Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Υλοποίηση αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου και υπηρεσίες διαχείρισης κομίστρου ομίλου ΟΑΣΑ

Υλοποίηση αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου και υπηρεσίες διαχείρισης κομίστρου ομίλου ΟΑΣΑ

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
01.09.2008
Τρέχουσα Κατάσταση: 
Προϋπολογισμός Έργου: 
69 800 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
12 έτη
Οριστικός Ανάδοχος : 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - LG CNS CO
Ημερομηνία Υπογραφής: 
29.12.2014
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
69800000 €
Ιδία Κεφάλαια: 
7000000 €
Δανεισμός: 
34000000 €
Συγχρηματοδότηση από ΕΕ: 
28800000 €
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Κλειστή Διαγωνιστική Διαδικασία
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
06.04.2011
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
10
Χρηματοδότηση Έργου: 
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA
Περιγραφή Έργου: 

Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για όλα τα διαθέσιμα μεταφορικά μέσα της εταιρείας Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. που δραστηριοποιούνται σήμερα ή θα δραστηριοποιηθούν στο μέλλον στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας για διάστημα 12 ετών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή τον ΟΑΣΑ.

Περιφέρεια :