Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Έργα Σδιτ >> Προκήρυξη διαγωνισμού «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, και λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Σ.Δ.Ι.Τ.»

Προκήρυξη διαγωνισμού «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, και λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Σ.Δ.Ι.Τ.»

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Πέμ, 03/03/2011
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΟΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής:

Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.). (6  o χλμ Κοζάνης - Πτολεμαΐδας, Κοζάνη, τ.κ. 501 00, τηλ.: 0030 24610-.45531, φαξ: 0030 24610- 45532., diadyma@hol.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.diadyma.gr, Πληροφορίες: Δημοσθένης Μαυρίδης, Κώστας Τσιόπτσιας)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

2. Ονομασία, που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή.

«Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Σ.Δ.Ι.Τ.».

3. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης.

3.1 Το αντικείμενο της παρούσας Σύμπραξης αφορά στην μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για χρονικό διάστημα είκοσι επτά (27) ετών με Σύμπραξη Δημοσίου και .Ιδιωτικού Τομέα.(ΣΔΙΤ) (η «Σύμπραξη» ή το «Έργο»). Λεπτομερέστερη περιγραφή του Έργου επισυνάπτεται στην αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας Α΄ Φάση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Το Έργο, υπήχθη, σύμφωνα με την από 2.08.2007 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. Η λειτουργία και συντήρηση καθ? όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης συνίσταται, ιδίως, στην καθημερινή λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων με ίδια μέσα, τη συνήθη, προληπτική και διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση και την περιοδική αντικατάσταση / ανανέωση τμημάτων, στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού (lifecycle cost) του συνόλου των εγκαταστάσεων, την καθημερινή διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων και συστημάτων της ΜΕΑ, του ΧΥΤΥ και των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που αναφέρονται κατωτέρω, των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, όπως αυτά θα αναφέρονται αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού. . Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κάνει χρήση του δικαιώματος της για αύξηση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης, (βλ. σημείο 3.2 ανωτέρω), η αντίστοιχη μεταβολή (αύξηση) του αρχικού προϋπολογισμού δεν θα υπερβαίνει το 25% αυτού. Ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων των τριών (3) τελευταίων χρήσεων να είναι άνω των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000). Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων θα λαμβάνεται υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις εκάστου Μέλους του Υποψηφίου με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους στην Ένωση Προσώπων.

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης, που τελικά θα επιλεγεί, θα αναλάβει:

  • τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία και συντήρηση του Έργου,
  • το σύνολο των εργασιών κατασκευής, τη λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Η κατασκευή και λειτουργία της ΜΕΑ θα πρέπει αποδεδειγμένα να καλύπτει τους στόχους που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες και τις προδιαγραφές αποτελέσματος που θα θεσπισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, κατά την οποία οι Διαγωνιζόμενοι θα κληθούν προς τον σκοπό αυτό να υποβάλλουν στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι (α) Τουλάχιστον δύο (2) ίδιες / παρόμοιες με την προτεινόμενη ΜΕΑ βρίσκονται σε λειτουργία σε χώρα / χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δυναμικότητα άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) τόνων ανά έτος έκαστη, ανεξαρτήτως του φορέα που τις λειτουργεί, (β) Τουλάχιστον μία (1) εκ των δύο ως άνω ΜΕΑ βρίσκεται σε συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία για τουλάχιστον δύο (2) έτη κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. Τα στοιχεία αυτά θα εξειδικευθούν περαιτέρω στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.
  • τη συντήρηση και λειτουργία του υφιστάμενου δικτύου τροφοδοσίας των απορριμμάτων προς τη ΜΕΑ και το ΧΥΤΥ, με την έναρξη της λειτουργίας της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από δέκα (10) Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και τον κινητό εξοπλισμό μεταφόρτωσης (εξαιρουμένου του χώρου και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την ανακύκλωση οι οποίοι θα παραμείνουν υπό την ευθύνη και λειτουργία της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.). Από τους δέκα (10) Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, οι εννιά (9) υφίστανται ήδη και λειτουργούν (Φλώρινας, Αμυνταίου, Εορδαίας, Καστοριάς, Τσοτυλίου, Σιάτιστας, Γρεβενών, Δεσκάτης και Σερβίων), ενώ ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Κοζάνης θα κατασκευαστεί από τον ΙΦΣ στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης,
  • τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια,
  • την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του,
  • την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων από τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων προϊόντων (π.χ. ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαέριο, RDF, SRF κλπ).

