Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Έργα Σδιτ >> Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας με ΣΔΙΤ

Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας με ΣΔΙΤ

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Τρί, 02/04/2013
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

GR-Πάτρα: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα

2013/S 030-047234

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής
Δήμος Πατρέων
Μαιζώνος 108
Σημείο(α) επαφής: Διεύθυνση Έργων Δήμου Πατρέων - Παντανάσσης 30 - 3ος Όροφος - Πάτρα
Υπόψη: Ειρήνη Σοφιανού
262 21 Πάτρα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2610966272
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vstamop@patras.gr
Φαξ: +30 2610966311

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.e-patras.gr/portal/web/common/home

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική αρχή

I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 16: Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων- υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες

Κωδικός NUTS GR232

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Το αντικείμενο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Νομού Αχαΐας με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
90500000, 90513000, 90510000, 90514000, 45213270, 45213280, 45222100, 45252000, 45210000, 71314000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement ? GPA): ναι

II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: ναι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
H ΑΕΕΣ θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών των «Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας» που θα εξυπηρετεί τους ΟΤΑ της 1ΗΣ και της 2ΗΣ Διαχειριστικής Ενότητας Αχαΐας, με πιθανή αύξηση των μεγεθών για την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων δύο Δ.Ε. (3ΗΣ και της 4ΗΣ). Η εγκατάσταση του Έργου θα γίνει εντός του οικοπέδου που θα υποδειχθεί από τον φορέα, το οποίο σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα έχει προβλεφθεί να υλοποιηθεί στην περιοχή του οικοπέδου του εν λειτουργία ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας. Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας. Κατά την παρούσα φάση η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπου 150.000 τόνους. Η ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου.
Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε είκοσι επτά (27) έτη από την υπογραφή της. Η ακριβής συνολική διάρκεια της Σύμπραξης καθώς και οι όροι για την ενδεχόμενη παράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα προσδιορισθούν περαιτέρω στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα συμμετέχει στην χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση. Η καταβολή της συνεισφοράς της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του Έργου, όπως θα προσδιορισθεί ειδικότερα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης. Σημειώνεται ότι το ύψος της χρηματοδοτικής συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής θα προσδιορισθεί στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
Επισημαίνεται ότι πρόσφατα υπεγράφη η σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουργία Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) μέσω του οποίου δύνανται να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την αστική ανάπλαση και την αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων. Oι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξετάσουν, με δική τους ευθύνη, την πιθανότητα / εφικτότητα / επιλεξιμότητα παροχής μέρους της χρηματοδότησης (ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια) της κατασκευής του Έργου από το εν λόγω Ταμείο Χαρτοφυλακίου ή άλλα ταμεία /χρηματοδοτικά εργαλεία.
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας θα καταβάλει στην ΑΕΕΣ πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία και λαμβανομένης υπόψη συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Έργου με ενδεικτικό ποσοστό 50%, στο ποσό από ενενήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (95.300.0000 EUR) έως εκατόν τρία εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (103.800.000EUR) πλέον Φ.Π.Α., σε τιμές 1.1.2012, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ασφάλισης και αντικατάστασης του κύκλου ζωής των συστημάτων και υποδομών του Έργου, σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης. Ο ακριβής προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν στην ΑΕΕΣ θα καθορισθεί βάσει των αποτελεσμάτων του διαλόγου κατά τη Β.Ι Φάση του Διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.
Οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες με βάση την ποσότητα των απορριμμάτων που θα διαχειρίζεται ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης καθώς και με βάση την τήρηση των κριτηρίων διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας, που θα περιλαμβάνονται στα τεύχη της Β΄ φάσης, καθώς και την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Κατά Β' φάση του διαγωνισμού θα προσδιορισθούν αναλυτικότερα τα παραπάνω, περιλαμβανομένου και του τρόπου και της συχνότητας καταβολής των πληρωμών διαθεσιμότητας, καθώς και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στον μηχανισμό πληρωμών.

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 324 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Στην παρούσα διαδικασία δεν απαιτείται κατάθεση εγγυήσεων. Η εγγύηση συμμετοχής που θα απαιτηθεί στο Στάδιο ΙΙ της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού, καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις, θα καθοριστούν στη Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς του Διαγωνισμού.

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει κατ' αρχήν με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια του Υποψηφίου.Η Αναθέτουσα Αρχή θα συμμετέχει στην χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία ενδεικτικά από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση. Η καταβολή της συνεισφοράς της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του Έργου, όπως θα προσδιορισθεί ειδικότερα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης. Σημειώνεται ότι το ύψος της χρηματοδοτικής συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής θα προσδιορισθεί στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας θα καταβάλει στην ΑΕΕΣ πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία και λαμβανομένης υπόψη συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Έργου με ενδεικτικό ποσοστό 50%, στο ποσό από ενενήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (95.300.0000 EUR) έως εκατόν τρία εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (103.800.000EUR) πλέον Φ.Π.Α., σε τιμές 1.1.2012, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ασφάλισης και αντικατάστασης του κύκλου ζωής των συστημάτων και υποδομών του Έργου, σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης. Ο ακριβής προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν στην ΑΕΕΣ θα καθορισθεί βάσει των αποτελεσμάτων του διαλόγου κατά τη Β.Ι Φάση του Διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.
Επισημαίνεται ότι πρόσφατα υπεγράφη η σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουργία Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) μέσω του οποίου δύνανται να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την αστική ανάπλαση και την αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων. Oι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξετάσουν, με δική τους ευθύνη, την πιθανότητα / εφικτότητα / επιλεξιμότητα παροχής μέρους της χρηματοδότησης (ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια) της κατασκευής του Έργου από το εν λόγω Ταμείο Χαρτοφυλακίου ή άλλα ταμεία /χρηματοδοτικά εργαλεία.

