Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Έργα Σδιτ >> Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φοιτητικών Εστιών και Εστιατορίου Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Τεχνική Διαχείριση αυτών και συναφείς υπηρεσίες με Σ.Δ.Ι.Τ.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φοιτητικών Εστιών και Εστιατορίου Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Τεχνική Διαχείριση αυτών και συναφείς υπηρεσίες με Σ.Δ.Ι.Τ.

Τομέας : 
Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Δευ, 28/09/2009
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
"Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φοιτητικών Εστιών και Εστιατορίου Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Τεχνική Διαχείριση αυτών και συναφείς υπηρεσίες με Σ.Δ.Ι.Τ.
"

Ανακοινώνουμε ότι το ν.π.δ.δ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φοιτητικών Εστιών και Εστιατορίου Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Τεχνική Διαχείριση αυτών και συναφείς υπηρεσίες με Σ.Δ.Ι.Τ.», που θα διεξαχθεί σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με το Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», όπως ισχύει, και το Π.Δ. 60/2007 περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο Ιδιωτικό Φορέα να υποβάλει φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την Α? Φάση της κλειστής διαδικασίας (προεπιλογή) για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης του ανωτέρω έργου.
Προϋπολογισμός:  Ο συνολικός προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας του έργου, που θα καταβληθούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης ενδεικτικά εκτιμάται σε καθαρή παρούσα αξία, με έτος βάσης το 2008, στο ποσό των ογδόντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (89.400.000) Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων του κόστους τεχνικής διαχείρισης (και αυτής της συνήθους και προληπτικής συντήρησης) και του κόστους βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών.
Τόπος εκτέλεσης του έργου και παροχής των υπηρεσιών : Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.
Γλώσσα : Ελληνική 
Ημερομηνία λήξης υποβολής φακέλων συμμετοχής: Πέμπτη 03.09.2009 και ώρα 12:00.
Ημερομηνία αποστολής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση στην ΥΕΕΕ : Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009.
Προθεσμία παραλαβής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση και πληροφορίες: Μέχρι και είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή μέχρι και 10.08.2009, ώρα 14:30, από την Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Τ.Κ. 69 100, τηλ.: 25310 39000, φαξ: 25310 39032, email: akampour@kom.duth.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.duth.gr, Πληροφορίες: κος  Αναστάσιος Καμπούρης.