Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών με ΣΔΙΤ

Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών με ΣΔΙΤ

Τομέας: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
06.03.2012
Τρέχουσα Κατάσταση: 
Προϋπολογισμός Έργου: 
36 000 000 €
Συγχρηματοδότηση: 
Διάρκεια Σύμβασης: 
25 έτη
Οριστικός Ανάδοχος : 
Ένωση εταιριών ARCHIRODON-ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ENVITEC
Ημερομηνία έκδοσης ΑΕΠΟ: 
01.11.2014
Ημερομηνία Υπογραφής: 
13.06.2017
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
36 000 000 €
Ιδία Κεφάλαια: 
6 500 000 €
Δανεισμός: 
14 500 000 €
Συγχρηματοδότηση από ΕΕ: 
15 000 000 €
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός Διάλογος
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
14.04.2012
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
23
Περιγραφή Έργου: 

Το αντικείμενο της σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Σερρών, με σκοπό την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών απορριμμάτων. Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων θα έχει συνολική ετήσια δυναμικότητα περίπου 63.000 τόνων.