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Α. Για τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης, απαιτείται, σύμφωνα και με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.3389/2005, η σύσταση από τον ΙΦΣ Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), η οποία θα υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 και του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα, ο ΙΦΣ θα συστήσει ΑΕΕΣ με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα έχει μόνο ιδρυτή μέτοχο τον ΙΦΣ και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα έχει ιδρυτές μετόχους τα μέλη του ΙΦΣ κατά τα ποσοστά συμμετοχής τους, όπως αυτά θα έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 13.4 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η ΑΕΕΣ θα συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή.

Β. Περαιτέρω, η ΑΕΕΣ θα δύναται να συμβληθεί, μεταξύ άλλων:
(1) για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, με τους μελετητές που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.6 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα εάν αυτοί συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ, ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
(2) για την κατασκευή του Έργου, με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.7 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ότι θα αναλάβουν το κατασκευαστικό αντικείμενο του Έργου, και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτές συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(3) για τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου που αποτελούν αντικείμενο της Σύμπραξης, με τις επιχειρήσεις που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.8 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ότι θα παράσχουν τις υπηρεσίες αυτές, και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτές συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
(4) για την παροχή της τεχνολογίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων του Έργου, με τις εταιρείες που θα δηλωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού ότι θα παρέχουν τη(τις) Μονάδα (ες) Επεξεργασίας Αποβλήτων, ανεξάρτητα εάν αυτοί συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ, ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Γ. Πάντως, οι συμβάσεις αυτές θα εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται ειδικότερα στη Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς και στα λοιπά τεύχη που θα τη συνοδεύουν.

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:

Α. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε Ένωση Προσώπων), εφ' όσον:
1. οι ίδιοι ή τα Μέλη τους (σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων) προέρχονται από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν
κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που κυρώθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία με το Ν. 2513/1997 ή έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπουν το αμοιβαίο «άνοιγμα» των αγορών δημοσίων συμβάσεων μεταξύ των κρατών-μερών της συμφωνίας και
2. πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις παραγράφους 13.5 μέχρι και 13.8 και 16.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου και τα σημεία ΙΙΙ.2.2. και ΙΙΙ.2.3 της παρούσας.
3. Οι Ενώσεις Προσώπων, που θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, δεν υποχρεούνται να έχουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ωστόσο, τα Μέλη του Υποψηφίου (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Β. Λόγοι Αποκλεισμού - Έλεγχος στοιχείων προσωπικής κατάστασης
1. Κάθε Υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία εάν δεν προσκομίζει τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 ή δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 13 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, καθώς και εάν στο πρόσωπό του (και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων έστω και σε ένα από αυτά) συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, περιλαμβανομένων και των λόγων που αναφέρονται στην παράγραφο 16.4 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
2. Επίσης κάθε υποψήφιος αποκλείεται εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε οποιοδήποτε από τα Μέλη του (αν πρόκειται περί Ένωσης Προσώπων) λόγος αποκλεισμού εκ των προβλεπομένων στο άρθρο 43 Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και, συγκεκριμένα, ένας από τους παρακάτω λόγους:
2.1. Τελεί υπό πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής του ή την Ελληνική νομοθεσία, ή έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής του ή την Ελληνική νομοθεσία.
2.2. Έχει καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
2.3. Έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή.
2.4. Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
2.5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
2.6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
2.7. Έχει υποβάλει σοβαρή ψευδή δήλωση κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με βάση την παρούσα ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Γ. Αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι:
Ι. Κάθε Υποψήφιος ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, κάθε Μέλος του Υποψηφίου, θα πρέπει να υποβάλει ένορκη βεβαίωση που έχει συνταχθεί ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου και σε περίπτωση αλλοδαπού δικαίου που δεν προβλέπει την έκδοση ένορκης βεβαίωσης, δήλωση επί εγγράφου ανάλογης αποδεικτικής ισχύος και με αντίστοιχο περιεχόμενο, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου, με την οποία θα βεβαιώνει ότι:
(1). δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οριστική καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους υποχρεωτικού αποκλεισμού του άρθρου 43 παρ. 1 Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 παρ. 1 Οδηγίας 2004/18) που απαριθμούνται κατωτέρω:
i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1),
ii. δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77, Οδηγία που
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L της 28.12.2001, σελ. 76).
(2) δεν τελεί υπό πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία
εξυγίανσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του
(3) δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, εξυγίανσης ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του
(4) δεν έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του κράτους όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή
(5) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
(6) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κύριας και
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης υπέρ των εργαζομένων του (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή και τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης
(7) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή φόρων και τελών (φορολογική
ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή και τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η ένορκη βεβαίωση ή η δήλωση επί εγγράφου ανάλογης αποδεικτικής ισχύος στην περίπτωση αλλοδαπού δικαίου θα υποβάλλεται: α) προκειμένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε. από τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές, β) προκειμένου περί Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. από τους διαχειριστές και γ) προκειμένου περί Α.Ε. από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α.Ε. ως προς το σημείο Γ.Ι.7, όσον αφορά τους ιδίους ατομικά και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α.Ε. ως προς τα σημεία Γ.Ι.2 έως Γ.Ι.7, όσον αφορά την Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου η ένορκη βεβαίωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση νομίμους εκπροσώπους του.

ΙΙ. Ο Διαγωνισμός διέπεται και από τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30/14.2.2005), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου αυτού, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό επιτρέπεται μόνο σε Υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου αυτού. Για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις Επισημαίνεται, επίσης, ότι απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξωχώριων εταιρειών της παραγράφου 4.α΄ του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005. Επίσης, επισημαίνεται ότι εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι ανώνυμες εταιρείες που είναι εισηγμένες σε στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και υποβάλλουν περί τούτου σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους.
Συγκεκριμένα προσκομίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφ' όσον έχουν κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασής τους υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, προσκομίζουν:
- πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
- αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
- κάθε άλλο στοιχείο, αναφορικά με γεγονός που έχει συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών.
3) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασής τους, προσκομίζουν:
- βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου ή του Μέλους αυτού,
- έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ποσοστό 1% των μετοχών,
- αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (που κατέχουν ποσοστό, τουλάχιστον, 1%), σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία,
- αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η επιχείρηση αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δεν μπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όμως αποδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής, τότε ο Υποψήφιος αποκλείεται.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία το βιβλίο μετόχων τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, τότε θα πρέπει να προσκομισθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Εκπροσώπου του Υποψηφίου ή του Εκπροσώπου του Μέλους του Υποψηφίου και να υποβληθεί τούτο σε έντυπη μορφή, η οποία θα φέρει ημερομηνία και θα υπογράφεται από το αρμόδιο πρόσωπο του Υποψηφίου ή του Μέλους του Υποψηφίου, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την τήρησή του, το οποίο και θα βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων του.

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:

1. Ο Υποψήφιος:

1.1 Προς απόδειξη των απαιτήσεων χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας της παραγράφου 13.5 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο Υποψήφιος και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, κάθε Μέλος της, θα υποβάλει:
1.1.1 τις Οικονομικές Καταστάσεις Τριών Τελευταίων Χρήσεων,
1.1.2 πίνακα με τα οικονομικά στοιχεία του Υποψηφίου για τις Τρεις Τελευταίες Χρήσεις συνταγμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
1.1.3 επιστολή χρηματοδοτικής υποστήριξης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, συνταγμένη
σύμφωνα με το Παράρτημα 5 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την οποία να δηλώνεται κατ' ελάχιστο ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει γνώση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση του Διαγωνισμού) και ότι ενδιαφέρεται να εξετάσει αίτημα χρηματοδότησης του Έργου, είτε μόνο του είτε σε
συνεργασία με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε περίπτωση που ο υπέρ ου Υποψήφιος επιλεγεί ως ΙΦΣ.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων αρκεί μία επιστολή χρηματοδοτικής υποστήριξης
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, συνταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα 5 για την Ένωση Προσώπων. Και,

1.2 Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα 6 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που
θα υπογράφεται από τον Εκπρόσωπο Υποψηφίου, ή τον κοινό Εκπρόσωπο Υποψηφίου, με την οποία θα
βεβαιώνει ότι θα χρηματοδοτήσει το Έργο, με δανειακά ή/και ίδια κεφάλαια.

2. Ο προτεινόμενος από τον υποψήφιο κατασκευαστής:
Προς απόδειξη του κριτηρίου της παρούσας παραγράφου (σημείο 13.7.4 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου-Α' Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), κάθε εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει:

2.1. τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων, καθώς και πίνακα οικονομικών στοιχείων εργοληπτικής επιχείρησης για τις Τρεις Τελευταίες Χρήσεις συνταγμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 7 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και
2.2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που περιελήφθησαν στον πίνακα του Παραρτήματος 7 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

3. Επίκληση χρηματοοικονομικής ικανότητας τρίτων φορέων:
Εφ' όσον οι Υποψήφιοι στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 13.9 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τότε στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να περιληφθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
3. 1. Τα στοιχεία της πλήρους νομιμοποίησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 15.1.2.1, 15.1.2.2, 15.1.3.1 και 15.1.3.2 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, την ένορκη βεβαίωση της παραγράφου 15.1.5, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
3. 2. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησής του, με την οποία:

1) θα εγκρίνεται η συνεργασία με τον Υποψήφιο και η παροχή προς τον Υποψήφιο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του Υποψηφίου για την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρεται κατ' ελάχιστον στους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για το Έργο και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση του Έργου,
2) θα δεσμεύεται ρητά να διαθέσει στον Υποψήφιο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης,
3) θα δηλώνεται το πρόσωπο που θα έχει την εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον οικονομικό φορέα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για το Διαγωνισμό, περιλαμβανομένων και των εγγράφων που αποδεικνύουν τη δέσμευση του οικονομικού φορέα έναντι του Υποψηφίου.
4) θα δεσμεύεται, σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος «?» αναδειχθεί Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου «?.», να συνεργαστεί αποκλειστικά μαζί του, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης,

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο θα υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με το ανωτέρω περιεχόμενο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 15.1.4 (1) και (2) της Προκήρυξης.

3.3. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δηλώνει ότι στηρίζεται και κάνει χρήση της ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων για την πλήρωση των απαιτήσεων της παραγράφου 13.5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.3 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου για τον οικονομικό φορέα που διαθέτει την χρηματοοικονομική ή επαγγελματική/τεχνική ικανότητα στον Υποψήφιο,
3.4. σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που διαθέτει την χρηματοοικονομική ή επαγγελματική / τεχνική ικανότητα στον Υποψήφιο είναι μελετητής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις διατάξεις αυτές,
3.5. σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που διαθέτει την χρηματοοικονομική ή επαγγελματική / τεχνική ικανότητα στον Υποψήφιο είναι εργοληπτική επιχείρηση, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.6 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, και
3.6. σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που διαθέτει την χρηματοοικονομική ή επαγγελματική/τεχνική ικανότητα στον Υποψήφιο είναι επιχείρηση που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη συντήρηση, και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.7 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:

1. Ο υποψήφιος:
Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει σωρευτικά τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται ακολούθως:
1) Ο μέσος όρος των Αποτελεσμάτων Προ Φόρων του Υποψηφίου κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις να είναι θετικός, όπως θα αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Αποτελεσμάτων Προ Φόρων κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή.,
2) κάθε Υποψήφιος θα πρέπει κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις να διαθέτει μέσο όρο Ιδίων Κεφαλαίων άνω των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000 EUR) όπως θα αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή.
3) Θα πρέπει να αποδεικνύει την πιστοληπτική του ικανότητα προσκομίζοντας την επιστολή χρηματοδοτικής υποστήριξης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 15.3.3 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

2. Ο προτεινόμενος από τον υποψήφιο κατασκευαστής:
Θα πρέπει να πληρούνται ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας και, συγκεκριμένα, πρέπει η εργοληπτική επιχείρηση να έχει κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις μέσο όρο κύκλου εργασιών, τουλάχιστον, δέκα εκατομμύρια Ευρώ (10.000.000EUR). Σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων εργοληπτικών επιχειρήσεων τα ανωτέρω ελάχιστα επίπεδα μέσου όρου κύκλου εργασιών πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά στις δηλούμενες, σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου.

3. Χρηματοοικονομική ικανότητα τρίτων φορέων:
Για την πλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 13.5 μέχρι και 13.8, της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, καθώς και σε σχέση με την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ο Υποψήφιος δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 45 παρ. 2,3 και 46 παρ. 3,4 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρα 47 παρ. 2,3 και 48 παρ. 3,4 της Οδηγίας 2004/18 αντίστοιχα), ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων, εφόσον αποδεικνύει τη δέσμευση των φορέων αυτών να διαθέσουν τους χρηματοοικονομικούς ή τεχνικούς πόρους τους στον Υποψήφιο για την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης καθ όλη τη διάρκεια αυτής.

III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:

1.1 Προς απόδειξη της ικανότητας του Υποψηφίου να εκπονήσει τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμπραξης μελέτες για την και αναφορικά με τους μελετητές που θα εκπονήσουν αυτές, θα πρέπει να προσκομισθούν πρόσθετα έγγραφα και δικαιολογητικά.
Ειδικότερα:

1.1.1 Οι μελετητές της παραγράφου 13.6.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του μελετητικού τους πτυχίου που πιστοποιεί την εγγραφή του στα Μητρώα Μελετητών / Μελετητικών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

1.1.2 Οι μελετητές της παραγράφου 13.6.2 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε ή έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία τηρούνται αντίστοιχα μητρώα με αυτά της παραγράφου 13.6.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, θα πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά εγγραφής και

1.1.3 Οι μελετητές της παραγράφου 13.6.3 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία δεν τηρούνται μητρώα των προηγούμενων παραγράφων, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους, ή εφ' όσον δεν εκδίδεται, ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου που να βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης του πιστοποιητικού και την εγγραφή τους στο μητρώο και εάν στο συγκεκριμένο αυτό κράτος δεν
προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, Υπεύθυνη Δήλωση. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού τους, από τα οποία θα προκύπτει η κατοχή της ζητούμενης εμπειρίας.

1.2 Προς απόδειξη της ικανότητας του Υποψηφίου να κατασκευάσει το αντικείμενο του Έργου και αναφορικά με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου, θα πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.2.1 δικαιολογητικά εγγραφής σύμφωνα με τα κατωτέρω:
1.2.1.1 οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 13.7.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,

1.2.1.2 οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 13.7.2 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, πιστοποιητικό εγγραφής στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή διμερή συμφωνία ή συμφωνία σύνδεσης με
την Ε.Ε., επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή.

1.2.1.3 οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 13.7.3 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής της, ή, εφ' όσον δεν εκδίδεται τέτοια, ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου που να βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης και την εγγραφή της στο μητρώο και, εάν στο συγκεκριμένο αυτό κράτος δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, Υπεύθυνη Δήλωση. Σε περίπτωση υποβολής ένορκης βεβαίωσης ή Υπεύθυνης Δήλωσης, θα δηλώνονται και τα, παρόμοια με το παρόν, από ποιοτική και ποσοτική άποψη, έργα, τα οποία έχει εκτελέσει. Σε περίπτωση δημοσίου έργου, η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη - δημοσίου φορέα, στο οποίο θα
αναφέρεται το είδος του έργου, η κατασκευαστική αξία αυτού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, καθώς και ο χρόνος περαίωσης των σχετικών εργασιών. Σε περίπτωση ιδιωτικού έργου, η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, είτε
από τη σύμβαση ή τις συμβάσεις κατασκευής, είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, στην οποία σε κάθε περίπτωση θα αναφέρεται το είδος του έργου, η κατασκευαστική αξία αυτού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, καθώς και ο χρόνος περαίωσης των σχετικών εργασιών. Εφ' όσον οι εργοληπτικές επιχειρήσεις αδυνατούν να προσκομίσουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σε περίπτωση δημοσίου έργου ή τις συμβάσεις κατασκευής και τις βεβαιώσεις των ιδιωτών - εργοδοτών, σε περίπτωση ιδιωτικών έργων, θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία θα παρατίθενται οι λόγοι, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων και, επίσης, θα βεβαιώνεται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση του
έργου, καθώς και ο χρόνος περαίωσης των σχετικών εργασιών.
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Προς απόδειξη της εμπειρίας της παραγράφου 13.7.5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου , κάθε εργοληπτική επιχείρηση και, σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων, τουλάχιστον, μία από αυτές, υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα 8 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, δηλώνοντας ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία.
Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφεται το είδος του έργου και η περιγραφή της ΜΕΑ, η αστική(ες) περιοχή(ες) προέλευσης των αστικών σύμμεικτων αποβλήτων, η συνολική κατασκευαστική αξία του έργου, η συνολική δυναμικότητα του έργου, το ποσοστό συμμετοχής της εργοληπτικής εταιρείας στο δηλούμενο έργο, η κατασκευαστική αξία της ΜΕΑ, η αναλογούσα κατασκευαστική αξία της ΜΕΑ με βάση το ποσοστό συμμετοχής της εργοληπτικής εταιρείας στο έργο, η δυναμικότητα της ΜΕΑ σε τόνους κατ' έτος, η αναλογούσα δυναμικότητα της ΜΕΑ σε τόνους με βάση το ποσοστό συμμετοχής της εργοληπτικής εταιρείας στο έργο, ο τόπος και χρόνος εκτέλεσης και περαίωσής του και ο εργοδότης - δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας.
Σημειώνεται ότι τόσο η κατασκευαστική αξία ΜΕΑ, όσο και η δυναμικότητα ΜΕΑ αναφέρονται στο μέρος της ΜΕΑ που αφορά σε σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα.
Σε περίπτωση δημοσίου έργου, η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη - δημοσίου φορέα, στο οποίο θα αναφέρεται το είδος του έργου, η συνολική κατασκευαστική αξία του έργου, η συνολική δυναμικότητα του έργου, η κατασκευαστική αξία της ΜΕΑ ή η δυναμικότητα της ΜΕΑ σε τόνους κατ' έτος σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, ο
χρόνος περαίωσης των σχετικών εργασιών, καθώς και, σε περίπτωση που η ΜΕΑ δεν επεξεργάζεται σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα, ότι η ΜΕΑ έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να δύναται να επεξεργάζεται σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα χωρίς ανάγκη περαιτέρω τροποποίησης.
Σε περίπτωση ιδιωτικού έργου, η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, είτε από τη σύμβαση ή τις συμβάσεις κατασκευής, είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, στην οποία σε κάθε περίπτωση θα αναφέρεται το είδος του έργου, η κατασκευαστική αξία της ΜΕΑ, ή η δυναμικότητα της ΜΕΑ ανά τόνους κατ' έτος, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται ανωτέρω, και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, ο χρόνος περαίωσης των σχετικών εργασιών, καθώς και, σε περίπτωση που η ΜΕΑ δεν επεξεργάζεται σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα, ότι η ΜΕΑ έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να δύναται να επεξεργάζεται σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα χωρίς ανάγκη περαιτέρω τροποποίησης.
Εφ' όσον οι εργοληπτικές επιχειρήσεις αδυνατούν να προσκομίσουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σε περίπτωση δημοσίου έργου ή τις συμβάσεις κατασκευής και τις βεβαιώσεις των ιδιωτών - εργοδοτών, σε περίπτωση ιδιωτικών έργων, θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία θα παρατίθενται οι λόγοι, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων και, επίσης, θα βεβαιώνεται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση του
έργου, καθώς και ο χρόνος περαίωσης των σχετικών εργασιών.
Σημειώνεται ότι έργο που έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται από την κάθε επικαλούμενη αυτό επιχείρηση μόνον κατά το ποσοστό ή το μέρος συμμετοχής της σε αυτό, ενώ θα αναφέρεται επίσης και το αντικείμενο των εργασιών που εκτέλεσε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.

1.3 Προς απόδειξη της ικανότητας παροχής υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων και αναφορικά με κάθε μια από τις επιχειρήσεις που θα αναλάβουν τα παραπάνω, θα πρέπει προς απόδειξη της εμπειρίας που αναφέρεται στην παράγραφο 13.8 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα 9 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, δηλώνοντας ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφεται το είδος του έργου και η περιγραφή της ΜΕΑ, η αστική(ες) περιοχή(ες) από την (τις) οποία (ες) είναι εξασφαλισμένη η διάθεση προς τη ΜΕΑ σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας στον ανάδοχο της σύμβασης, ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης, ο αναλογούν προϋπολογισμός της σύμβασης με βάση
την ποσοστιαία συμμετοχή, η δυναμικότητα της ΜΕΑ σε τόνους κατ' έτος, η συνολική αναλογούσα δυναμικότητα της ΜΕΑ σε τόνους με βάση το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας στη σύμβαση, ο εργοδότης - δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, το αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας στην επικαλούμενη σύμβαση και τα στοιχεία επικοινωνίας του εργοδότη.
Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται από:
1) νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης/εων λειτουργίας και συντήρησης, που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, άλλως αποσπάσματα αυτών, από τα οποία, όμως, θα προκύπτουν τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, και εφ' όσον ούτε τούτο είναι δυνατό, Υπεύθυνη Δήλωση της επιχείρησης από την οποία θα προκύπτουν τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, και στην οποία θα παρατίθενται οι λόγοι, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της σύμβασης/εων και των αποσπασμάτων της/τους.
και
2) βεβαίωση/πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη - δημοσίου φορέα, σε περίπτωση δημόσιου έργου ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, σε περίπτωση ιδιωτικού έργου, στα οποία θα αναφέρεται το είδος του έργου και η περιγραφή της ΜΕΑ, ή δυναμικότητα του έργου σε τόνους κατ' έτος σε σχέση με τα
σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα, το αντικείμενο της σύμβασης/εων λειτουργίας και συντήρησης, η αστική(ες) περιοχή(ες) από την (τις) οποία (ες) είναι εξασφαλισμένη η διάθεση προς την ΜΕΑ σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών,
καθώς και η διάρκεια παροχής αυτών. Εφ' όσον είναι αδύνατη η προσκόμιση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, του απαιτούμενου πιστοποιητικού του εργοδότη - δημόσιου φορέα, ή της απαιτούμενης βεβαίωσης του ιδιώτη εργοδότη, θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία θα παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων και επίσης θα βεβαιώνεται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών, καθώς και η διάρκεια παροχής αυτών.
Σημειώνεται ότι τόσο η κατασκευαστική αξία ΜΕΑ, όσο και η δυναμικότητα ΜΕΑ αναφέρονται στο μέρος της ΜΕΑ που αφορά σε σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα.

1.4 Εφ' όσον οι Υποψήφιοι στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 13.9 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου τότε
στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να περιληφθούν τα δικαιολογητικά για κάθε φορέα που διαθέτει την χρηματοοικονομική ή επαγγελματική / τεχνική ικανότητα
στον Υποψήφιο:
Όπως στο σημείο ΙΙΙ.2.2.3 της παρούσας και στο σημείο 15.8 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Α. Οι μελετητές που θα εκπονήσουν τις απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμπραξης, θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:
1) Εφόσον πρόκειται περί Ελλήνων μελετητών, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιρειών Μελετών, που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, και συγκεκριμένα να διαθέτουν τα κατωτέρω μελετητικά πτυχία, τα οποία και να προσκομίζουν:
- Γ' τάξης και άνω για την κατηγορία 18 «Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων »,
- Γ' τάξης και άνω για την κατηγορία 9 «Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες»,
- Γ' τάξης και άνω για την κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες»,
- Γ' τάξης και άνω για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων»,
- Γ' τάξης και άνω για την κατηγορία 8 «Στατικές Μελέτες»,
- Β' τάξης και άνω για την κατηγορία 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες»,
- Β' τάξης και άνω για την κατηγορία 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων»,
2) εφόσον οι μελετητές προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει διμερείς ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία τηρούνται αντίστοιχα μητρώα με αυτά της παραγράφου 13.6.1, να είναι εγγεγραμμένοι σε τάξη και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 13.6.1 8 της
Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου,
3) εφόσον προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει διμερείς ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία δεν τηρούνται μητρώα των προηγούμενων παραγράφων και είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους, να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη εκείνης που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
- για την κατηγορία 18 «Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων», δυναμικό τουλάχιστον 3 μονάδων,
- για την κατηγορία 9 «Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες», δυναμικό τουλάχιστον 3 μονάδων,
- για την κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες», δυναμικό τουλάχιστον 3 μονάδων,
- για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων», δυναμικό τουλάχιστον 3 μονάδων,
- για την κατηγορία 8 «Στατικές Μελέτες», δυναμικό τουλάχιστον 3 μονάδων,
- για την κατηγορία 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες», δυναμικό τουλάχιστον 2 μονάδων,
- για την κατηγορία 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων», δυναμικό τουλάχιστον 2 μονάδων.
Το δυναμικό των στελεχών των εταιρειών μελετών υπολογίζεται σε μονάδες ως εξής: α) μελετητής που έχει συμπληρώσει τετραετία από κτήση του διπλώματος: δυναμικό μίας (1) μονάδας, β) μελετητής που έχει συμπληρώσει οκταετία από κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: δυναμικό δύο (2) μονάδων, γ) μελετητής που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: δυναμικό τριών (3) μονάδων. Σε περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες.

Β. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου, θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:
1) Εφόσον πρόκειται για ελληνική εργοληπτική επιχείρηση, να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
2) προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει διμερείς ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, να είναι εγγεγραμμένη σε αυτούς,
3) προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, να είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής της και να έχει εκτελέσει παρόμοια με το παρόν, από ποιοτική και ποσοτική άποψη, έργα.
4) η εργοληπτική επιχείρηση ή, σε περίπτωση ένωσης εργοληπτικών επιχειρήσεων, τουλάχιστον ένα από τα μέλη αυτής οφείλει να έχει κατασκευάσει και περαιώσει μία τουλάχιστον Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων, κατασκευαστικής αξίας τουλάχιστον δώδεκα εκατομμυρίων Ευρώ (12.000.000 EUR) σε τιμές 1.01.2013 ή δυναμικότητας τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) τόνων κατ' έτος. Σημειώνεται ότι τόσο η κατασκευαστική αξία, όσο και η δυναμικότητα αναφέρονται στο μέρος της ΜΕΑ που αφορά σε σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα,
5) η ημερομηνία περαίωσης των ανωτέρω έργων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης κατασκευής του Έργου. Για την αναπροσαρμογή της κατασκευαστικής αξίας ενός έργου σε τιμές 1.01.2013 θα εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου έως την 1.01.2013.
Σημειώνεται ότι έργο που έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται από την κάθε επικαλούμενη αυτό επιχείρηση, μόνον κατά το ποσοστό ή το μέρος συμμετοχής της σε αυτό, ενώ θα αναφέρεται επίσης και το αντικείμενο των εργασιών που εκτέλεσε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου. Σημειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτή σύμβαση υπεργολαβίας με τον κύριο κατασκευαστή ή την κοινοπραξία που ανέλαβε την κατασκευή ΜΕΑ, εφόσον η σύμβαση υπεργολαβίας δεν αφορά στο σύνολο του ζητούμενου έργου σύμφωνα με την παράγραφο 13.7.5.
Επίσης, σημειώνεται ότι ως κατασκευαστική αξία του έργου θεωρείται η αξία των συμβάσεων (μίας ή περισσοτέρων που αφορούν το αυτό έργο), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τις οποίες έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Γ. Η επιχείρηση ή, σε περίπτωση ένωσης επιχειρήσεων, τουλάχιστον ένα από τα μέλη αυτής που θα αναλάβουν τη συντήρηση, και λειτουργία του Έργου θα πρέπει κατά την τελευταία τριετία πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό είτε να έχουν υπογράψει είτε να εκτελούν σύμβαση σε ισχύ είτε να έχουν περαιώσει μια σύμβαση ή ανανεούμενες συμβάσεις με διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους με το ακόλουθο αντικείμενο:
τη λειτουργία και συντήρηση Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, δυναμικότητας τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) τόνων σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων κατ' έτος.
Σε σχέση με τα στοιχεία που απαιτείται να υποβληθούν, σημειώνεται ότι σύμβαση πρέπει να έχει ως κύριο αντικείμενο τη λειτουργία και συντήρηση της ΜΕΑ από τον φορέα που την επικαλείται. Σε περίπτωση που η σύμβαση έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται από την κάθε επικαλούμενη αυτήν επιχείρηση μόνον κατά το ποσοστό ή το μέρος συμμετοχής της σε αυτήν και αναφέρεται επίσης και το αντικείμενο των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης, που παρείχε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης λειτουργίας και συντήρησης. Σημειώνεται ότι η δυναμικότητα αναφέρεται στο μέρος της ΜΕΑ που επεξεργάζεται σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα.

Δ. Για την πλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους Α, Β και Γ ανωτέρω, καθώς και σε σχέση με την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ο Υποψήφιος δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 45 παρ. 2,3 και 46 παρ. 3,4 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρα 47 παρ. 2,3 και 48 παρ. 3,4 της Οδηγίας 2004/18 αντίστοιχα), ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων, εφόσον αποδεικνύει τη δέσμευση των φορέων αυτών να διαθέσουν τους χρηματοοικονομικούς ή τεχνικούς πόρους τους στον Υποψήφιο για την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης καθ όλη τη διάρκεια αυτής.

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ? αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
ανταγωνιστικός διάλογος

IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
Προβλεπόμενος αριθμός φορέων: 6
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων: Α. Οικονομικη και χρηματοοικονομικη ευρωστια (Μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί) Α.1.Ίδια κεφάλαια (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 10 βαθμοί) Α.2. Αθροιστικός μέσος όρος του κύκλου εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις των εργοληπτικών εταιρειών που έχουν δηλωθεί ότι θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου(μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 15 βαθμοί).Β. Τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα (Μέγιστη Βαθμολογία: 75 ΒΑΘΜΟΙ) Β.1 Εμπειρία Υποψηφίου στη σύναψη ή/και υλοποίηση συμβάσεων Έργα ΣΔΙΤ ή Έργα Παραχώρησης ή Έργα Μακροχρόνιας Μίσθωσης με Ανάληψη Έργου (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 20 βαθμοί) Β.2. Εμπειρία των εργοληπτικών εταιρειών που έχουν δηλωθεί ότι θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου, σε κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων, κατά την τελευταία πενταετία (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 20 βαθμοί) Β.3. Εμπειρία των εταιρειών που έχουν δηλωθεί ότι θα αναλάβουν την λειτουργία και συντήρηση του Έργου κατά την τελευταία τριετία, σε συμβάσεις ή μια σειρά ανανεωμένων συμβάσεων στον τομέα της λειτουργίας και συντήρησης Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 25 βαθμοί) Β.4 Εμπειρία των εταιρειών που έχουν δηλωθεί ότι θα αναλάβουν την λειτουργία και συντήρηση του Έργου κατά την τελευταία τριετία σε σύμβαση ή μια σειρά ανανεούμενων συμβάσεων στον τομέα της λειτουργίας και συντήρησης Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 10 βαθμοί). Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια προεπιλογής και τον τρόπο βαθμολόγησης / στάθμισης των ουσιαστικών προσόντων των Υποψηφίων, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που πρέπει αυτοί να προσκομίσουν στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της προεπιλογής και της διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον προσδιορισμό των Προεπιλεγέντων, παρατίθενται στα άρθρα 17, 18, 21 και 24 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Α' Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
Χρήση σταδιακής διαδικασίας για τη μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό διαπραγμάτευση προσφορών όχι

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

όχι

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 19.3.2013
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: ναι
Τιμή: 300 EUR
Όροι και μέθοδοι πληρωμής: Παραλαβή της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμπληρωματικές και πληροφορίες: Παραλαβή της προκήρυξης του διαγωνισμού μέχρι και δέκα πέντε (15) ημερολογιακές πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι έως και 19 Μαρτίου 2013, από τον Δήμο Πατρέων, Παντανάσσης 30 - 3ος Όροφος, τηλ: +302610966272, φαξ:+302610966311, email: vstamop@patras.gr Αντίτιμο: 300 ευρώ. Πληροφορίες: κα. Σοφιανού Ειρήνη.

Υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων και διευκρινίσεων έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την παραλαβή της προκήρυξης προσκομίζεται απλή εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και του ενδιαφερομένου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη και ταχυδρομικώς, εφ' όσον προηγουμένως έχουν προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα αναγκαία δικαιολογητικά και έχουν καταβάλλει το αντίτιμο και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει την προκήρυξη μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή της στον ενδιαφερόμενο.
Οι έγγραφες απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτήσεων των Ενδιαφερομένων θα κοινοποιούνται σε όλους τους Ενδιαφερομένους που παρέλαβαν την παρούσα, χωρίς να αναφέρεται ποιος εξ αυτών υπέβαλε την ερώτηση, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
2.4.2013 - 12:00

IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

ελληνικά.

IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Όπως στο σημείο ΙΙΙ.1.2 της παρούσας.

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο και τη Διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Παραρτήματα αυτής που διατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο IV.3.3. της παρούσας.
Η μεταβολή ή αλλαγή στη νομική κατάσταση, στις αρμοδιότητες ή σύνθεση των αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, που αναφέρονται στην παρούσα ή η μεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει σχετικά εγγράφως τους Ενδιαφερόμενους / Υποψηφίους / Προεπιλεγέντες / Διαγωνιζόμενους στις περιπτώσεις αυτές. Τέλος, επισημαίνεται ότι με το χρόνο ουσιαστικής λειτουργίας του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΣΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή όταν ξεκινήσει εν τοις πράγμασι η λειτουργία του και αφού εκδοθούν οι πράξεις συγκρότησης των οργάνων διοίκησης αυτού και το καταστατικό του και αφού αποκτήσει το απαραίτητο προσωπικό, η ισχύς της από 27.7.2012 συναφθησόμενης προγραμματικής σύμβασης δύναται να λήξει και αναθέτουσα αρχή να είναι ο νέος μοναδικός ΦΟ.Σ.Δ.Α της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα χρονοδιαγράμματα οποιασδήποτε φάσης του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Ενδιαφερομένων, των Υποψηφίων, των Προεπιλεγέντων, των Διαγωνιζομένων ή/και τρίτων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, να αναβάλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή, ακόμη, να μην κατακυρώσει τα αποτελέσματά του, εν γένει, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή/και τρίτων μερών.
Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε Μέλος του(σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων), έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων των τευχών της Α΄ Φάσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου στο σύνολό τους και της ισχύουσας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε Μέλος του (σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων), αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της των όρων των τευχών της Α΄ Φάσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
Η συμμετοχή των Υποψηφίων στο Διαγωνισμό δεν τους παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα έγερσης απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αποζημίωσης ή απόδοσης δαπανών που συνδέονται με τη συμμετοχή ή την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή Δεσμευτικής Προσφοράς για το Έργο, ή για την εν γένει συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Ομοίως, καμία αξίωση για αποζημίωση ή απόδοση δαπανών δεν θα ληφθεί υπ' όψιν και κανένας Υποψήφιος, Προεπιλεγείς ή Διαγωνιζόμενος δεν δικαιούται να προβάλει παρόμοια αξίωση, εάν η Αναθέτουσα Αρχή απορρίψει τον Υποψήφιο, Προεπιλεγέντα ή Διαγωνιζόμενο ή εάν, για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε στάδιο, αποφασίσει ότι η διαδικασία του Διαγωνισμού θα πρέπει να ανασταλεί, μη συνεχισθεί, ακυρωθεί, επαναληφθεί ή ματαιωθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει την υποβολή εναλλακτικών προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 24 της Οδηγίας 2004/18), με ειδικό περί τούτο όρο που θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς (Στάδιο Β.ΙΙ του διαγωνισμού), όπου και θα διευκρινισθούν οι προϋποθέσεις υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
Ο Διαγωνισμός και η Σύμβαση Σύμπραξης θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό, οι δε συμβάσεις θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα.
Η Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο, η Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς, καθώς και τα λοιπά τεύχη που θα τις συνοδεύουν, περιλαμβανομένου και του Σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης, θα συνταχθούν και θα διατεθούν στους Προεπιλεγέντες και στους Διαγωνιζόμενους στην ελληνική γλώσσα. Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλει προσπάθεια να διαθέσει ανεπίσημη μετάφραση του κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης ή τμήματος / περίληψης αυτής στην αγγλική γλώσσα, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από ικανό αριθμό Ενδιαφερομένων, άνευ προσθέτου αντιτίμου. Το μεταφρασμένο κείμενο θα διατίθεται προς διευκόλυνση και μόνο των αλλοδαπών Ενδιαφερομένων και, σε κάθε περίπτωση, ισχύον είναι αποκλειστικά το ελληνικό κείμενο της Πρόσκλησης.
Η επιλογή ΙΦΣ θα γίνει με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου του άρθρου 13 του Ν.3389/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 29 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), και θα διεξαχθεί σύμφωνα με: i) τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 "Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα" (ΦΕΚ Α΄ 232/22.9.2005), όπως ισχύει, ii) τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως ισχύει, iii) τις διατάξεις του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64/16.3.2007) με τίτλο "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005", όπως ισχύει, iv) τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)", v) τις διατάξεις του Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189/1980) "Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου"", ιδίως δε το άρθρο 19 αυτού, (προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά και τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 2741/99 "περί προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου" (ΦΕΚ Α' 199 /28.09.1999), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α' 242 /11.10.2002), το Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α'329/24.12.2002), το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄267/3.12.2007), το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267/3.12.2007) και το άρθρο 77 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51 12.3.2012), vi) τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, vii) Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.04.2012) "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ", όπως ισχύει και viii) τους όρους των τευχών της Α΄ και της Β΄ Φάσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
Ειδικότερα, ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως ακολούθως: Α΄ ΦΑΣΗ: Προεπιλογή: Στην Α΄ Φάση οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και να καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα στην παρούσα και στην Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Α΄ Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Β' ΦΑΣΗ: Διάλογος (Στάδιο Ι) και Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών-Ανάθεση (Στάδιο ΙΙ), σύμφωνα με τα ειδικότερα ορισθησόμενα στα τεύχη Β' Φάσης.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πατρέων
Μαιζώνος 108
262 21 Πάτρα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2610966272
Φαξ: +30 2610966311

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: 1. Οι διαφορές από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010 "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων", όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες πριν από την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αφ' ότου έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της πράξης ή παράλειψης την οποία θεωρεί παράνομη, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται πάντως να δεχτεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασίμου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης ως προς το μέρος που έγινε δεκτή η προσφυγή. Ο ενδιαφερόμενος, εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, δύναται να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προδικαστικής προσφυγής, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
2. Στην περίπτωση που υποβληθούν προδικαστικές προσφυγές ως άνω, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αρχικά το γνωστοποιεί σε όλους τους Υποψηφίους, οι οποίοι δικαιούνται να προσέλθουν και να παραλάβουν αντίγραφά τους από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παραπάνω γνωστοποίηση. Οι Υποψήφιοι που παρέλαβαν τις προδικαστικές προσφυγές κατά τα ανωτέρω δικαιούνται να υποβάλουν υπόμνημα στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με τις απόψεις τους αναφορικά με τις αιτιάσεις που περιέχονται στις προδικαστικές προσφυγές και τους αφορούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραπάνω υποβολή. Μετά ταύτα, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή την προδικαστική προσφυγή και, τυχόν υποβληθέντα υπομνήματα, συνοδευόμενα από σχετική κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της προδικαστικής προσφυγής.
3. Επί των προδικαστικών προσφυγών αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή.
4. Οι αποφάσεις επί των προδικαστικών προσφυγών κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σε όλους τους Υποψηφίους. Μετά από την έκδοση απόφασης επί προδικαστικής προσφυγής από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν είναι δυνατή η υποβολή περαιτέρω ενστάσεων ή αντιρρήσεων.

VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Διεύθυνση Έργων Δήμου Πατρέων
Παντανάσσης 30 3ος ΄Οροφος
262 21 Πάτρα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vstamop@patras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610966272
Φαξ: +30 2610966311

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
8.2.2013