3.2 Δεδομένου ότι κατά την παρούσα φάση δρομολογούνται από την Αναθέτουσα Αρχή ενέργειες αναφορικά με τον ακριβή προσδιορισμό της δυναμικότητας της ΜΕΑ, είναι πιθανό να προκύψουν ορισμένες μεταβολές ως προς το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Ως εκ τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος της περαιτέρω εξειδίκευσης και του ακριβούς προσδιορισμού του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης, υπό την έννοια της αύξησης αυτού, ώστε να προσαρμοσθεί ει δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες του Έργου. Η μεταβολή αυτή μπορεί να συνίσταται στην αναπροσαρμογή προς τα άνω της δυναμικότητας της ΜΕΑ η οποία έχει αρχικά εκτιμηθεί σε 120.000 τόνους κατά το πρώτο έτος λειτουργίας. Οι σχετικές αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση με την ανωτέρω τυχόν διαφοροποίηση στο φυσικό αντικείμενο και την ενδεχόμενη μεταβολή του προϋπολογισμού του Έργου θα ληφθούν εγκαίρως και θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους το αργότερο με τη δημοσίευση της Διακήρυξης Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού και των λοιπών τευχών που θα τη συνοδεύουν .

4. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.  

5. Συνολική ποσότητα ή έκταση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας του Έργου, που θα καταβληθούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης ενδεικτικά εκτιμάται, σε καθαρά παρούσα αξία και με έτος βάσης το 2007, στο ποσό των εκατόν δέκα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (116.400.000), πλέον Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης και βαριάς συντήρησης

6. Διάρκεια της σύμβασης.

Είκοσι επτά (27) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στη Διακήρυξη της Β΄ Φάσης και, ιδίως, στο Σχέδιο της Σύμβασης Σύμπραξης.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

7. Παροχή ασφάλειας και απαιτούμενες εγγυήσεις.

Δεν απαιτείται η παροχή εγγυήσεων για την κατάθεση αιτήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

8. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις.

Η χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου θα γίνει με ίδια και δανειακά κεφάλαια του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, όπως ισχύει, και τους όρους της σχετικής Σύμβασης Σύμπραξης που θα υπογραφεί. Δεδομένης της υπογραφής σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουργία Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) μέσω του οποίου δύνανται να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την αστική ανάπλαση και την αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων, οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξετάσουν, με δική τους ευθύνη, την πιθανότητα / εφικτότητα / επιλεξιμότητα παροχής μέρους της χρηματοδότησης (ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια) της κατασκευής του Έργου από το εν λόγω Ταμείο Χαρτοφυλακίου. Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, που υποχρεούται κατά τον Ν. 3389/2005 να συστήσει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίες θα συνδέονται με την τήρηση των κριτηρίων διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας/αποτελέσματος, που θα περιλαμβάνονται στα τεύχη της Β΄ Φάσης, καθώς και την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.  

9. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων, στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση.

Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 3389/2005. Ιδρυτές - αρχικοί μέτοχοι της ΑΕΕΣ θα είναι αποκλειστικά ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης ή τα μέλη αυτού, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, κατά το λόγο (ποσοστό) συμμετοχής τους στο σχήμα του Υποψηφίου. Περαιτέρω, η ΑΕΕΣ θα δύναται να συμβληθεί, μεταξύ άλλων:

  • για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, με τους μελετητές που δηλώθηκαν ότι θα εκπονήσουν τις μελέτες αυτές, ανεξάρτητα εάν αυτοί συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ, ή συνεργάζονται μαζί του,
  • για την κατασκευή του Έργου, με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δηλώθηκαν ότι θα αναλάβουν το κατασκευαστικό αντικείμενο του Έργου, και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτές συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του.
  • για τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου που αποτελεί αντικείμενο της Σύμπραξης, με τις επιχειρήσεις που δηλώθηκαν ότι θα παράσχουν τις υπηρεσίες αυτές, και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτές συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του.
  • για την παροχή της τεχνολογίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων του Έργου, με τις εταιρίες που θα δηλωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού ότι θα παρέχουν την τεχνολογία της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, ανεξάρτητα εάν αυτές συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του.

