Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Υλοποίηση (10) Σχολικών υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής (1B)

Υλοποίηση (10) Σχολικών υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής (1B)

Τομέας: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
14.04.2006
Τρέχουσα Κατάσταση: 
Προϋπολογισμός Έργου: 
52 000 000 €
Συγχρηματοδότηση: 
Διάρκεια Σύμβασης: 
27 έτη
Οριστικός Ανάδοχος : 
J & P ΑΒΑΞ ΑΕ
Ημερομηνία Υπογραφής: 
01.05.2014
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
52.000.000 €
Ιδία Κεφάλαια: 
9.900.000 €
Δανεισμός: 
42.100.000 €
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Κλειστή Διαγωνιστική Διαδικασία
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
30.07.2008
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
25
Χρηματοδότηση Έργου: 
EIB – National Bank of Greece (JESSICA)
Περιγραφή Έργου: 

Το συγκεκριμένο έργο αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση 10 δημόσιων σχολείων στην Αττική για περίοδο 27 ετών. Ο ανάδοχος (J&P ΑΒΑΧ ) θα χρηματοδοτήσει και θα κατασκευάσει εντός 2 ετών, έως τον Μάιο του 2016, το σύνολο των σχολικών υποδομών και θα παραμένει υπεύθυνος για την συντήρηση και τεχνική διαχείρισή τους.

Περιφέρεια :