Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου

Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου

Τομέας: 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
13.03.2013
Τρέχουσα Κατάσταση: 
Προϋπολογισμός Έργου: 
52 000 000 €
Συγχρηματοδότηση: 
Διάρκεια Σύμβασης: 
27 έτη
Οριστικός Ανάδοχος : 
TERNA ENERY
Ημερομηνία έκδοσης ΑΕΠΟ: 
01.07.2016
Ημερομηνία Υπογραφής: 
21.07.2017
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
52 000000 €
Ιδία Κεφάλαια: 
32 000000€
Συγχρηματοδότηση από ΕΕ: 
20 000000 €
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός Διάλογος
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
09.04.2013
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
25
Περιγραφή Έργου: 

Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης  θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, ετήσιας δυναμικότητας 105 χιλ. τόνων, για διάστημα 27 ετών.

Περιφέρεια :