Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ

Τομέας: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
27.12.2011
Προϋπολογισμός Έργου: 
150 000 000 €
Συγχρηματοδότηση: 
Διάρκεια Σύμβασης: 
28 έτη
Οριστικός Ανάδοχος : 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Ημερομηνία έκδοσης ΑΕΠΟ: 
05.11.2014
Ημερομηνία Υπογραφής: 
14.06.2018
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
150 000000€
Ιδία Κεφάλαια: 
84 000000€
Συγχρηματοδότηση από ΕΕ: 
66 000000€
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός Διάλογος
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
04.01.2012
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
26
Περιγραφή Έργου: 

Το αντικείμενο της σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για χρονικό διάστημα 28 ετών, με σκοπό την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών απορριμμάτων.

Περιφέρεια : 
Λεπτομέρειες Τρέχουσας Κατάστασης: 
Ελεγκτικό Συνέδριο