίδια και δανειακά κεφάλαια, (γ) την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, (δ) τη μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά, (ε) την Τεχνική Διαχείριση [καθαρισμό, λειτουργία, συντήρηση, βαριά συντήρηση (life cycle cost)] των εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών και (στ) την αποπληρωμή του διαχειριστικού δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής και οποιωνδήποτε άλλων δαπανών ενδεχομένως προκύψουν, το ύψος των οποίων θα προσδιοριστεί στο Τεύχος της Β? Φάσης του διαγωνισμού.

4. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

5. Συνολική ποσότητα ή έκταση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας του έργου, που θα καταβληθούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης ενδεικτικά εκτιμάται σε παρούσα αξία στο ποσό των 62.000.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον του κόστους βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο εκτιμάται σε ποσοστό 20% του προϋπολογισμού.

6. Διάρκεια της σύμβασης.
Είκοσι επτά (27) έτη.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
7. Παροχή ασφάλειας και απαιτούμενες εγγυήσεις.
Η εγγύηση συμμετοχής στη Β' Φάση του διαγωνισμού καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις θα καθοριστούν στα Τεύχη της Β' Φάσης του Διαγωνισμού.

8. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις.
Η χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου θα γίνει με ίδια και δανειακά κεφάλαια του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν. 3389/2005 όπως ισχύει και το Π.Δ. 60/2007 και οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες με την τήρηση των προδιαγραφών αποτελέσματος, που θα περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Β' Φάσης του Διαγωνισμού.


9. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων, στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση.
Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 4 του Ν. 3389/2005. Ιδρυτές - αρχικοί μέτοχοι της ΑΕΕΣ θα είναι αποκλειστικά ο Υποψήφιος ή τα μέλη αυτού, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, κατά το λόγο (ποσοστό) συμμετοχής τους στο σχήμα του Υποψηφίου.

10. Πρόσθετες πληροφορίες.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και η σύμβαση θα ανατεθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, του Π.Δ 60/2007, του Ν.2522/1997, του Ν.3310/2005 και του Ν. 2741/1999.

11. Δικαιούμενοι συμμετοχής.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε ένωση, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους προέρχονται από χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη, που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Αναλυτικής Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας - Ά Φάση - Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται, για :
(1)  την κατασκευή του έργου,
(2)  τη σύνταξη των μελετών του έργου, που θα υποβληθούν με την προσφορά κατά τη Β΄ Φάση του διαγωνισμού, καθώς και τη σύνταξη των μελετών, που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμπραξης και
(3)  την Τεχνική Διαχείριση των εγκαταστάσεων του έργου,
να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή στην ΑΕΕΣ ή τη συνεργασία με κατάλληλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, ως ακολούθως :

(1) Για την κατασκευή του έργου :
Με μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις :
(α)  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων - ΜΕΕΠ, που τηρείται στο ΥΠΕΧΩΔΕ και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α του Π.Δ 60/2007.
(β) Ή προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ε.Ε ή Ε.Ο.Χ ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α του Π.Δ 60/2007, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς.
(γ)  Ή προερχόμενες από τα ως ανωτέρω υπό (β) κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον  είναι εγγεγραμμένες σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους.
(δ)  Με κοινοπραξίες μεταξύ των ανωτέρω επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. Κάθε μέλος κατασκευαστικής κοινοπραξίας θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτήν με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 25%. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα.

(2) Για τη σύνταξη των μελετών, που θα ζητηθεί να υποβληθούν με την προσφορά, καθώς και για τη σύνταξη των μελετών, που θα εκπονηθούν κατά την εκτέλεση της Σύμπραξης:

Με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία, που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή κάποια από τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών) :
(α) Είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ Γ του Π.Δ 60/2007 και, συγκεκριμένα, διαθέτουν τα κάτωθι μελετητικά πτυχία:
i)  Ε τάξης στην κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων»
ii)   Ε τάξης στην κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες»
iii)   Ε τάξης στην κατηγορία 9 «Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων»
(β)  Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., που τηρούν αντίστοιχα μητρώα με αυτά αμέσως ανωτέρω υπό (α) και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες αμέσως ανωτέρω υπό (α).
(γ) Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. του  Π.Ο.Ε., που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων και είναι εγγεγραμμένα σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
i)  για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων» τουλάχιστον τρία (3) στελέχη με εμπειρία τα δύο στελέχη τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών και το ένα στέλεχος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών
ii)  για την κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες» τουλάχιστον τρία (3) στελέχη με εμπειρία τα δύο στελέχη τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών και το ένα στέλεχος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών
iii) για την κατηγορία 9 «Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων» τουλάχιστον τρία (3) στελέχη με εμπειρία τα δύο στελέχη τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών και το ένα στέλεχος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών

(3)  Για την Τεχνική Διαχείριση των εγκαταστάσεων του έργου :
(α)  Με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, που έχει συσταθεί ή θα συσταθεί, που στον καταστατικό σκοπό τους περιλαμβάνεται η συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση έργων.
(β)  Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας μεταξύ των ανωτέρω επιχειρήσεων, κάθε μέλος αυτής θα πρέπει να συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 33,3%. Κάθε επιχείρηση θα συμμετέχει σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα Οι Υποψήφιοι και οι συνεργαζόμενες με αυτούς ανωτέρω αναφερόμενες επιχειρήσειςπρέπει να πληρούν ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και τεχνικής ικανότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Αναλυτικής Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας - Α΄ Φάση - Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΤΜΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
12. Είδος διαδικασίας.
Κλειστή διαδικασία.

13. Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων, που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν.

Α) Προβλεπόμενος αριθμός φορέων.
Πέντε (5).

Β) Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Αναλυτικής Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3389/2005 και το άρθρο 51 παρ. 1α του Π.Δ. 60/2007, σύμφωνα με τα κριτήρια που θα αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

15. Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα.
14 Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

16. Ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητείται η Προκήρυξη Προεπιλογής και περαιτέρω πληροφορίες.
«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ», Λεωφόρος Αλεξάνδρας 158Α & Κόνιαρη 45, Αθήνα, Τ.Κ. 11471, τηλ.: 210-6405000, φαξ: 210-6440479, email: Ked-ath@ked.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.ked.gr, Πληροφορίες: κα. Παπαδοπούλου Ευαγγελία, τηλ.: 210-6405232, φαξ: 210-6405260, email: ep068@ked.gr.

17. Κόστος για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων και όροι πληρωμής.
Καταβολή ποσού ευρώ 150. Μετάφραση της Προκήρυξης στην Αγγλική γλώσσα διατίθεται από την Υπηρεσία, με την καταβολή ποσού τριακοσίων Ευρώ (ευρώ 300).

18. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής.
20 Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

19. Γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αίτηση συμμετοχής.
Ελληνική.

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επιτροπή.
10.12.2007

Για την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΣ