Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Έργα Σδιτ >> Αναβάθμιση, επέκταση και εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια και ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Ντορντόπολη, Δήμου Νάουσας, Ν.Ημαθίας με ΣΔΙΤ

Αναβάθμιση, επέκταση και εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια και ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Ντορντόπολη, Δήμου Νάουσας, Ν.Ημαθίας με ΣΔΙΤ

Τομέας : 
Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Τρί, 14/05/2013
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

GR-Νάουσα: Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

2013/S 010-012606

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Δημαρχίας 30
Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Υπόψη: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ
592 00 Νάουσα
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2332350330
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: adamidis@naoussa.gr
Φαξ: +30 2332024620

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.naoussa.gr

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.ppp.naoussa.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Περιφερειακή ή τοπική αρχή

I.3) Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1) Περιγραφή

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Αναβάθμιση, επέκταση και εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 πηγάδια και ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ντορντόπολη, Δήμου Νάουσας, Ν.Ημαθίας

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής

Υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Δήμος Νάουσας

Κωδικός NUTS GR121

II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

1.1 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3389/2005, ο Δήμος Νάουσας, υπέβαλε στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ) πρόταση για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση, Επέκταση και Εκμετάλλευση του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια και Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Τουριστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ντορντόπολη, Δήμου Νάουσας, Ν. Ημαθίας», η οποία εντάχθηκε στον προβλεπόμενο από το Ν. 3389/2005 Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων. Στη συνέχεια υπεβλήθη στη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) αίτηση για την υπαγωγή της εν λόγω Σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. Mε την από 9.4.2012 Απόφαση της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ., εγκρίθηκε η υπαγωγή της Σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.

1.2 Η χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου θα γίνει με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού («ΑΕΕΣ»).

1.3 Η ΑΕΕΣ θα ανακτήσει τις δαπάνες της επένδυσης μέσω της εμπορικής εκμετάλλευσης των υποδομών του Έργου. Επιπλέον, ο Δήμος Νάουσας θα λαμβάνει ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων ως μίσθωμα. Κατά τη Β' Φάση του Διαγωνισμού θα προσδιορισθούν αναλυτικότερα τα παραπάνω, καθώς και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου (προδιαγραφές κατασκευής, λειτουργίας και αποτελέσματος, μέγιστος χρόνος κατασκευής, υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων κ.τ.λ.).

1.4 Σε σχέση με το ανωτέρω Έργο, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (με την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα συστήσει) θα αναλάβει:

1.4.1 τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών,

1.4.2 το σύνολο των εργασιών κατασκευής, τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών του Έργου, της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και της σύνδεσης του Έργου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας,

1.4.3 τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια (με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της Προκήρυξης),

1.4.4 την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών,

1.4.5 την εμπορική εκμετάλλευση των υποδομών του Έργου.

1.5 Κατά την παρούσα φάση οι σχεδιαζόμενες υποδομές του Έργου έχουν περιγραφεί από την Αναθέτουσα Αρχή στην προκήρυξη ανταγωνιστικού διαλόγου - Α' Φάση: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο IV.3.3, ωστόσο, είναι δυνατό να προσδιοριστούν και κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Ως εκ τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος της περαιτέρω εξειδίκευσης ή τροποποίησης και του ακριβούς προσδιορισμού του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης κατά το στάδιο του διαλόγου (Β.Ι Φάση του Διαγωνισμού), ώστε να προσαρμοσθεί ει δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.

1.6 Η συνολική συμβατική χρονική διάρκεια της Σύμπραξης είναι 40 έως 45 έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Η ακριβής συνολική συμβατική χρονική διάρκεια της Σύμβασης θα καθορισθεί ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα προσδιορισθεί ρητά στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.
Οι σχεδιαζόμενες υποδομές του Έργου εκτιμάται ότι έχουν κόστος υλοποίησης Ευρώ 25-30 εκατ. (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ). Ωστόσο, είναι δυνατό να καθορισθούν ειδικότερα και κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου .

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

92610000, 45212210, 45212220, 45212223, 45212225, 45212400, 45212411, 45212413, 45212420, 45400000, 45454100, 50880000, 55000000, 55110000, 55200000, 55250000, 79993000, 92000000, 92600000, 98340000, 45234200, 45234210, 45234220, 45234230, 42418200, 42418290, 45200000, 45111291, 45212000, 45212100, 45212140, 45212200

II.1.7) Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement - GPA): ναι

II.1.8) Τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: ναι

II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Σε σχέση με το ανωτέρω Έργο, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (με την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα συστήσει) θα αναλάβει:

 • τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των υποδομών του Έργου,
 • το σύνολο των εργασιών κατασκευής, τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών του Έργου, της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και της σύνδεσης του Έργου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η κατασκευή και λειτουργία των υποδομών θα πρέπει, ως συνολικό αποτέλεσμα, αποδεδειγμένα να καλύπτει τους στόχους που τάσσουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προδιαγραφές αποτελέσματος που θα καθορισθούν μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου κατά την Β΄ Φάση του Διαγωνισμού. Η λειτουργία και συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης συνίσταται, ιδίως, στην καθημερινή λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων με ίδια μέσα, τη συνήθη, προληπτική και διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση και την περιοδική αντικατάσταση / ανανέωση τμημάτων, στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού (lifecycle cost) του συνόλου των εγκαταστάσεων, τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων, των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, όπως αυτά θα αναφέρονται αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας, τις προδιαγραφές και τους στόχους της ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης , που θα οριστούν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού,
 • τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια (με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της Προκήρυξης),
 • την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του,
 • την εμπορική εκμετάλλευση των υποδομών του Έργου.

Κατά την παρούσα φάση οι σχεδιαζόμενες υποδομές του Έργου έχουν περιγραφεί από την Αναθέτουσα Αρχή στην προκήρυξη ανταγωνιστικού διαλόγου ? Α' Φάση: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο IV.3.3, ωστόσο, είναι δυνατό να προσδιοριστούν και κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Ως εκ τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος της περαιτέρω εξειδίκευσης ή τροποποίησης και του ακριβούς προσδιορισμού του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης κατά το στάδιο του διαλόγου (Β.Ι Φάση του Διαγωνισμού), ώστε να προσαρμοσθεί ει δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.

Η συνολική συμβατική χρονική διάρκεια της Σύμπραξης είναι 40 έως 45 έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Η ακριβής συνολική συμβατική χρονική διάρκεια της Σύμβασης θα καθορισθεί ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα προσδιορισθεί ρητά στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

II.2.2) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Στη Φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου (Α Φάση - προεπιλογή) δεν Απαιτείται κατάθεση εγγυήσεων. Η εγγύηση συμμετοχής που θα απαιτηθεί στο Στάδιο ΙΙ της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις θα καθοριστούν στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν την ΑΕΕΣ και θα καλυφθούν από ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια. Ο ΙΦΣ αναμένεται να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια για την ΑΕΕΣ. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο στη χρηματοδότηση του Έργου.

Επισημαίνεται ότι πρόσφατα υπεγράφη η σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουργία Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) μέσω του οποίου δύνανται να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την αστική ανάπλαση. Oι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξετάσουν, με δική τους ευθύνη, την πιθανότητα / εφικτότητα / επιλεξιμότητα παροχής μέρους της χρηματοδότησης (ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια) της κατασκευής του Έργου από το εν λόγω Ταμείο Χαρτοφυλακίου ή άλλα ανάλογα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν ή δημιουργηθούν.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Για τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης, απαιτείται, σύμφωνα και με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 3389/2005, η σύσταση από τον ΙΦΣ Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), η οποία θα υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 και του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα, ο ΙΦΣ θα συστήσει ΑΕΕΣ με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα έχει μόνο ιδρυτή μέτοχο τον ΙΦΣ και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα έχει ιδρυτές μετόχους τα μέλη του ΙΦΣ κατά τα ποσοστά συμμετοχής τους, όπως αυτά θα έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 13.4 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Η ΑΕΕΣ θα συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή.

Περαιτέρω, η ΑΕΕΣ θα δύναται να συμβληθεί, μεταξύ άλλων:

 • για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, με τους μελετητές που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.6 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, ανεξάρτητα εάν αυτοί συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ, ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου,
 • για την κατασκευή του Έργου, με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.7 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, ότι θα αναλάβουν το κατασκευαστικό αντικείμενο του Έργου, και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτές συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου,
 • για τη λειτουργία, συντήρηση των υποδομών του Έργου που αποτελούν αντικείμενο της Σύμπραξης, με τις επιχειρήσεις που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.8 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, ότι θα παράσχουν τις υπηρεσίες αυτές, και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτές συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου,

Πάντως, οι συμβάσεις αυτές θα εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται ειδικότερα στη Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς και στα λοιπά τεύχη που θα τη συνοδεύουν.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:

Α. Δικαιούμενοι Συμμετοχής

Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε Ένωση Προσώπων), εφ' όσον:

 1. οι ίδιοι ή τα Μέλη τους (σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων) προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που κυρώθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία με το Ν. 2513/1997 ή έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπουν το αμοιβαίο «άνοιγμα» των αγορών δημοσίων συμβάσεων μεταξύ των κρατών-μερών της συμφωνίας και
 2. πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις παραγράφους 13.5 μέχρι και 13.8 και 16.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Και στα σημεία ΙΙΙ.2.2 και ΙΙΙ.2.3 της παρούσης.

Οι Ενώσεις Προσώπων, που θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, δεν υποχρεούνται να έχουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ωστόσο, τα Μέλη του Υποψηφίου (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Β. Λόγοι αποκλεισμού

Κάθε υποψήφιος αποκλείεται σε περίπτωση που από τον έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών προκύψει ότι συντρέχει στο πρόσωπο του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε οποιοδήποτε από τα Μέλη του (αν πρόκειται περί Ένωσης Προσώπων) λόγος αποκλεισμού εκ των προβλεπομένων στο άρθρο 43 Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και, συγκεκριμένα, ένας από τους παρακάτω λόγους:

 1. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής του, ή έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία συναλλαγής, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής του.
 2. Έχει καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
 3. Έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή.
 4. Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
 5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
 6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
 7. Έχει υποβάλει σοβαρή ψευδή δήλωση κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με βάση την παρούσα ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Γ. Αποδεικτικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι:

Ι. Προς απόδειξη ότι δεν συντρέχει κάποιος ή περισσότεροι από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, κάθε Υποψήφιος ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, κάθε Μέλος του Υποψηφίου, θα πρέπει να υποβάλει ένορκη βεβαίωση που έχει συνταχθεί ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου και σε περίπτωση αλλοδαπού δικαίου που δεν προβλέπει την έκδοση ένορκης βεβαίωσης, δήλωση επί εγγράφου ανάλογης αποδεικτικής ισχύος και με αντίστοιχο περιεχόμενο, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου, με την οποία θα βεβαιώνει ότι:

1. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οριστική καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους υποχρεωτικού αποκλεισμού του άρθρου 43 παρ. 1 Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 παρ. 1 Οδηγίας 2004/18) που απαριθμούνται κατωτέρω:

 • συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1),
 • δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
 • απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
 • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77, Οδηγία που τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L της 28.12.2001, σελ. 76).

2. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του

3. δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, εξυγίανσης ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του

4. δεν έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του κράτους όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή

5. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

6. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης υπέρ των εργαζομένων του (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή και τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης

7. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή φόρων και τελών (φορολογική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή και τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η ένορκη βεβαίωση ή η δήλωση επί εγγράφου ανάλογης αποδεικτικής ισχύος στην περίπτωση αλλοδαπού δικαίου θα υποβάλλεται: α) προκειμένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε. από τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές, β) προκειμένου περί Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., από τους διαχειριστές και γ) προκειμένου περί Α.Ε. από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α.Ε. ως προς το σημείο Γ.Ι.1, όσον αφορά τους ιδίους ατομικά και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α.Ε. ως προς τα σημεία Γ.Ι.2 έως Γ.Ι.7, όσον αφορά την Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου η ένορκη βεβαίωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση νομίμους εκπροσώπους του.

ΙΙ. Ο Διαγωνισμός διέπεται και από τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30/14.2.2005), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου αυτού, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό επιτρέπεται μόνο σε Υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου αυτού. Για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις Επισημαίνεται, επίσης, ότι απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξωχωρίων εταιρειών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.α΄ του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005.

Επίσης, επισημαίνεται ότι εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι ανώνυμες εταιρείες που είναι εισηγμένες σε στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και υποβάλλουν περί τούτου σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους.

Συγκεκριμένα προσκομίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφ' όσον έχουν κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασής τους υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, προσκομίζουν:

 • πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
 • αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
 • κάθε άλλο στοιχείο, αναφορικά με γεγονός που έχει συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών.

3. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασής τους, προσκομίζουν:

 • βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου ή του Μέλους αυτού,
 • έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ποσοστό 1% των μετοχών,
 • αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (που κατέχουν ποσοστό, τουλάχιστον, 1%), σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία,
 • αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η επιχείρηση αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δεν μπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όμως αποδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής, τότε ο Υποψήφιος αποκλείεται.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία το βιβλίο μετόχων τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, τότε θα πρέπει να προσκομισθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Εκπροσώπου του Υποψηφίου ή του Εκπροσώπου του Μέλους του Υποψηφίου και να υποβληθεί τούτο σε έντυπη μορφή, η οποία θα φέρει ημερομηνία και θα υπογράφεται από το αρμόδιο πρόσωπο του Υποψηφίου ή του Μέλους του Υποψηφίου, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την τήρησή του, το οποίο και θα βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων του.

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:

Α. Ο υποψήφιος:

Προς απόδειξη των απαιτήσεων χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας της παρούσας παραγράφου (σημείο 13.5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου), ο Υποψήφιος και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, κάθε Μέλος της, θα υποβάλει:

 1. τις Οικονομικές Καταστάσεις Τριών Τελευταίων Χρήσεων,
 2. Πίνακα με τα οικονομικά στοιχεία του Υποψηφίου για τις Τρεις Τελευταίες Χρήσεις συνταγμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου,
 3. Επιστολή χρηματοδοτικής υποστήριξης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος συνταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα 8 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, με την οποία να δηλώνεται κατ' ελάχιστο ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει γνώση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση του Διαγωνισμού) και ότι ενδιαφέρεται να εξετάσει αίτημα χρηματοδότησης του Έργου, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε περίπτωση που ο υπέρ ου Υποψήφιος επιλεγεί ως ΙΦΣ για το Έργο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων αρκεί μία επιστολή χρηματοδοτικής υποστήριξης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, συνταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα 8 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, για την Ένωση Προσώπων.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα 9 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, που θα υπογράφεται από τον Εκπρόσωπο Υποψηφίου, ή τον κοινό Εκπρόσωπο Υποψηφίου, με την οποία θα βεβαιώνει ότι θα χρηματοδοτήσει το Έργο, με δανειακά ή/και ίδια κεφάλαια.

Β. Ο προτεινόμενος από τον υποψήφιο κατασκευαστής:

Προς απόδειξη του κριτηρίου της παρούσας παραγράφου (σημείο 13.7.4 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου), κάθε εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει:

 1. τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων, καθώς και πίνακα συνταγμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, και
 2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που περιελήφθησαν στον πίνακα του Παραρτήματος 5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου

Γ. Επίκληση χρηματοοικονομικής ικανότητας τρίτων φορέων:

Εφ' όσον οι Υποψήφιοι στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 13.9 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, τότε στον Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής πρέπει να περιληφθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά για κάθε φορέα που διαθέτει τη χρηματοοικονομική ή επαγγελματική / τεχνική ικανότητα στον Υποψήφιο:

1. Τα στοιχεία της πλήρους νομιμοποίησης των φορέων αυτών σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 15.1.2.1, 15.1.2.2, 15.1.3.1 και 15.1.3.2 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου,

2. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του φορέα που διαθέτει την χρηματοοικονομική ή επαγγελματική / τεχνική ικανότητα στον Υποψήφιο, με την οποία:

 • θα εγκρίνεται η συνεργασία με τον Υποψήφιο και η παροχή προς τον Υποψήφιο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του Υποψηφίου για την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρεται κατ' ελάχιστον στους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για το Έργο και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση του Έργου,
 • θα δεσμεύεται ρητά να διαθέσει στον Υποψήφιο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης,
 • θα δηλώνεται το πρόσωπο που θα έχει την εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον οικονομικό φορέα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για το Διαγωνισμό, περιλαμβανομένων και των εγγράφων που αποδεικνύουν τη δέσμευση του οικονομικού φορέα έναντι του Υποψηφίου.
 • θα δεσμεύεται, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος «...» αναδειχθεί Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση, Επέκταση και Εκμετάλλευση του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια και Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Τουριστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ντορντόπολη, Δήμου Νάουσας, Ν. Ημαθίας», να συνεργαστεί αποκλειστικά μαζί του, καθώς και ότι θα συνεργασθεί με την ΑΕΕΣ, που θα συσταθεί από τον Υποψήφιο σε περίπτωση που αυτός αναδειχθεί ΙΦΣ στον ως άνω Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Από την παρούσα (υπ' αριθμ. 4) δέσμευση εξαιρούνται οι φορείς που διαθέτουν την εμπειρία της παραγράφου 13.8 (i) της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου (εμπειρία λειτουργίας χιονοδρομικού κέντρου), οι οποίοι δύνανται να δηλώνονται ως συνεργαζόμενα μέρη από περισσότερους του ενός Υποψηφίους.

3. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο θα υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με το ανωτέρω περιεχόμενο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 15.1.4 (1) και (2) της προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Α' φάση,

4. σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δηλώνει ότι στηρίζεται και κάνει χρήση της ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων για την πλήρωση των απαιτήσεων της παραγράφου 13.5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.3 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου για τον οικονομικό φορέα που διαθέτει την χρηματοοικονομική ή επαγγελματική / τεχνική ικανότητα στον Υποψήφιο,

5. σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που διαθέτει την χρηματοοικονομική ή επαγγελματική / τεχνική ικανότητα στον Υποψήφιο είναι μελετητής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.4 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις διατάξεις αυτές,

6. σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που διαθέτει την χρηματοοικονομική ή επαγγελματική / τεχνική ικανότητα στον Υποψήφιο είναι εργοληπτική επιχείρηση, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, και

7. σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που διαθέτει την χρηματοοικονομική ή επαγγελματική / τεχνική ικανότητα στον Υποψήφιο είναι επιχείρηση που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην λειτουργία, συντήρηση υποδομών σχετικών με το Έργο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.6 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:

Α. Ο υποψήφιος:

Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει σωρευτικά τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται ακολούθως:

 1. Ο μέσος όρος Ιδίων Κεφαλαίων του Υποψηφίου κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια Ευρώ (EUR 10.000.000), όπως θα αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή.
 2. Θα πρέπει να αποδεικνύει την πιστοληπτική του ικανότητα προσκομίζοντας την επιστολή χρηματοδοτικής υποστήριξης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 15.3.3 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Β. Ο προτεινόμενος από τον υποψήφιο κατασκευαστής:

Θα πρέπει να πληρούνται ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας και, συγκεκριμένα, πρέπει η εργοληπτική επιχείρηση να έχει κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις μέσο όρο κύκλου εργασιών, τουλάχιστον, δώδεκα εκατομμύρια Ευρώ (EUR 12.000.000), εκ των οποίων, τουλάχιστον τα πέντε εκατομμύρια Ευρώ (EUR 5.000.000) σε οικοδομικές εργασίες και τα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (EUR 2.500.000) σε ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εργασίες. Σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων εργοληπτικών επιχειρήσεων τα ανωτέρω ελάχιστα επίπεδα μέσου όρου κύκλου εργασιών πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά στις δηλούμενες, σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου.

Γ. Επίκληση χρηματοοικονομικής ικανότητας τρίτων φορέων:

Για την πλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 13.5 μέχρι και 13.8 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ο Υποψήφιος δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της χρηματοοικονομικής ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 45 παρ. 2,3 και 46 παρ. 3,4 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρα 47 παρ. 2,3 και 48 παρ. 3,4 της Οδηγίας 2004/18 αντίστοιχα), ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων, εφόσον αποδεικνύει τη δέσμευση των φορέων αυτών να διαθέσουν τους χρηματοοικονομικούς πόρους τους στον Υποψήφιο για την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης καθόλη τη διάρκεια αυτής.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:

Α. Ο προτεινόμενος από τον υποψήφιο μελετητής:

Προς απόδειξη της ικανότητας του Υποψηφίου να εκπονήσει τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμπραξης μελέτες και αναφορικά με τους μελετητές που θα εκπονήσουν αυτές, θα πρέπει να προσκομισθούν πρόσθετα έγγραφα και δικαιολογητικά. Ειδικότερα:

 1. Οι μελετητές της παραγράφου 13.6.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του μελετητικού τους πτυχίου που πιστοποιεί την εγγραφή του στα Μητρώα Μελετητών / Μελετητικών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 2. Οι μελετητές της παραγράφου 13.6.2 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε ή έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία τηρούνται αντίστοιχα μητρώα με αυτά της παραγράφου 13.6.1, θα πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά εγγραφής και
 3. Οι μελετητές της παραγράφου 13.6.3 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία δεν τηρούνται μητρώα των προηγούμενων παραγράφων, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους, ή εφ' όσον δεν εκδίδεται, ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου που να βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης του πιστοποιητικού και την εγγραφή τους στο μητρώο και εάν στο συγκεκριμένο αυτό κράτος δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, Υπεύθυνη Δήλωση. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού τους, από τα οποία θα προκύπτει η κατοχή της ζητούμενης εμπειρίας.

Β. Ο προτεινόμενος από τον υποψήφιο κατασκευαστής:

Προς απόδειξη της ικανότητας του Υποψηφίου να κατασκευάσει το αντικείμενο του Έργου και αναφορικά με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου, θα πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(1) δικαιολογητικά εγγραφής σύμφωνα με τα κατωτέρω:

i. οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 13.7.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,

ii. οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 13.7.2 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, πιστοποιητικό εγγραφής στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή διμερή συμφωνία ή συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε., επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή.

iii. οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 13.7.3 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής της, ή, εφ' όσον δεν εκδίδεται τέτοια, ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου που να βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης και την εγγραφή της στο μητρώο και, εάν στο συγκεκριμένο αυτό κράτος δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, Υπεύθυνη Δήλωση. Σε περίπτωση υποβολής ένορκης βεβαίωσης ή Υπεύθυνης Δήλωσης, θα δηλώνονται και τα, παρόμοια με το παρόν, από ποιοτική και ποσοτική άποψη, έργα, τα οποία έχει εκτελέσει. Σε περίπτωση δημοσίου έργου, η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη - δημοσίου φορέα, στο οποίο θα αναφέρεται το είδος του έργου, η κατασκευαστική αξία αυτού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, καθώς και ο χρόνος περαίωσης των σχετικών εργασιών. Σε περίπτωση ιδιωτικού έργου, η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, είτε από τη σύμβαση ή τις συμβάσεις κατασκευής, είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, στην οποία σε κάθε περίπτωση θα αναφέρεται το είδος του έργου, η κατασκευαστική αξία αυτού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, καθώς και ο χρόνος περαίωσης των σχετικών εργασιών. Εφ' όσον οι εργοληπτικές επιχειρήσεις αδυνατούν να προσκομίσουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σε περίπτωση δημοσίου έργου ή τις συμβάσεις κατασκευής και τις βεβαιώσεις των ιδιωτών - εργοδοτών, σε περίπτωση ιδιωτικών έργων, θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία θα παρατίθενται οι λόγοι, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων και, επίσης, θα βεβαιώνεται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, καθώς και ο χρόνος περαίωσης των σχετικών εργασιών.

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(2) Προς απόδειξη της εμπειρίας της παραγράφου 13.7.5 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, κάθε εργοληπτική επιχείρηση και, σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων, τουλάχιστον, μία από αυτές, υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα 6 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, δηλώνοντας ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφεται το είδος των έργων, η συνολική αξία καθενός, η αξία των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών του κάθε έργου (ανάλογα με το είδος του), ο τόπος και χρόνος εκτέλεσης και περαίωσής τους και ο εργοδότης (δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας).

Σε περίπτωση δημοσίου έργου, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια Αρχή του εργοδότη - δημοσίου φορέα, στο οποίο θα αναφέρεται το είδος του έργου, η κατασκευαστική αξία αυτού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται κατωτέρω, και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, καθώς και ο χρόνος περαίωσης των σχετικών εργασιών.

Σε περίπτωση ιδιωτικού έργου, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, είτε από τη σύμβαση ή τις συμβάσεις κατασκευής, είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, στην οποία, σε κάθε περίπτωση, θα αναφέρεται το είδος του έργου, η κατασκευαστική αξία αυτού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται κατωτέρω, και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, καθώς και ο χρόνος περαίωσης των εργασιών.

Εφόσον οι εργοληπτικές επιχειρήσεις αδυνατούν να προσκομίσουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το απαιτούμενο πιστοποιητικό σε περίπτωση δημοσίου έργου ή τις συμβάσεις κατασκευής και τη βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, σε περίπτωση ιδιωτικού έργου, θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων και, επίσης, θα βεβαιώνεται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, καθώς και ο χρόνος περαίωσης των εργασιών.

Σημειώνεται ότι έργο που έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται από την κάθε επικαλούμενη αυτό επιχείρηση μόνον κατά το ποσοστό ή το μέρος συμμετοχής της σε αυτό, ενώ θα αναφέρεται, επίσης, και το αντικείμενο των εργασιών που εκτέλεσε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.

Επίσης, σημειώνεται ότι, ως κατασκευαστική αξία του έργου θεωρείται η αξία των συμβάσεων (μίας ή περισσοτέρων που αφορούν το αυτό έργο), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τις οποίες έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου ή, σε περίπτωση ιδιοκατασκευής, η αξία του έργου σύμφωνα με την εκτίμηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών ή άλλου αντίστοιχου πιστοποιημένου οργανισμού. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το επικαλούμενο έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο σύμπραξης ή κοινοπραξίας, θα ληφθεί υπόψη μόνον κατά το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής της επικαλούμενης την εμπειρία εργοληπτικής επιχείρησης στη σύμπραξη ή την ανάδοχο κοινοπραξία ή την κοινοπραξία κατασκευής.

Γ. Ο προτεινόμενος από τον υποψήφιο διαχειριστής - συντηρητής:

Προς απόδειξη της εμπειρίας στην ικανότητα παροχής υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης των υποδομών του Έργου, κάθε μια από τις επιχειρήσεις που θα αναλάβουν τα παραπάνω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.8 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα 7 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, δηλώνοντας ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφεται το είδος/περιγραφή του έργου, η ποσοστιαία συμμετοχή της επιχείρησης στον ανάδοχο της σύμβασης, ο συνολικός και ο αναλογούν προϋπολογισμός, η ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης, το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας στην επικαλούμενη σύμβαση, ο εργοδότης των συμβάσεων και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται από:

 1. νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης/εων, που αναφέρεται στην παράγραφο 13.8 της προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Α' φάση, άλλως, αποσπάσματα αυτών από τα οποία, όμως, θα προκύπτουν τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία και εφόσον ούτε τούτο είναι δυνατό, Υπεύθυνη Δήλωση της επιχείρησης από την οποία θα προκύπτουν τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία και, στην οποία, θα παρατίθενται οι λόγοι, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της σύμβασης/εων ή των αποσπασμάτων της/τους.
 2. πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη - δημοσίου φορέα, ή από τον ιδιώτη - εργοδότη, στο οποίο θα αναφέρεται και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών καθώς και η διάρκεια παροχής αυτών με αναφορά στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Εφόσον είναι αδύνατη η προσκόμιση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, του απαιτούμενου πιστοποιητικού του εργοδότη δημόσιου φορέα ή ιδιώτη, θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων και, επίσης, θα βεβαιώνεται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών καθώς και η διάρκεια παροχής αυτών των εργασιών.

Σε σχέση με τα στοιχεία που απαιτείται να υποβληθούν, σημειώνεται ότι σύμβαση που έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται από την κάθε επικαλούμενη αυτήν επιχείρηση μόνον κατά το ποσοστό ή το μέρος συμμετοχής της σε αυτήν και αναφέρεται, επίσης, και το αντικείμενο των υπηρεσιών, που παρείχε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης.

Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 13.8 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, προς απόδειξη της εμπειρίας στην ικανότητα παροχής υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης των υποδομών του Έργου, η επιχείρηση ή, σε περίπτωση ένωσης επιχειρήσεων, τα μέλη αυτής που θα αναλάβουν τη λειτουργία, συντήρηση των υποδομών του Έργου, θα υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έχουν αναλάβει και εκτελούν κατά την τελευταία τριετία πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό τη διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 13.8 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου ως ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων αυτών είτε ότι είχαν αναλάβει και εκτελούσαν τη διαχείριση και λειτουργία των ως άνω εγκαταστάσεων ως διαχειριστές αυτών για ένα (1) τουλάχιστον εξάμηνο και θα προκύπτουν τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία.

Δ. Επίκληση τεχνικής ικανότητας τρίτου φορέα:

Όπως στο σημείο III.2.2.Γ της παρούσης και στο σημείο 15.7 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:

Α. Ο προτεινόμενος από τον υποψήφιο μελετητής:

Οι μελετητές που θα εκπονήσουν τις απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμπραξης, θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

1. εφόσον πρόκειται περί Ελλήνων μελετητών, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιρειών Μελετών, που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, και συγκεκριμένα να διαθέτουν τα κατωτέρω μελετητικά πτυχία, τα οποία και να προσκομίζουν:

 • Ε' τάξης για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων»
 • Ε' τάξης για την κατηγορία 8 «Στατικές Μελέτες»
 • Ε' τάξης για την κατηγορία 9 «Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες»
 • Γ' και άνω τάξης για την κατηγορία 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων»
 • Γ' και άνω τάξης για την κατηγορία 10 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων»
 • Γ' και άνω τάξης για την κατηγορία 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες»

2. εφόσον οι μελετητές προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει διμερείς ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία τηρούνται αντίστοιχα μητρώα με αυτά της παραγράφου 13.6.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, να είναι εγγεγραμμένοι σε τάξη και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 13.6.1,

3. εφόσον προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει διμερείς ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία δεν τηρούνται μητρώα των προηγούμενων παραγράφων και είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους, να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη εκείνης που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία - μετά την απόκτηση του σχετικού διπλώματος - σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

 • για τις μελέτες πτυχίου Ε' τάξης, δυναμικό τουλάχιστον δύο στελεχών δωδεκαετούς και τριών στελεχών οκταετούς εμπειρίας 
 • για τις μελέτες πτυχίου Δ' τάξης, δυναμικό τουλάχιστον ενός στελέχους δωδεκαετούς και δύο στελεχών οκταετούς εμπειρίας 
 • για τις μελέτες πτυχίου Γ' τάξης, δυναμικό τουλάχιστον ενός στελέχους δωδεκαετούς εμπειρίας

Σε περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες.

Β. Τεχνική ικανότητα κατασκευαστή:

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή των υποδομών του έργου, θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

 1. εφόσον πρόκειται για ελληνική εργοληπτική επιχείρηση, να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
 2. προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει διμερείς ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, να είναι εγγεγραμμένη σε αυτούς,
 3. προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, να είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής της και να έχει εκτελέσει παρόμοια με το παρόν, από ποιοτική και ποσοτική άποψη, έργα.
 4. Η εργοληπτική επιχείρηση ή, σε περίπτωση ένωσης εργοληπτικών επιχειρήσεων, τα μέλη αυτής αθροιστικά οφείλουν να έχουν κατασκευάσει και περαιώσει κτιριακά έργα (πλην αποθηκών και βιομηχανικών κτιρίων), αθροιστικής κατασκευαστικής αξίας τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (EUR 10.000.000), εκ των οποίων, τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια Ευρώ (EUR 5.000.000) θα αφορούν σε οικοδομικές εργασίες και δύο εκατομμύρια Ευρώ (EUR 2.000.000) θα αφορά σε ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εργασίες.
  Γίνεται δεκτό και αξιολογείται κάθε επικαλούμενο έργο, εφόσον η κατασκευαστική του αξία, ή αντιστοίχως, σε περίπτωση που έχει κατασκευαστεί με σύμπραξη ή κοινοπραξία, η προκύπτουσα αξία λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συμμετοχής της στην σύμπραξη ή κοινοπραξία, ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο εκατομμύρια Ευρώ (EUR 2.000.000).

Η ημερομηνία περαίωσης των ανωτέρω έργων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης κατασκευής του Έργου. Για την αναπροσαρμογή της κατασκευαστικής αξίας ενός έργου σε τιμές 1.01.2013 θα εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου έως την 1.01.2013.

Σημειώνεται ότι έργο που έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται από την κάθε επικαλούμενη αυτό επιχείρηση, μόνον κατά το ποσοστό ή το μέρος συμμετοχής της σε αυτό, ενώ θα αναφέρεται επίσης και το αντικείμενο των εργασιών που εκτέλεσε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.
Επίσης, σημειώνεται ότι ως κατασκευαστική αξία του έργου θεωρείται η αξία των συμβάσεων (μίας ή περισσοτέρων που αφορούν το αυτό έργο), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τις οποίες έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Γ. Τεχνική ικανότητα διαχειριστή - συντηρητή:

Η επιχείρηση ή, σε περίπτωση ένωσης επιχειρήσεων, τουλάχιστον ένα μέλος αυτής, που θα αναλάβουν τη λειτουργία, συντήρηση των υποδομών του Έργου θα πρέπει κατά την τελευταία τριετία πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό είτε να έχουν υπογράψει και να εκτελούν σχετικές συμβάσεις σε ισχύ είτε να έχουν περαιώσει σύμβαση ή ανανεούμενες συμβάσεις με συνολική διάρκεια τουλάχιστον ενός εξαμήνου, με τα ακόλουθα αντικείμενα σωρευτικά:

 • Σύμβαση για τη λειτουργία ή/και συντήρηση χιονοδρομικού κέντρου το οποίο διαθέτει ή βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης ειδικού σήματος ή άδειας λειτουργίας χιονοδρομικού κέντρου, ή τμήματος αυτού, ή πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας της αρμόδιας επιβλέπουσας/ ελέγχουσα αρχής της χώρας εγκατάστασης του χιονοδρομικού κέντρου.
 • Σύμβαση για τη διαχείριση και/ή λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας ελάχιστης δυναμικότητας 100 κλινών.

Οι απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου πληρούνται και στην περίπτωση που η επιχείρηση ή, σε περίπτωση ένωσης επιχειρήσεων, τουλάχιστον ένα μέλος αυτής, που θα αναλάβουν τη λειτουργία, συντήρηση των υποδομών του Έργου, κατά την τελευταία τριετία πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό έχουν αναλάβει και εκτελούν είτε είχαν αναλάβει και εκτελούσαν για ένα (1) τουλάχιστον εξάμηνο, τη διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις 13.8 (i) και (ii) της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου ως διαχειριστές, είτε είχαν αναλάβει και εκτελούσαν τη διαχείριση και λειτουργία ως ιδιοκτήτριες των εγκαταστάσεων αυτών, με αποτέλεσμα στην τελευταία περίπτωση να μην έχει συναφθεί σχετική σύμβαση διαχείρισης.

Σε περίπτωση που η σύμβαση έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται από την κάθε επικαλούμενη αυτήν επιχείρηση μόνον κατά το ποσοστό ή το μέρος συμμετοχής της σε αυτήν και αναφέρεται επίσης και το αντικείμενο των υπηρεσιών διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης, που παρείχε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης λειτουργίας και συντήρησης.

Δ. Τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων:

Για την πλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους A, Β και Γ ανωτέρω καθώς και σε σχέση με την πλήρωση των συναφών απαιτήσεων του άρθρου 13 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ο Υποψήφιος δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 45 παρ. 2,3 και 46 παρ. 3,4 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρα 47 παρ. 2,3 και 48 παρ. 3,4 της Οδηγίας 2004/18 αντίστοιχα), ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων, εφόσον αποδεικνύει τη δέσμευση των φορέων αυτών να διαθέσουν τους χρηματοοικονομικούς ή τεχνικούς πόρους τους στον Υποψήφιο για την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης καθ'όλη τη διάρκεια αυτής.

III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ' αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι

III.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Είδος διαδικασίας

IV.1.1) Είδος διαδικασίας

ανταγωνιστικός διάλογος

IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν

IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

Χρήση σταδιακής διαδικασίας για τη μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό διαπραγμάτευση προσφορών όχι

IV.2) Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο

IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3) Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκαταρκτικής προκήρυξης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2012/S 119-197314 της 23.6.2012

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 18.2.2013 - 14:30
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
5.3.2013 - 12:00

IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες

1. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου περιλαμβάνονται στην Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου και τα Παραρτήματα αυτής, που διατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο ΙV.3.3 της παρούσας.

2. Η μεταβολή ή αλλαγή στη νομική κατάσταση, στις αρμοδιότητες ή σύνθεση των αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, που αναφέρονται στην παρούσα ή η μεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει σχετικά εγγράφως τους Ενδιαφερόμενους / Υποψηφίους / Προεπιλεγέντες / Διαγωνιζόμενους στις περιπτώσεις αυτές.

3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα χρονοδιαγράμματα οποιασδήποτε φάσης του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Ενδιαφερομένων, των Υποψηφίων, των Προεπιλεγέντων, των Διαγωνιζομένων ή/και τρίτων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, να αναβάλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή, ακόμη, να μην κατακυρώσει τα αποτελέσματά του, εν γένει, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή/και τρίτων μερών.

4. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε Μέλος του (σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων), έχει λάβει πλήρη γνώση της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου και των στοιχείων και εγγράφων, που τη συνοδεύουν, και της ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε Μέλος του (σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων), αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου και των στοιχείων και εγγράφων, που τη συνοδεύουν.

6. Η συμμετοχή των Υποψηφίων στο Διαγωνισμό δεν τους παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα έγερσης απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αποζημίωσης ή απόδοσης δαπανών που συνδέονται με τη συμμετοχή ή την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή Δεσμευτικής Προσφοράς για το Έργο, ή για την εν γένει συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Ομοίως, καμία αξίωση για αποζημίωση ή απόδοση δαπανών δεν θα ληφθεί υπ' όψιν και κανένας Υποψήφιος, Προεπιλεγείς ή Διαγωνιζόμενος δεν δικαιούται να προβάλει παρόμοια αξίωση, εάν η Αναθέτουσα Αρχή απορρίψει τον Υποψήφιο, Προεπιλεγέντα ή Διαγωνιζόμενο ή εάν, για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε στάδιο, αποφασίσει ότι η διαδικασία του Διαγωνισμού θα πρέπει να ανασταλεί, μη συνεχισθεί, ακυρωθεί, επαναληφθεί ή ματαιωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

7. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει την υποβολή εναλλακτικών προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 24 της Οδηγίας 2004/18), με ειδικό περί τούτο όρο που θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς, όπου και θα διευκρινισθούν οι προϋποθέσεις υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

8. Ο Διαγωνισμός και η Σύμβαση Σύμπραξης θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό, οι δε συμβάσεις θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα.

9. Η Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο, η Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς, καθώς και τα λοιπά τεύχη που θα τις συνοδεύουν, περιλαμβανομένου και του Σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης, θα συνταχθούν και θα διατεθούν στους Προεπιλεγέντες και στους Διαγωνιζόμενους στην ελληνική και - προς διευκόλυνση και μόνο και μετά από αίτημα των Διαγωνιζομένων, το κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς, χωρίς τα, τυχόν, Παραρτήματα αυτής, καθώς και το Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης - στην αγγλική γλώσσα. Αποκλειστικά θα ισχύει το ελληνικό κείμενο.

10. Η επιλογή ΙΦΣ θα γίνει με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου του άρθρου 13 του Ν. 3389/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 29 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), και θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

 • τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 232/22.9.2005), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64/16.3.2007) με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 του Ν.4055/2012.
  τις διατάξεις του Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189/1980) «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου"», ιδίως δε το άρθρο 19 αυτού, (προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά και τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 2741/99 «περί προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α' 199 /28.09.1999), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α' 242 /11.10.2002), το Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α' 329/24.12.2002) και το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄267/3.12.2007) και το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) και
  τους όρους των τευχών της Α΄ και της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.

11. Ειδικότερα, ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως ακολούθως:

Α΄ Φάση: Προεπιλογή

Β΄ Φάση: Διάλογος (Στάδιο Ι) και Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών-Ανάθεση (Στάδιο ΙΙ).

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Δήμος Νάουσας
Δημαρχίας 30
59200 Νάουσα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@naoussa.gr
Τηλέφωνο: +30 2332350300
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.naoussa.gr
Φαξ: +30 2332024260

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών:

 1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες πριν από την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αφ' ότου έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της πράξης ή παράλειψης την οποία θεωρεί παράνομη, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται πάντως να δεχτεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης. Ο ενδιαφερόμενος, εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, δύναται να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προδικαστικής προσφυγής, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
 2. Στην περίπτωση που ασκηθεί προδικαστική προσφυγή ως άνω, ανεξάρτητα από την κατά νόμο υποχρέωση του προσφεύγοντος να κοινοποιήσει την προσφυγή του στους λοιπούς Υποψηφίους, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγής στους λοιπούς Υποψηφίους ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η κοινοποίηση της προσφυγής κατά τα ανωτέρω είναι τεχνικά αδύνατη, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού γνωστοποιεί στους λοιπούς Υποψηφίους την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και τους καλεί να προσέλθουν και να παραλάβουν αντίγραφά τους από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παραπάνω γνωστοποίηση. Οι Υποψήφιοι που παρέλαβαν τις προδικαστικές προσφυγές κατά τα ανωτέρω δικαιούνται να υποβάλουν υπόμνημα στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με τις απόψεις τους αναφορικά με τις αιτιάσεις που περιέχονται στις προδικαστικές προσφυγές και τους αφορούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραπάνω κοινοποίηση. Μετά ταύτα, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή την προδικαστική προσφυγή και, τυχόν υποβληθέντα υπομνήματα, συνοδευόμενα από σχετική κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της προδικαστικής προσφυγής.
 3. Επί των προδικαστικών προσφυγών αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή.
 4. Οι αποφάσεις επί των προδικαστικών προσφυγών κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σε όλους τους Υποψηφίους. Μετά από την έκδοση απόφασης επί προδικαστικής προσφυγής από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν είναι δυνατή η υποβολή περαιτέρω ενστάσεων ή αντιρρήσεων.

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Δήμος Νάουσας
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30
59200 Νάουσα
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@naoussa.gr
Τηλέφωνο: +30 2332350300
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.naoussa.gr
Φαξ: +30 2332024260

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
10.1.2013