Οι ως άνω συμβάσεις θα εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται ειδικότερα στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης και στα λοιπά τεύχη που θα τη συνοδεύουν.

10. Πρόσθετες πληροφορίες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και η σύμβαση θα ανατεθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του Π.Δ. 60/2007, της Οδηγίας 89/665/ΕΚ, του Ν. 3886/2010, του Π.Δ. 774/1980, όπως ισχύει.

11. Δικαιούμενοι συμμετοχής.

Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε ένωση προσώπων, οι οποίες δεν υποχρεούνται να έχουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον:

(α) τα ίδια ή τα Μέλη τους προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη, που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και

(β) διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής επάρκειας, πιστοληπτικής ικανότητας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται στην αναλυτική Προκήρυξη Κλειστής Διαδικασίας ? Α΄ Φάση ? Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ελάχιστα προσόντα συμμετοχής Υποψηφίου

(1) Χρηματοοικονομική Επάρκεια και Πιστοληπτική ικανότητα Υποψηφίου

Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας ως ακολούθως:

(α) Ο μέσος όρος των Αποτελεσμάτων Προ Φόρων των τριών (3) τελευταίων χρήσεων να είναι θετικός. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα λαμβάνεται υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος των Αποτελεσμάτων Προ Φόρων κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις εκάστου Μέλους του Υποψηφίου με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους στην Ένωση Προσώπων.

(β) Ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων των τριών (3) τελευταίων χρήσεων να είναι άνω των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000?). Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων θα λαμβάνεται υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις εκάστου Μέλους του Υποψηφίου με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους στην Ένωση Προσώπων.

(γ) Δανειοληπτική ικανότητα για την υλοποίηση του Έργου, αποδεικνυόμενη με την υποβολή επιστολής χρηματοδοτικής υποστήριξης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2) Τεχνική Ικανότητα Υποψηφίου

(α) Για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών:

Εφ' όσον πρόκειται περί Ελλήνων μελετητών, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιρειών Μελετών, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και να διαθέτουν τα κατωτέρω μελετητικά πτυχία:

(i) Γ΄ τάξης και άνω για την κατηγορία 18 «Χημικοτεχνικές μελέτες»,

(ii) Δ΄ τάξης και άνω για την κατηγορία 9 «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (Η/Μ) μελέτες»,

(iii) Γ΄ τάξης και άνω για την κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές μελέτες»,

(iv) Β΄ τάξης και άνω για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων»,

(v) Γ΄ τάξης και άνω για την κατηγορία 21 «Γεωτεχνικές μελέτες & έρευνες»,

(vi) Β΄ τάξης και άνω για την κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες».

Eφ' όσον πρόκειται για μελετητές που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), που τηρούν αντίστοιχα μητρώα με τα ανωτέρω, να είναι εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις ανωτέρω.

Εφ' όσον πρόκειται για μελετητές που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων και είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους, να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη εκείνης που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών-Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής :

(i) για την κατηγορία 18 «Χημικοτεχνικές μελέτες», δυναμικό τουλάχιστον 3 μονάδων

(ii) για την κατηγορία 9 «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (Η/Μ) μελέτες», δυναμικό τουλάχιστον 7 μονάδων,

(iii) για την κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές μελέτες», δυναμικό τουλάχιστον 3 μονάδων,

(iv) για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων», δυναμικό τουλάχιστον 2 μονάδων,

(v) για την κατηγορία 21 «Γεωτεχνικές μελέτες & έρευνες», δυναμικό τουλάχιστον 3 μονάδων

(vi) για την κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες», δυναμικό τουλάχιστον 2 μονάδων

(β) Για την κατασκευή του Έργου:

(i) Εφόσον πρόκειται περί Ελληνικής εργοληπτικής επιχείρησης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

Εφόσον πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, να είναι εγγεγραμμένη στους καταλόγους αυτούς.

Εφόσον πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, να είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής της και να έχει εκτελέσει παρόμοια με το παρόν, από ποιοτική και ποσοτική άποψη, έργα.

(ii) Μέσο όρο κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, τουλάχιστον, δέκα εκατομμύρια Ευρώ (10.000.000?). Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων εργοληπτικών επιχειρήσεων, τα ανωτέρω ελάχιστα επίπεδα του μέσου όρου κύκλου εργασιών πρέπει να συντρέχει αθροιστικά στις δηλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου.

(iii) Η εργοληπτική επιχείρηση ή η ένωση εργοληπτικών επιχειρήσεων οφείλει να έχει κατασκευάσει και περαιώσει μία τουλάχιστον Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων, συνολικής κατασκευαστικής αξίας τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000) σε τιμές 1.01.2011 ή δυναμικότητας τουλάχιστον σαράντα χιλιάδων (40.000) τόνων κατ' έτος. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων είναι η μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων (μονάδα επεξεργασίας αποκλειστικά προδιαλεγμένου υλικού από Διαλογή στην Πηγή μπορεί να αποτελεί μέρος της μονάδας αλλά όχι όμως το σύνολό της) η οποία αποτελείται από το σύνολο των συστημάτων, του εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται τα συστήματα μηχανικής διαλογής, σύστημα κομποστοποίησης, αποτεφρωτές, συστήματα αντιρρύπανσης, ενεργειακής αξιοποίησης κλπ) και των κτιριακών εγκαταστάσεων και των έργων υποδομής όπου εφαρμόζονται μηχανικές, φυσικές, θερμικές, χημικές ή βιολογικές επεξεργασίες που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων. Σκοπός της μονάδας αυτής αποτελεί η ελαχιστοποίηση του όγκου ή/και του βάρους και η βιοαποδομησιμότητα των προς ταφή απορριμμάτων, ο περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών αυτών, η συνεισφορά στην ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάθεση των επεξεργασμένων στερεών αποβλήτων.

(γ) Για τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου

Οι επιχειρήσεις που θα αναλάβουν τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου θα πρέπει κατά την τελευταία τριετία πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό να έχουν υπογράψει και να υλοποιούν ή να έχουν περαιώσει μία σύμβαση ή ανανεούμενες συμβάσεις με διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους με τα ακόλουθα αντικείμενα:

(i) τη λειτουργία και συντήρηση Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, όπως αυτή ορίζεται υπό 11.2 (β) στοιχείο iii ανωτέρω, δυναμικότητας τουλάχιστον σαράντα χιλιάδων (40.000) τόνων κατ? έτος,

(ii) τη λειτουργία ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ δυναμικότητας τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) τόνων κατ' έτος.


ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

12. Είδος διαδικασίας.

Κλειστή διαδικασία.

13. Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων, που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση.

Α) Προβλεπόμενος αριθμός φορέων.

Έξι (6), υπό την επιφύλαξη ύπαρξης κατάλληλου αριθμού ικανών Υποψηφίων.

Β) Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 της Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης.

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3389/2005, το άρθρο 53 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και το άρθρο 51 παρ. 1α του Π.Δ. 60/2007. Τα ειδικότερα κριτήρια θα αναφέρονται στη Προκήρυξη Β' Φάσης. Ιδιαίτερη, πάντως, βαρύτητα θα έχει το κριτήριο της τιμής.

15. Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα.

Παραλαβή της Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως και δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων και διευκρινίσεων μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

16. Ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητείται η Προκήρυξη Προεπιλογής και περαιτέρω πληροφορίες.

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ) (16ο χλμ Κοζάης - Πτολεμαΐδας, Κοζάνη, τ.κ. 501 00, τηλ.: 0030 24610 45531, φαξ: 0030 24610 45532, diadyma@hol.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.diadyma.gr, Πληροφορίες: Δημοσθένης Μαυρίδης, Κωνσταντίνος Τσιόπτσιας). 

17. Κόστος για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων.

500 Ευρώ το ελληνικό κείμενο, 650 Ευρώ το αγγλικό κείμενο.

18. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.

3 Μαρτίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ) (16ο χλμ Κοζάνης - Πτολεμαΐδας, Κοζάνη, τ.κ. 501 00, τηλ.: 0030 24610 45531, φαξ: 0030 24610 45532, diadyma@hol.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.diadyma.gr,, Πληροφορίες: Δημοσθένης Μαυρίδης, Κωνσταντίνος Τσιόπτσιας.

19. Γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αίτηση συμμετοχής.

Ελληνική.

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επιτροπή.

5 Ιανουαρίου 2011