Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Έργα Σδιτ >> Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και τεχνική διαχείριση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων για τη στέγαση έξι (6) υπηρεσιών και ενός (1) σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και τεχνική διαχείριση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων για τη στέγαση έξι (6) υπηρεσιών και ενός (1) σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Πέμ, 07/06/2007
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΞΙ (6) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΔΙΤ

 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής:

«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», Λεωφόρος Αλεξάνδρας 158 Α & Κόνιαρη 45, Αθήνα, Τ.Κ. 11471, τηλ.: 210-6405000, 210 6405232, φαξ: 210-6440479, email: Ked-ath@ked.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου: www.ked.gr

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

2. Ονομασία, που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή.

«Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση έξι (6) Υπηρεσιών και ενός (1) Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ».

3. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης.

Το αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και τεχνική διαχείριση των εγκαταστάσεων επτά (7) νέων κτιριακών υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος, που θα στεγάσουν έξι (6) Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και έναν (1) Πυροσβεστικό Σταθμό (Έργο). Η σύμπραξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος του Πυροσβεστικού Σώματος και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του. Σύμφωνα με την από 05-06-2006 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 της υλοποίησης των κτιριακών υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος στην Αλεξανδρούπολη, τη Βέροια, τη Λευκάδα, τα Γιαννιτσά, το Μεσολόγγι, τους Γαργαλιάνους και τη Θεσσαλονίκη, συνολικής επιφάνειας περίπου 9.770 τ.μ.

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης, που τελικά θα επιλεγεί, θα αναλάβει : (α) τη μελέτη και κατασκευή του Έργου, (β) τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια και δανειακά κεφάλαια, (γ) την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, (δ) τη μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, (ε) την τεχνική διαχείριση [καθαρισμό, λειτουργία, συντήρηση, βαριά συντήρηση (life cycle cost)] των εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών και (στ) την αποπληρωμή του διαχειριστικού δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής και οποιωνδήποτε άλλων δαπανών ενδεχομένως προκύψουν, το ύψος των οποίων θα προσδιοριστεί στο Τεύχος της Β' Φάσης του διαγωνισμού.

4. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

5. Συνολική ποσότητα ή έκταση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας του Έργου, που θα καταβληθούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης ενδεικτικά εκτιμάται στο ποσό των 31.500.000 Ευρώ, πλέον του κόστους βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο εκτιμάται σε ποσοστό 20% του προϋπολογισμού, πλέον Φ.Π.Α.

6. Διάρκεια της σύμβασης.

Είκοσι πέντε (25) έτη.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

7. Παροχή ασφάλειας και απαιτούμενες εγγυήσεις.

Η εγγύηση συμμετοχής στη Β' Φάση του διαγωνισμού καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις θα καθοριστούν στα Τεύχη της Β' Φάσης του Διαγωνισμού.

8. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις.

Η χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου θα γίνει με ίδια και δανειακά κεφάλαια του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. Το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν. 3389/2005 και οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες με την τήρηση των προδιαγραφών αποτελέσματος, που θα περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Β' Φάσης του Διαγωνισμού.

9. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων, στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση.

Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 4 του Ν. 3389/2005.  

10. Πρόσθετες πληροφορίες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και η σύμβαση θα ανατεθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του Ν.2522/1997, του Ν.3310/2005, του Ν. 2741/1999.

11. Δικαιούμενοι συμμετοχής.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε ένωση, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους προέρχονται από χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη, που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Αναλυτικής Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας -  Ά Φάση - Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται, για :

(1) την κατασκευή του Έργου,

(2) τη σύνταξη των μελετών του Έργου, που θα υποβληθούν με την προσφορά κατά τη Β' Φάση του Διαγωνισμού, καθώς και τη σύνταξη των μελετών, που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης και

(3) την τεχνική διαχείριση των εγκαταστάσεων του Έργου,

να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή στην Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού ή τη συνεργασία με κατάλληλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, ως ακολούθως :

(1) Για την κατασκευή του Έργου:

Με μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις :

(α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

(β) Ή προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς.

(γ) Ή προερχόμενες από τα ως ανωτέρω υπό (β) κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών και είναι εγγεγραμμένες σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους, εφόσον αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 10.6.3 και 10.6.4 της Αναλυτικής Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας -  Ά Φάση - Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .

(δ) Με Κοινοπραξίες μεταξύ των ανωτέρω επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. Κάθε μέλος κατασκευαστικής κοινοπραξίας θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτήν με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 25%. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα.

(2) Για τη σύνταξη των μελετών, που θα υποβληθούν με την προσφορά, καθώς και για τη σύνταξη των μελετών, που θα εκπονηθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης:

Με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία, που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή κάποια από τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

(α) Είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και, συγκεκριμένα, διαθέτουν τα κάτωθι μελετητικά πτυχία:

i) Δ ή Ε τάξης στην κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων»

ii) Δ ή Ε τάξης στην κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες»

iii) Δ ή Ε τάξης στην κατηγορία 9 «Η/Μ μελέτες»

(β) Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που τηρούν αντίστοιχα μητρώα με αυτά αμέσως ανωτέρω υπό (α) και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες αμέσως ανωτέρω υπό (α).

(γ) Ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων και είναι εγγεγραμμένα σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

i) για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων» τουλάχιστον δύο (2) στελέχη με εμπειρία το ένα στέλεχος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και το άλλο στέλεχος τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών

ii) για την κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες» τουλάχιστον δύο (2) στελέχη με εμπειρία το ένα στέλεχος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και το άλλο στέλεχος τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών

iii) για την κατηγορία 9 «Η/Μ μελέτες» τουλάχιστον δύο (2) στελέχη με εμπειρία το ένα στέλεχος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και το άλλο στέλεχος τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών.

(3) Για την τεχνική διαχείριση των εγκαταστάσεων του Έργου :

(α) Με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, που έχει συσταθεί ή θα συσταθεί, που στο σκοπό τους περιλαμβάνεται η συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση έργων.

(β) Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας μεταξύ των ανωτέρω επιχειρήσεων, κάθε μέλος αυτής θα πρέπει να συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 33,3%. Κάθε επιχείρηση θα συμμετέχει σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα

Οι Υποψήφιοι και οι συνεργαζόμενες με αυτούς ανωτέρω αναφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και τεχνικής ικανότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Αναλυτικής Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΤΜΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

12. Είδος διαδικασίας.

Κλειστή διαδικασία.

13. Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων, που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν.   

Α) Προβλεπόμενος αριθμός φορέων.

Πέντε (5).

Β) Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Αναλυτικής Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης.

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που θα αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

15. Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα.

17 Μαΐου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

16. Ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητείται η Προκήρυξη Προεπιλογής και περαιτέρω πληροφορίες.

«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ», Λεωφόρος Αλεξάνδρας 158Α & Κόνιαρη 45, Αθήνα, Τ.Κ. 11471, τηλ.: 210-6459700, φαξ: 210-6440479, email: Ked-ath@ked.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου: www.ked.gr , Πληροφορίες: κα. Παπαδοπούλου Ευαγγελία, τηλ.: 210-6405232, φαξ: 210-6405260, email: ep068@ked.gr .

17. Κόστος για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων και όροι πληρωμής.

Δωρεάν.

18. Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.

23 Μαΐου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

19. Γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αίτηση συμμετοχής.

Ελληνική.

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επιτροπή.

05 Μαρτίου 2007

 

Για την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΣ