Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού Ηλείας

Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού Ηλείας

Τομέας: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
09.04.2012
Προϋπολογισμός Έργου: 
39 000 000 €
Συγχρηματοδότηση: 
Διάρκεια Σύμβασης: 
27 έτη
Οριστικός Ανάδοχος : 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ΑΒΑΞ - ΑΑΓΗΣ
Ημερομηνία έκδοσης ΑΕΠΟ: 
01.09.2014
Ημερομηνία Υπογραφής: 
12.03.2019
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
39000000 €
Ιδία Κεφάλαια: 
7000000 €
Δανεισμός: 
15000000 €
Συγχρηματοδότηση από ΕΕ: 
17000000 €
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός Διάλογος
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
05.05.2012
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
25
Περιγραφή Έργου: 

Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα αναλάβει την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Ηλείας, δυναμικότητας περίπου 80.000 τόνων, για χρονικό διάστημα έως 27 έτη. Η χρηματοδότηση του Έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων από τον Ανάδοχο και κοινοτικών πόρων.

Περιφέρεια : 
Λεπτομέρειες Τρέχουσας Κατάστασης: 
Αναμένεται η έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) το επόμενο διάστημα